Zrealizowane działania wynikające z funkcjonowania Instytutowego

advertisement
Zrealizowane działania wynikające z funkcjonowania
Instytutowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Instytucie Ekonomii i Zarządzania
w roku akademickim 2014/2015
W ramach doskonalenia programów kształcenia:

modyfikacja i wprowadzenie nowych efektów kształcenia,

wprowadzenie nowych modułów, mających na celu zwiększenie umiejętności
praktycznych studentów np. Systemy informatyczne w rachunkowości, Excel
w rachunkowości,

wprowadzenie nowych specjalności (na podstawie wyników badań ankietowych
studentów),

stworzenie większej możliwości wymiany studentów w ramach programu Erasmus +,

zwiększenie oferty kształcenia w językach obcych.
Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w ramach doskonalenia procesu
kształcenia:

licznie odbywające się warsztaty tematyczne i spotkania z praktykami,

zajęcia studyjne w przedsiębiorstwach – realizowana tematyka skorelowana była
z zakresem nauczania przedmiotów m.in.: Controlling i planowanie finansowe,
Zarządzanie kosztami, Efektywność i finansowanie rozwoju przedsiębiorstw,
Zarządzanie jakością,

wyjazdy studyjne w zakresie poznania procesu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym
w obszarze planowania i finansowania działalności rozwojowej (Giełda Papierów
Wartościowych
Warszawa, Valeo Autosystemy
Skawina k/Krakowa oraz
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.),

realizacja programu
Akademia Talentów Raiffeisen Polbank przyczyniła się do
podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności studentów w zakresie funkcjonowania
rynku bankowego i rynku finansowego w Polsce,

współpraca z Centrum Informacji Gospodarczej w ramach projektu „Nowoczesne
zarzadzanie biznesem”,

realizacja projektu z zakresu edukacji ekonomicznej we współpracy z NBP
„Warsztaty: Finanse w Twoim domu II”,

umożliwienie studentom zdobywania dodatkowych uprawnień: cykliczne szkolenia
„Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008”, „Jak rozliczyć
się z fiskusem”, „Ochrona osób, mienia, obiektów, i obszarów”,

wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu – Młodzieżowy
Uniwersytet Biznesu,

poszerzenie liczby członków interesariuszy zewnętrznych, w ramach Klubu
Przedsiębiorców i Rady Biznesu.
W ramach rozwoju naukowego pracowników:

IV Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktywność podmiotów gospodarczych
w zmieniających się warunkach ekonomicznych”,

Międzynarodowe Studenckie Seminarium Naukowe „Logistyka i Zarządzanie
Sprzedażą”,

Konferencja „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”,

liczne publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Zarządzania,

Zeszyty Naukowe „Współczesne problemy zarządzania” Instytutu Ekonomii
i Zarzadzania – Lista B MNiSW (4 pkt.).
Raport samooceny Instytutu Ekonomii i Zarządzania został opracowany przez Instytutowy
Zespół ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia i przedstawiony pracownikom
spotkaniu w dniu 30 września 2015 roku.
na
Download