Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora

advertisement
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej
udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenie A
Dla Instytucji Ekonomii Społecznej
Początek: wrzesień/październik
Miejsce: Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264
Zakres:
-
-
-
-
-
-
-
Promocja i rozwój partnerstwa (m.in. wprowadzenie do problematyki partnerstwa,
wyznaczanie, realizacja i ocena jego celów; promocja jako część strategii partnerstwa;
możliwości kontynuacji działań partnerskich i ich finansowania w wybranych
obszarach PO Kapitał Ludzki)
Funkcjonowanie sektora ES (m.in. Przedsiębiorczość społeczna - definicje, podstawy
prawne, zasady tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej; rola ES
w aktywizacji rynku pracy; formy wspierania przedsiębiorstw społecznych, podmioty
i instytucje wspierające przedsiębiorstwa ekonomii społecznej; przedsiębiorczość
społeczna w Unii Europejskiej)
ES jako instrument integracji społecznej i zawodowej (m.in. Funkcje ekonomii
społecznej w integracji zawodowej i społecznej; instytucje ekonomii społecznej jako
animatorzy ES; aktywne formy integracji społecznej i zawodowej; strategie
rozwiązywania problemów społecznych, programy działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, jako główne elementy projektowania ES w politykach lokalnych).
Tworzenie partnerstwa lokalnych – dobre praktyki (m.in. Prezentacja
poszczególnych etapów budowania partnerstwa w oparciu o dobre praktyki;
partnerstwo i projekty partnerskie w polskich realiach).
Zasady finansowania i strategia rozwoju sektora ES (m.in. )
Marketing i prawo w sektorze ES (m.in. funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej
w przestrzeni marketingowo – prawnej oraz rola instytucji publicznych
w budowaniu kapitału społecznego)
ES a rozwój lokalny (m.in. Komunikacja społeczna a rozwój lokalny; szanse
i zagrożenia, mocne i słabe strony rozwoju ekonomii społecznej w Polsce; mapa
możliwości rozwojowych ekonomii społecznej dla rozwoju lokalnego; przedstawienie
czynników dla których ekonomia społeczna powinna być spostrzegana jako kategoria
rozwoju lokalnego w Polsce)
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. Poszukiwanie źródeł
finansowania - warsztat; pomysł na projekt - warsztat; konstrukcja wniosku
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej
udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-
o dofinansowanie PO KL; proces ubiegania się o dofinansowanie (oceny wniosku, tryb
składania itp.)
Polityki horyzontalne UE (m.in. Cele, działania polityki regionalnej UE, polityka
równości szans, polityka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, polityka
zatrudnienia, polityka społeczeństwa informacyjnego, zastosowanie polityk
w kontekście projektów unijnych; możliwości przedstawienia we wniosku
o dofinansowanie zagadnień dotyczących przedmiotowej polityki)
Forma szkoleń: wykładowo-konwers. i warsztatowa z naciskiem na praktyczne informacje
potrzebne odbiorcom
Cykl szkoleniowy obejmuje 20 dni szkoleniowych po 8 godzin.
Szkolenia dla Instytucji Ekonomii Społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej
na zasadach komercyjnych są bezpłatne.
Koszt uczestnictwa dla instytucji prowadzących działalność gospodarczą na zasadach
komercyjnych wynosi 309,80 zł i może ulec zmianie.
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586
Download