Test I

advertisement
Test I
Zadanie 1. Uzupełnij poniższy tekst w taki sposób, aby powstała prawdziwa informacja dotycząca
oddychania tlenowego i beztlenowego.
Oddychanie tlenowe jest źródłem …………… dla większości organizmów. Proces ten wymaga niezwykle
sprawnej wymiany gazowej, czyli dostarczenia ………. oraz usuwania …………………….. . W warunkach
niedoboru tlenu w mięśniach człowieka zachodzi oddychanie beztlenowe, którego produktem jest
………………………….., powodujący ból mięśni. Produkt ten jest transportowany do ……………………….. i
tam neutralizowany
Zadanie 2. Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając znakiem „x” w tekście odpowiedzi wybrane
spośród a–h w taki sposób, aby informacja o rozwoju owadów była prawdziwa.
a
b owada z prz
c
g
a) prosty
b) złożony
c) zupełnym
d) niezupełnym
e) gąsienicę
f) poczwarkę
g) paź królowej
h) turkuć podjadek
d. Literą B
e
f.
h.
Zadanie 3.Rysunki przedstawiają pasożyty człowieka (bez zachowania proporcji ich wielkości).
Podpisz organizmy, wykorzystując właściwe nazwy
a) (tasiemiec uzbrojony, kleszcz pospolity, glista ludzka, wesz głowowa, świerzbowiec ludzki,
włosień spiralny
I……………………..
II………………
III……………
IV…………………….. V…………………………
b) Jak dochodzi do zakażenia pasożytami oznaczonymi numerami? Wpisz właściwe określenia:
mięso wołowe, mięso wieprzowe, muchy, skażona woda, nie umyte warzywa, nie umyte ręce
I……………………………………………………………………………………………………………………………
IV…………………………………………………………………………………………………………………………..
V……………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 4. Czaszka noworodka nie jest w pełni skostniała. Znajdują się w niej ciemiączka, czyli elastyczne
łącznotkankowe błony łączące kości. Przedstaw jedną funkcję ciemiączek.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5. Określ, które z wymienionych kości czaszki człowieka zaliczane są do kości
pneumatycznych (posiadają puste przestrzenie zwane zatokami).
A. czołowa
B. skroniowa
C. potyliczna
D. jarzmowa
Zadanie 6. Ośrodki świadomości, uczenia się, pamięci, myślenia mieszczą się w
A. rdzeniu przedłużonym.
B. korze mózgowej.
C. móżdżku.
D. istocie białej mózgu.
Zadanie 7. Zaznacz, któremu z hormonów przypisano niewłaściwe działanie.
A. Oksytocyna – stymulacja uwalniania mleka z gruczołów mlecznych.
B. Tyroksyna – regulacja metabolizmu.
C. Insulina – stymulacja rozkładu glikogenu w wątrobie.
D. Melatonina – sterowanie rytmami biologicznymi.
Zadanie 8. W przypadku których chorób działanie antybiotyku będzie skuteczne? Odpowiedź
uzasadnij jednym argumentem.
A. żółtaczka zakaźna, grypa, zapalenie płuc
B. gruźlica, rzeżączka, salmonelloza
C. salmonelloza, kiła, AIDS
D. angina, zapalenie opon mózgowych, grypa
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 9.Zaznacz wśród podanych niżej przykładów dwa takie zachowania człowieka, które mogą
przyczynić się do powstania szczepów bakterii opornych na antybiotyki.
A. Spożywanie jogurtów zawierających żywe kultury bakterii.
B. Nieprzestrzeganie higieny osobistej.
C. Nie zawsze uzasadnione stosowanie antybiotyków.
D. Dodawanie antybiotyków do pasz zwierząt hodowlanych.
E. Stosowanie leków podnoszących naturalną odporność organizmu.
F. Spożywanie tylko żywności ekologicznej.
Zadanie 10.Do przedstawionych poniżej symboli dopasuj odpowiednie opisy:
produkt bezpieczny ekologicznie, opakowanie wielokrotnego użytku, produkt trujący, opakowanie
biodegradowalne, nadaje się do recyklingu
A
B
C
D
Zadanie 11. Ryby, płazy, gady to zwierzęta
a) Podkreśl właściwą odpowiedź w kolumnie I i zaznacz prawidłowe uzasadnienie w kolumnie III
I zmiennocieplne
ponieważ
II stałocieplne
A. Dzięki mechanizmom wewnętrznym nieprzerwanie utrzymują
stałą temperaturę ciała, niezależnie od temperatury otoczenia
B. Potrafią okresowo regulować temperaturę ciała, niezależnie od
temperatury środowiska.
C. Temperatura ich ciała zmienia się wraz z temperaturą otoczenia.
D. Nie potrafią regulować temperatury ciała, ale w sytuacji
wychłodzenia zwiększają aktywność ruchową, aby wytworzyć ciepło
b) Spośród wymienionych niżej organizmów podkreśl te, które są zmiennocieplne.
ryjówka, bóbr, dorsz, sowa, jesiotr, ropucha, rekin, kumak, wydra, delfin, krokodyl, dziobak, traszka, czapla
Zadanie 12. Na schemacie przedstawiono pewien proces zachodzący w komórkach.
a) Podaj nazwę procesu przedstawionego na schemacie oraz nazwę organellum, w którym ten proces
zachodzi.
………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Podaj dwa przykłady wykorzystania w komórce energii zgromadzonej w ATP.
………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Napisz ogólną reakcję chemiczną obrazującą przedstawiony na rysunku proces.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 13.Zaznacz w odpowiednich komórkach litery, którym przyporządkowano opisy znaczenia
wody w życiu roślin i zwierząt.
Znaczenie wody w życiu roślin
A/B/C/D/E/F
Znaczenie wody w życiu zwierząt
A/B/C/D/E/F
A. ochładzanie organizmu w wyniku parowania
B. środowisko przebiegu reakcji chemicznych
C. środowisko zachodzenia zapłodnienia
D. substrat fotosyntezy
E. środowisko rozwoju zarodków w jaju lub macicy
F. składnik cytoplazmy
Informacja do zadań 14-17
Przeprowadzono następujące doświadczenie. Cztery jednakowe naczynia napełniono
wodą, w ktorej zanurzono gałązki moczarki. Wszystkie naczynia pozostawały w świetle dziennym, ale trzy z
nich doświetlano żarowkami. Jedno naczynie doświetlała żarowka o mocy 40W, drugie – o mocy 60W,
a trzecie – 100W. Po 3 minutach od włączenia światła przez 2 minuty zliczanowydzielające się pęcherzyki
gazu, ktory zidentyfikowano jako O2.
Zadanie 14. Wybierz hipotezę stawianą w opisanym doświadczeniu.
A. Im więcej ciepła, tym proces oddychania przebiega intensywniej.
B. Im więcej światła, tym proces fotosyntezy przebiega intensywniej.
C. Im więcej dodatkowych źrodeł światła, tym wzrost roślin przebiega
mniej intensywnie.
D. Im więcej dostępnej wody, tym wzrost roślin przebiega intensywniej.
Zadanie 15.Naczynie oświetlane tylko światłem dziennym stanowi dla doświadczenia
A. zestaw doświadczalny.
B. zestaw rezerwowy.
C. zestaw kontrolny.
D. zestaw roboczy.
Zadanie 16.Doświadczenie pozwoliło zaobserwować, że pęcherzykow gazu było najmniej w naczyniu
A. oświetlonym tylko światłem naturalnym.
B. doświetlanym najmocniejszą żarowką.
C. doświetlanym żarowką o mocy 60 W.
D. doświetlanym najsłabszą żarowką.
Zadanie 17. Elementami budowy rośliny, w ktorych odbywa się badany w doświadczeniu proces, są
A. wiązki przewodzące.
B. aparaty szparkowe.
C. wakuole.
D. komorki miękiszowe.
Zadanie 18 U którego z wymienionych gatunków nie występują korzenie?
A. Płonnik pospolity
B. Jodła pospolita
C. Narecznica samcza
D. Psianka ziemniak
Download
Study collections