KARTA PRACY Z HISTORII

advertisement
Imię i nazwisko …………………………………………………..
KARTA PRACY Z HISTORII - nr 2
1. Przyjrzyj się obrazowi i rozwiąż zadania.
A. W przedstawionym wnętrzu znajdują się obrazy ukazujące zabytki jednego miasta. Wskaż jego
nazwę i jeden argument.
a) Ateny
1) Hagia Sofia
b) Rzym
ponieważ na jednym z obrazów jest
c) Konstantynopol
2) Partenon
3) Koloseum
B. Do namalowania tego obrazu artystę mogło skłonić zainteresowanie:
a) sztuką chrześcijańską
c) kulturą starożytnego Wschodu
b) sztuką antyczną
d) architekturą islamu
2. Wyjaśnij różnicę między politeizmem, a monoteizmem. Podaj przykłady tych religii.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Wymień czynniki integrujące starożytnych Greków.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Do podanych cywilizacji dopasuj z ramki teksty kultury. Na zielono podkreśl starożytne, a na
czerwono średniowieczne cywilizacje.
Tora, Kodeks Hammurabiego, Koran, Księgi Umarłych
cywilizacja arabska ……………………………………
cywilizacja babilońska ………………………………..
cywilizacja żydowska ………………………………….
5. Podkreśl ustroje, które nie występowały w starożytnych Atenach.
demokracja, oligarchia, tyrania, monarchia, monarchia despotyczna
6. Z podanych poniżej wydarzeń zaznacz literą „A” te, które dotyczą starożytnej Grecji, literą „B”
te które są związane ze starożytnym Rzymem, a literą „C” te które odpowiadają historii Żydów.
Niewola babilońska …………….
Powstanie Spartakusa …………
Wojna peloponeska …………….
Wojny punickie …………………..
7. Zaznacz szereg, w którym jest napisana chronologiczna kolejność prawodawców ateńskich.
a) Solon, Klejstenes, Perykles
b) Perykles, Klejstenes, Solon
c) Klejstenes, Solon, Perykles
8. Wykaż różnice ustrojowe między demokracją ateńską a republiką w Rzymie.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Podkreśl urzędy, które występowały w starożytnym Rzymie.
Efor, strateg, cenzor, konsul, dyktator, trybun ludowy
10. Wymień najważniejsze osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian.
Grecy - ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Rzymianie - ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Narysuj oś chronologiczną i zaznacz na niej w kolejności chronologicznej podane w ramce
przemiany ustrojowe jakie zaistniały w starożytnym Rzymie (zaznacz na osi lata tych wydarzeń).
Cesarstwo, Monarchia, Republika
12. Uzupełnij zdania.
Grecy mieszkali w miastach – państwach zwanych …………………………………………
W bitwie pod Maratonem w …………………. r. p.n.e. Grecy pokonali …………………………………………
Partenon to ………………………………………………………… w …………………………………….…..…..
W 73 r. p.n.e. w Rzymie wybuchło powstanie niewolników, którego przywódcą był ………………………….
Edykt mediolański ogłosił ……………….………………………………. w IV w.
Edykt mediolański dotyczył …………………………………………………………...…………………………….
Chrześcijaństwo w starożytnym Rzymie stało się religią panującą za cesarza ……………………………….
Panteon to …………………………………………………………… w ……………………………………………
W 476 r. upadło ………………………………………………………………………., a jego część wschodnia
zwana …………………………………………………….. istniała do ………………………..r.
Meczet to …………………………………………………………………………………………………………..
13. Napisz co przedstawia zdjęcie oraz dopasuj je do podanych religii:
a) Islam
b) Judaizm
c) Prawosławie
…………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Download