Szkolenie B - Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

advertisement
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii
Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenie B
Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Początek: Marzec 2010
Miejsce: Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264
Zakres:
-
-
-
-
-
-
Zasady finansowania i rachunkowości PES (m.in. Podstawy prawne rachunkowości
(definicje i zasady rachunkowości), księgi handlowe oraz podatkowa księga
przychodów i rozchodów, zasady księgowości, rola sprawozdań, budowa bilansu
i rachunku wyników, dokumentacja rachunkowości, specyfika księgowości
organizacji non-profit, sprawozdawczość finansowa i podatkowa)
Strategia rozwoju PES (m.in. Programy współpracy instytucji publicznych
z podmiotami ekonomii społecznej, ekonomia społeczna – moŜliwości rozwoju dla
społeczności lokalnej, regionalne zróŜnicowania rozwoju ekonomii społecznej,
wypracowanie modelu rozwoju ekonomii społecznej w regionie łódzkim)
Marketing i prawo w obszarze ES (m.in. Aspekty marketingowe w działalności PES
(definicja marketingu, ewolucja koncepcji marketingu), zasady i reguły
marketingowego działania podmiotów ekonomii społecznej na rynku; instrumenty
marketingowego oddziaływania na rynek w kontekście działalności podmiotów
ekonomii społecznej; wybrane instrumenty systemu prawa w zakresie funkcjonowania
i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej)
Planowanie rozwoju i funkcjonowanie PES (m.in. Program działań na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej; znaczenie dialogu obywatelskiego dla rozwoju
lokalnego; nowe obszary działania w kontekście funkcjonowania PES)
Tworzenie biznes planów (m.in. struktura biznesplanu w podziale na część
merytoryczną i finansową; charakterystyczne elementy struktury merytorycznej
biznesplanu (opis produktu, rynek, konkurencja, marketing i sprzedaŜ, system
biznesowy, harmonogram realizacji, analiza SWOT; charakterystyczne elementy
struktury finansowej biznesplanu ( planowanie finansowe, bilans, rachunek zysków
i strat, podstawowe zasady rachunkowe)
Zarządzanie firmą (m.in. cele działalności firm socjalnych, otoczenie firm
socjalnych cele firmy socjalnej (planowanie, podejmowanie decyzji), organizowanie
i struktury organizacyjne, przewodzenie (praca zespołowa, komunikacja,
motywowanie), kontrola (procesy, miary)
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii
Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-
-
-
-
-
-
Wsparcie instytucjonalne dla PES ((m.in. Metody wspierania rozwoju
przedsiębiorstw ekonomii społecznej; animowanie współdziałania róŜnych instytucji
działających w obszarze ekonomii społecznej (tworzenie sieci); instytucje wspierające
sektor ES na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i światowym)
Umiejętności interpersonalne (m.in. klasyczny trening interpersonalny, wchodzenia
w relacje interpersonalne, wypróbowywanie nowych zachowań i przeŜywanie
uczestnictwa w grupie
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. Poszukiwanie źródeł
finansowania - warsztat; pomysł na projekt - warsztat; konstrukcja wniosku
o dofinansowanie PO KL; proces ubiegania się o dofinansowanie (oceny wniosku,
tryb składania itp.)
Promocja i rozwój partnerstwa (w tym partnerstwa lokalne) (m.in. wprowadzenie
do problematyki partnerstwa, wyznaczanie, realizacja i ocena jego celów; promocja
jako część strategii partnerstwa; moŜliwości kontynuacji działań partnerskich i ich
finansowania w wybranych obszarach PO Kapitał Ludzki)
Praktyczne aspekty funkcjonowania ES i dobrych praktyk (m.in. Dobre praktyki
z zakresu ekonomii społecznej: przegląd osiągnięć i wypracowanych rezultatów,
praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie
spółdzielni socjalnej)
Polityki horyzontalne UE (m.in. Cele, działania polityki regionalnej UE, polityka
równości szans, polityka ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju, polityka
zatrudnienia, polityka społeczeństwa informacyjnego, zastosowanie polityk
w kontekście projektów unijnych; moŜliwości przedstawienia we wniosku
o dofinansowanie zagadnień dotyczących przedmiotowej polityki)
Forma szkoleń: wykładowo-konwers. i warsztatowa z naciskiem na praktyczne informacje
potrzebne odbiorcom
Cykl szkoleniowy obejmuje 20 dni szkoleniowych po 8 godzin.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu jest uzaleŜniony od liczby osób w grupie szkoleniowej
i kształtuje się następująco:
Opcja 10 osób na cykl koszt 619,60
Opcja 15 osób na cykl koszt 413,10
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii
Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jeśli podmiot ekonomii społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych,
usługi świadczone na jego rzecz nie wiąŜą się z udzieleniem pomocy publicznej i wniesieniem wkładu
własnego (tzn. udział w szkoleniach dla tego typu podmiotów jest bezpłatny)
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards