Document

advertisement
Arkusz Oceny Efektów Szkolenia (AOES)
1. Dane o szkoleniu
Temat szkolenia
Data odbytego szkolenia
Organizator szkolenia
Wykonawca szkolenia
Liczba pracowników komórki, którzy
wzięli udział w szkoleniu
1.1. Jaki czas minął od szkolenia, w którym uczestniczyli Pani/Pana pracownicy :
□ 1 do 3 miesięcy
□ 3 do 6 miesięcy
□ 6 do 9 miesięcy
1.2. Czy po szkoleniu, w którym uczestniczyli Pani/Pana pracownicy
(można zaznaczyć kilka możliwości):
□ odbyło się szkolenie wewnętrzne, lub prezentacja w celu przekazania wiedzy innym pracownikom?
□ pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu zaproponowali nowe rozwiązania lub podejście do
wykonywanych zadań?
□ pracownicy mieli możliwość wykorzystania nowej wiedzy i umiejętności w miejscu pracy?
2. Ocena efektów szkolenia
2.1. Prosimy o zaznaczenie √ w jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami:
Zdecydowanie
nie zgadzam się
Nie
zgadzam
się
Częściowo
zgadzam
się
1
2
0
Zgadzam
się
Zdecydowanie
zgadzam się
3
4
Nie potrafię
ocenić/Nie
wiem
2.1.1 Dzięki udziałowi w szkoleniu
moi pracownicy podnieśli
kompetencje potrzebne w ich pracy






2.1.2 Dzięki udziałowi w
szkoleniu moi pracownicy
usprawnili swoją pracę






2.2. W jakim stopniu szkolenie, w którym uczestniczyli Pani/Pana pracownicy pozytywnie wpłynęło na:
Brak
wpływu
Niski wpływ
0
1
Umiarkowany wpływ
2
Silny
wpływ
3
2.2.1. Wydajność pracy pracowników
(możliwość realizacji wyznaczonych zadań w
krótszym czasie)






2.2.2. Satysfakcję pracowników z
wykonywanej pracy






2.2.3. Efektywność pracy pracowników
(możliwość osiągnięcia lepszych efektów)






2.2.4. Efektywność współpracy w ramach
urzędu






2.2.5. Inne:_________________________






Arkusz Oceny Efektów Szkolenia (AOES)
2.3. Na podstawie Pani / Pana rozmów lub obserwacji pracowników, którzy uczestniczyli w szkoleniu, jak
można ocenić efekty szkolenia na zachowanie pracowników w miejscu pracy (prosimy wypełnić tylko, o ile na
pytanie 2.1.2 zaznaczono odpowiedzi „Zgadzam się” lub „Zdecydowanie zgadzam się”)
Przeprowadzone usprawnienia
2.3.1 Jakie konkretne działania zostały podjęte przez uczestników szkolenia dzięki nabytej wiedzy
i umiejętnościom?
1. _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Miejsce na uwagi dotyczące oceny efektów szkolenia:
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Download