Prezentacja

advertisement
Przedsiębiorczość społeczna projekt europejski
02/2013-01/2015
Partners
Budowa potencjału
sektora publicznego:
partnerstwo i
zarządzanie
Wzrost i rozwój
Wizerunek ekonomii
społecznej
Infrastruktura
wsparcia
Finanse
 18 studiów przypadku / dobrych praktyk
 15 rekomendacji, z czego:
 8 odnosi się do działań na poziomie rządu / samorządu
 7 odnosi się do wsparcia samych przedsiębiorstw społecznych
Rekomendowane działania na poziomie rządu:
 Działania koordynacyjne
 Spójność z działaniami samorządów
 Budowa wizerunku ES
 Mierzenie społecznej wartości dodanej
 Działania legislacyjne i rozwiązania fiskalne
 Zamówienia publiczne
 Badania
Rekomendowane wsparcie przedsiębiorstw społecznych:
• Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej w szkołach lub
uczelniach
• Dwutorowe wsparcie: biznesowe i specjalistyczne
• Wsparcie dostosowane do potrzeb na różnych etapach
• Szkolenia w zakresie przywództwa (uczenie się partnerów od siebie)
• Konsorcja, franczyza społeczna
• Innowacje społeczne
• Dostęp do źródeł finansowania i doradztwa
Lekcja 1 – strategiczne partnerstwo i koordynacja polityk
 Zapewnienie spójności polityk (gospodarcza, społeczna, rozwój lokalny)
poprzez współpracę międzyministerialną/departamentalną i koordynację
Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w zakresie Ekonomii Społecznej), Polska
 Partnerstwo interesariuszy (udział organizacji reprezentujących sektor i
struktury wsparcia); Intervento 18 (Region Trentino, Włochy), Partnerstwo
publiczno-społeczne Low Moss (Szkocja)
 Wytyczne KE w sprawie realizacji zasady partnerstwa (Art. 5, Code of Conduct)
Lekcja 2: Tożsamość i rozpoznawalność
Lekcja 3 – konsorcja i franczyza społeczna jako droga rozwoju
przedsiębiorstw
 Elastyczne struktury współpracy
 Umożliwienie rozwoju poprzez dostęp do większych rynków
 Lepszy dostęp do funduszy
 Profesjonalizacja usług
Macken (Szwecja), włoskie consortia, Steps to success (Wlk. Brytania),
Lekcja 4 – dostęp do finansowania
 Różne narzędzia (dotacje, pożyczki, gwarancje, itp.)
 Różne źródła (publiczne, sektorowe, prywatne)
 Wzrost znaczenia finansowania sektorowego i prywatnego
 Połączenie ze wsparciem biznesowym
 Pilotaż pożyczek z EFS/TISE, REVES – Mikrofonden Vast (Szwecja),
Impact Bonds (Wlk. Brytania)
Social
Lekcja 5 – dwutorowe wsparcie
 doradztwo biznesowe
 specjalistyczne wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (osiągnięcie celów
społecznych i ekonomicznych) świadczone przez organizacje z sektora
 Enterprising together ! (Finlandia)
Lekcja 6 – zamówienia publiczne
 Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne:
-
Mniejsze kontrakty
-
Klauzule społeczne
 Doradztwo i szkolenia:
-
Dla zamawiających
-
Gotowość przedsiębiorstw do udziału (jakość)
 Wytyczne dla zamawiających (Belgia)
 Social Value Act (Wlk. Brytania)
Sieć Przedsiębiorczości Społecznej inspiracją dla PO WER:
 Udział przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych
 Budowanie wizerunku ekonomii społecznej i znaków jakości dla przedsiębiorstw
 Ponadregionalne sieci PES, sieci franczyz
 Koordynacja polityki (wertykalna i horyzontalna)
 Projekty ponadnarodowe (kryterium premiujące:
Wykorzystanie w realizowanym projekcie
dobrych praktyk będących przedmiotem prac Social Entrepreneurship Network działającej w ramach perspektywy
finansowej 2007 - 2013 lub zawarcie partnerstwa z jednym z podmiotów prezentujących ww. praktyki )
Sieć Przedsiębiorczości Społecznej inspiracją
dla regionalnych programów operacyjnych:
 Budowa infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (OWES, sieci
współpracy, franczyza społeczna, akademie przedsiębiorczości)
 Sieciowanie, klastry, partnerstwa jako sposób powiększania rynku dla pes oraz
budowy tożsamości i rozpoznawalności
 Zwiększanie
udziału
pes
w
społecznie
publicznych (lokalna baza danych)
 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych
odpowiedzialnych
zamówieniach
Dziękuję za uwagę!
Departament ESF
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
[email protected]
www.socialeconomy.pl
Download