TEST XV

advertisement
TEST XV
Zadanie 1.Na ilustracji przedstawiono pierwotniaka słodkowodnego. Strzałka wskazuje kierunek przepływu wody.
Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe.
Zaznacz w każdym zdaniu literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji.
Ze względu na mniejsze stężenie substancji chemicznych rozpuszczonych w środowisku wodnym niż stężenie panujące we
wnętrzu komórki pierwotniaka woda ciągle
A / B . Strzałka na ilustracji jest narysowana C / D .
A napływa do jej wnętrza, a jej nadmiar jest usuwany
C. poprawnie
B wypływa z komórki i dlatego musi być ciągle uzupełniana
D niepoprawnie
Zadanie 2 .Oceń prawdziwość każdego zdania Wpisz obok P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
I
II
III
IV
Wszystkie struktury komórkowe są oddzielone od cytoplazmy dwiema błonami biologicznymi.
Dla wszystkich komórek jądrowych schemat budowy błon biologicznych jest taki sam.
Nie wszystkie białka budujące błonę komórkową są zanurzone w obu warstwach fosfolipidów.
Błona komórkowa zbudowana jest z dwóch warstw glikolipidów.
Zadanie 3. Na podstawie analizy schematu uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe.
Zaznacz w każdym zdaniu jedną z wyróżnionych informacji.
1. Podstawowymi składnikami błony biologicznej są fosfolipidy i białka / ogonki i główki fosfolipidów
2. Cząsteczki fosfolipidów tworzą w błonie dwie warstwy: główki stanowią część
wodolubną (hydrofilową) / chroniącą się przed wodą (hydrofobową) , natomiast ogonki stanowią część
wodolubną (hydrofilową) / chroniącą się przed wodą (hydrofobową)
3. Na schemacie przedstawiono błonę komórki zwierzęcej, w której pomiędzy cząsteczkami fosfolipidów znajdują się
cząsteczki cukru / cholesterolu
4. Reszty cukrowe są dołączone do niektórych cząsteczek / wszystkich cząsteczek białek błonowych
Zadanie 4. Poniżej zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań dotyczących składu chemicznego dwóch
rodzajów komórek.
Przeprowadź analizę wykresu i wskaż poprawny wniosek.
A. Komórka roślinna zawiera inne związki chemiczne niż komórka zwierzęca.
B. Komórka roślinna zawiera więcej białek niż komórka zwierzęca.
C. Komórka zwierzęca zawiera mniej cukrów niż komórka roślinna.
D. Ilość poszczególnych związków chemicznych jest identyczna w obu komórkach.
Zadanie 5 .Uzupełnij tekst, tak aby zdania były prawdziwe.
Zaznacz w każdym zdaniu literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji.
W jądrze dzielącej się komórki chromatyna ulega kondensacji. W wyniku tego procesu chromosomy stają się
A / B pod mikroskopem świetlnym. Liczba chromosomów jest cechą C / D .
Chromosomy różnią się od siebie wielkością i długością ramion, o czym decyduje umiejscowienie ich
E / F. Podczas podziału każdy chromosom składa się z dwóch połówek zwanych G / H .
A . widoczne
C. osobniczą
E. telomerów
G. chromatydami
B. niewidoczne
D. gatunkową
F. centromerów
H. biwalentami
Zadanie 6.Przeciwciała w organizmie człowieka są wytwarzane przez:
a. limfocyty B
b. trombocyty
c. makrofagi
d. limfocyty T
Zadanie 7. Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe?
A) Gen to jednostka dziedziczenia.
B) Osobniki rodzicielskie czystej linii są homozygotami.
C) Różne allele jednego genu znajdują się w różnych miejscach na chromosomach homologicznych.
D) W gametach występuje zawsze tylko jeden allel danego genu.
Zadanie 8.
A
, B
,C
,D
,E
Zadanie 9. Rośliny przystosowując się do życia w różnych środowiskach wytwarzają różne cechy
umożliwiające im przetrwanie w określonych warunkach i przeprowadzanie czynności
życiowych (fotosynteza, wymiana gazowa, transpiracja).
Wymienione niżej cechy przyporządkuj odpowiednim środowiskom, wpisując je
w odpowiednie miejsca w tabeli.
A. gruba warstwa kutykuli na powierzchni skórki
B. obecność miękiszu powietrznego
C. aparaty szparkowe znajdujące się na górnej powierzchni liścia
D. aparaty szparkowe znajdujące się w zagłębieniach
E. cienka skórka pozbawiona kutykuli
F. zredukowany korzeń
G. głęboki , silnie rozbudowany system korzeniowy
Cechy roślin żyjących w środowisku
wodnym.
Cechy roślin żyjących w suchym środowisku
lądowym.
Zadanie 10. Wybierz zestaw, w którym wymieniono wyłącznie owady.
A) Modliszka, kleszcz, pchła.
B) Biedronka, mucha, kosarz
C) Chrząszcz, motyl, pąkla.
D) Ważka, komar, wesz.
Zadanie 11. Na rysunkach 1. i 2. przedstawiono przedstawicieli pewnej grupy zwierząt.
a) Podaj nazwę typu, do którego należą przedstawione zwierzęta oraz jedną cechę budowy zewnętrznej,
widoczną na obu rysunkach, charakterystyczną wyłącznie dla tego typu.
Typ:……………………………………., cecha:……………………………………………….. ………………………….
b) Podaj nazwę gromady, do której należy każdy z tych przedstawicieli oraz jedną cechę budowy zewnętrznej,
charakterystyczną dla tej gromady.
Przedstawiciel
1
2
Gromada
Cecha charakterystyczna budowy zewnętrznej
Zadanie 12. Bliźnięta jednojajowe powstaną w wyniku zapłodnienia:
A. jednej komórki jajowej jednym plemnikiem
B. dwóch komórek jajowych dwoma plemnikami
C. jednej komórki jajowej dwoma plemnikami
D. dwóch komórek jajowych jednym plemnikiem
Zadanie 13. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Jeżeli we krwi człowieka spada poziom glukozy, to
A. wątroba uwalnia glukagon, który pobudza trzustkę do rozkładu glikogenu i uwolnienia glukozy do krwi.
B. wątroba uwalnia insulinę, który pobudza trzustkę do rozkładu glikogenu i uwolnienia glukozy do krwi.
C. trzustka uwalnia glukagon, który pobudza wątrobę do rozkładu glikogenu i uwolnienia glukozy do krwi.
D. trzustka uwalnia insulinę, który pobudza wątrobę do rozkładu glikogenu i uwolnienia glukozy do krwi.
Zadanie 14. Roślinami synantropijnymi nazywamy rośliny, które są:
A. Bioindykatorami skażeń środowiska
B. Gatunkami uprawianymi przez człowieka
C. Gatunkami odpornymi na skażenia środowiska
D. Gatunkami towarzyszącymi człowiekowi
Zadanie 15. Uzupełnij tabelę Zaznacz w tabeli litery przyporządkowane odpowiednim informacjom.
A.47
B.44
C. 46
D.45
E męska
F. żeńska
Zadanie 16.Uzupełnij symbolami lub słownie reakcje fotosyntezy.
Podaj nazwę organellum komórkowego (1), tkanki (2) i organu (3), w których zachodzi fotosynteza u lipy:
1)…… ………………... 2)………………………..… 3)…………………………
Zadanie 17. Wskaż wszystkie poprawne stwierdzenia ( podkreśl całe zdanie).
A. Wirusy atakują wszystkie organizmy żywe.
B. Bakterie w oddychaniu beztlenowym zużywają cukier i taki proces nazywamy gniciem.
C. Bakterie żyjące w jelicie człowieka dostarczają witamin.
D. Bakterie to jednokomórkowe organizmy, które mogą tworzyć kolonie.
E. Bakterie to organizmy eukariotyczne.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards