liczba wskazań - Wydział Ekonomiczno

advertisement
Pierwsza edycja badania
„Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
moim miejscem pracy”
Badanie odbyło się w dniach 09.12.2016 – 06.01.2017
CEL BADANIA
- stworzenie
pracownikom
możliwości
wyrażenia
własnego zdania o wielu istotnych aspektach codziennej
pracy,
- opracowanie diagnozy, która posłuży zaprojektowaniu
i wdrożeniu zmian mających kreować przyjazne miejsce
pracy dla zaangażowanych pracowników.
Tło teoretyczne badania znajduje się w aneksie
TECHNIKI BADAWCZE
Dwie techniki (do wyboru przez pracownika):
(1) CAWI (link do kwestionariusza dostępnego on-line
został wysłany drogą mailową),
(2) PAPI (papierową wersję kwestionariusza mogły
wypełnić osoby, które nie korzystają z Internetu
lub preferują tradycyjną formę badania).
Obowiązujący na Wydziale system wynagradzania motywuje mnie do pracy
(liczba wskazań)
Pracownicy
naukowodydaktyczni
15
Pracownicy
administracyjni
Pracownicy
techniczni
35
8
1
35
20
2
4
Całkowicie się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Raczej się zgadzam
Całkowicie się zgadzam
41
11
9
10
3
8
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
• System wynagradzania jest dość powszechnie oceniany jako motywujący jedynie
przez pracowników technicznych.
• Przez około połowę pracowników administracyjnych system wynagradzania
oceniany jest jako niemotywujący.
• Pracownicy naukowo-dydaktyczni oceniają obowiązujący system wynagradzania
ambiwalentnie (duże rozproszenie ocen).
Mam duży wpływ na przebieg własnej kariery zawodowej
(liczba wskazań)
Pracownicy
naukowodydaktyczni
3
28
Pracownicy
administracyjni
Pracownicy
techniczni
25
10
2
46
13
3
33
16
1
Całkowicie się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Raczej się zgadzam
Całkowicie się zgadzam
3
11
2
6
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
• Nieco ponad połowa pracowników naukowo-dydaktycznych oraz technicznych
deklaruje poczucie dużego wpływu na przebieg własnych karier zawodowych.
• Wśród pracowników administracyjnych przeważają osoby deklarujące poczucie
braku wpływu na przebieg własnych karier zawodowych (blisko połowa
wskazań).
Moje osiągnięcia zawodowe są zauważane i doceniane
przez bezpośredniego przełożonego (liczba wskazań)
Pracownicy
naukowodydaktyczni
12
Pracownicy
administracyjni
4
Pracownicy
techniczni
1
17
24
56
14
2
9
4
Całkowicie się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Raczej się zgadzam
Całkowicie się zgadzam
26
20
5
8
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
• Większość pracowników technicznych oraz naukowo-dydaktycznych deklaruje
zauważanie i docenianie ich osiągnięć zawodowych przez bezpośrednich
przełożonych.
• W grupie pracowników administracyjnych występuje silne rozproszenie ocen,
niemniej jednak przeważają oceny pozytywne.
Więcej w intranecie
Zespół projektu:
E. Antczak
P. Bohdziewicz
E. Łaszkiewicz
M. Kalisiak-Mędelska
A. Krzewińska
A. Rogozińska-Pawełczyk
I. Warwas
J. Wiktorowicz
Opracowanie prezentacji na podstawie materiałów przygotowanych
przez zespół projektu: I. Warwas [email protected]
Podziękowania dla kół naukowych, które zaangażowały się w projekt:
SKN Polityki Społecznej Desiderium; SKN HRM (Human Resources
Management); SKN Gospodarki Przestrzennej SPATIUM
Download