Program szkoleń dla Podmiotów Ekonomi Społecznej – szkolenie B

advertisement
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej
udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenie B
Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Początek: Marzec 2010
Miejsce: Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264
Zakres:
-
-
-
-
-
-
Zasady finansowania i rachunkowości PES (m.in. Podstawy prawne rachunkowości
(definicje i zasady rachunkowości), księgi handlowe oraz podatkowa księga
przychodów i rozchodów, zasady księgowości, rola sprawozdań, budowa bilansu
i rachunku wyników, dokumentacja rachunkowości, specyfika księgowości
organizacji non-profit, sprawozdawczość finansowa i podatkowa)
Strategia rozwoju PES (m.in. Programy współpracy instytucji publicznych
z podmiotami ekonomii społecznej, ekonomia społeczna – możliwości rozwoju dla
społeczności lokalnej, regionalne zróżnicowania rozwoju ekonomii społecznej,
wypracowanie modelu rozwoju ekonomii społecznej w regionie łódzkim)
Marketing i prawo w obszarze ES (m.in. Aspekty marketingowe w działalności PES
(definicja marketingu, ewolucja koncepcji marketingu), zasady i reguły
marketingowego działania podmiotów ekonomii społecznej na rynku; instrumenty
marketingowego oddziaływania na rynek w kontekście działalności podmiotów
ekonomii społecznej; wybrane instrumenty systemu prawa w zakresie funkcjonowania
i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej)
Planowanie rozwoju i funkcjonowanie PES (m.in. Program działań na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej; znaczenie dialogu obywatelskiego dla rozwoju
lokalnego; nowe obszary działania w kontekście funkcjonowania PES)
Tworzenie biznes planów (m.in. struktura biznesplanu w podziale na część
merytoryczną i finansową; charakterystyczne elementy struktury merytorycznej
biznesplanu (opis produktu, rynek, konkurencja, marketing i sprzedaż, system
biznesowy, harmonogram realizacji, analiza SWOT; charakterystyczne elementy
struktury finansowej biznesplanu ( planowanie finansowe, bilans, rachunek zysków
i strat, podstawowe zasady rachunkowe)
Zarządzanie firmą (m.in. cele działalności firm socjalnych, otoczenie firm
socjalnych cele firmy socjalnej (planowanie, podejmowanie decyzji), organizowanie
i struktury organizacyjne, przewodzenie (praca zespołowa, komunikacja,
motywowanie), kontrola (procesy, miary)
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586
Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie –wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej
udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-
-
-
-
-
-
Wsparcie instytucjonalne dla PES ((m.in. Metody wspierania rozwoju
przedsiębiorstw ekonomii społecznej; animowanie współdziałania różnych instytucji
działających w obszarze ekonomii społecznej (tworzenie sieci); instytucje wspierające
sektor ES na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i światowym)
Umiejętności interpersonalne (m.in. klasyczny trening interpersonalny, wchodzenia
w relacje interpersonalne, wypróbowywanie nowych zachowań i przeżywanie
uczestnictwa w grupie
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. Poszukiwanie źródeł
finansowania - warsztat; pomysł na projekt - warsztat; konstrukcja wniosku
o dofinansowanie PO KL; proces ubiegania się o dofinansowanie (oceny wniosku,
tryb składania itp.)
Promocja i rozwój partnerstwa (w tym partnerstwa lokalne) (m.in. wprowadzenie
do problematyki partnerstwa, wyznaczanie, realizacja i ocena jego celów; promocja
jako część strategii partnerstwa; możliwości kontynuacji działań partnerskich i ich
finansowania w wybranych obszarach PO Kapitał Ludzki)
Praktyczne aspekty funkcjonowania ES i dobrych praktyk (m.in. Dobre praktyki
z zakresu ekonomii społecznej: przegląd osiągnięć i wypracowanych rezultatów,
praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie
spółdzielni socjalnej)
Polityki horyzontalne UE (m.in. Cele, działania polityki regionalnej UE, polityka
równości szans, polityka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, polityka
zatrudnienia, polityka społeczeństwa informacyjnego, zastosowanie polityk
w kontekście projektów unijnych; możliwości przedstawienia we wniosku
o dofinansowanie zagadnień dotyczących przedmiotowej polityki)
Forma szkoleń: wykładowo-konwers. i warsztatowa z naciskiem na praktyczne informacje
potrzebne odbiorcom
Cykl szkoleniowy obejmuje 20 dni szkoleniowych po 8 godzin.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu jest uzależniony od liczby osób w grupie szkoleniowej
i kształtuje się następująco:
Opcja 10 osób na cykl koszt 619,60
Opcja 15 osób na cykl koszt 413,10
Jeśli podmiot ekonomii społecznej nie prowadzi działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych,
usługi świadczone na jego rzecz nie wiążą się z udzieleniem pomocy publicznej i wniesieniem wkładu
własnego (tzn. udział w szkoleniach dla tego typu podmiotów jest bezpłatny)
Realizator projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
Biuro projektu: tel: + 42 29 10 316, fax: + 42 63 70 586
Download