Klasa 6

advertisement
PYTANIA DO POWTÓRZENIA PRZED SPRAWDZIANEM - ROLA SŁOŃCA
1. Poniżej podano przykłady naturalnych i sztucznych źródeł światła. Rozpoznaj je
i wpisz w kratki symbole N (naturalne źródło światła) lub S (sztuczne źródło światła).
A. gwiazda
B. laser
C. błyskawica
D. wybuch wulkanu
E. świetlik (owad)
F. lampa naftowa
G. żarówka
H. świetlówka
2. Zaznacz znakiem „x” miejsce, które wybierzesz, żeby bezpiecznie przeczekać burzę.
A. ……
B. ……
C. ……
D. ……
3. Przeanalizuj schematy prostych obwodów elektrycznych.
Zaznacz znakiem „x” ten, w którym nie płynie prąd elektryczny.
Uzasadnij wybór.
A. ……
B. ……
Uzasadnienie:……………………………………..……………………………………………
4. a) Które, z podanych ciał umieszczonych w obwodzie elektrycznym w miejscu
oznaczonym znakiem „?” spowodują świecenie żarówki?
Wybrane przykłady zaznacz znakiem „x”.
A. gumka
B. kreda
C. spinacz metalowy
D. drut miedziany
E. plastelina
1
F. woda z kranu w szklance
G. moneta
H. szkło
b) Korzystając z odpowiedzi w podpunkcie a, uzupełnij zdanie.
Żarówka się zaświeciła, bo wybrane przeze mnie przedmioty są ....................................... .
5. Uzupełnij zdania określeniami w odpowiedniej formie gramatycznej.
ciało nieprzezroczyste, ciało przezroczyste, cień, półcień
Przedmioty, które przepuszczają przez siebie światło, nazywamy....................................... .
Obszar, do którego nie dociera światło, nazywamy.............................................................. .
6. Zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca związane jest z powstawaniem cienia i półcienia.
Na poniższym rysunku wpisz w odpowiednie miejsca określenia: cień, półcień.
7. Przeanalizuj zamieszczony niżej rysunek i uzupełnij zdanie.
Rysunek przedstawia zjawisko zaćmienia ............................................... .
8. Rysunki przedstawiają zjawiska świetlne oznaczone cyframi (1, 2, 3, 4, 5).
Przyporządkuj nazwom zjawisk rysunki, wpisując w kratki właściwe litery.
1. Odbicie lustrzane
2. Rozproszenie światła
3. Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków
4. Powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle
5. Rozszczepienie światła
2
A
B
D
C
E
9. Światło białe jest mieszaniną wielu barw światła.
Wśród podanych nazw barw wybierz i zaznacz znakiem „x” nazwy barw podstawowych.
A. czerwona
B. żółta
C. niebieska
D. zielona
E. purpurowa
F. niebieskozielona
10. Podkreśl właściwości światła.
Ulega odbiciu, jest sprężyste, przyciąga ładunki elektryczne, dostarcza energii, załamuje się.
11. Przeanalizuj rysunek przedstawiający oświetlenie Ziemi.
Wykreśl w zdaniach błędne określenia.
A. Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi 22 czerwca / 22 grudnia.
B. Bardziej oświetlona jest półkula północna / południowa.
C. Na półkuli północnej jest lato / zima.
D. Promienie słoneczne padają pod kątem prostym na zwrotnik Raka / zwrotnik
Koziorożca.
E. Na biegunie północnym jest dzień polarny / noc polarna.
F. Na biegunie południowym jest dzień polarny / noc polarna.
G. Na równiku dzień i noc trwają po 12 godzin / dzień jest dłuższy od nocy.
H. Rysunek przedstawia następstwa ruchu obrotowego / ruchu obiegowego.
3
12. Poniższe zdania charakteryzują ruchy Ziemi. Przyporządkuj opis do właściwego
ruchu Ziemi, wpisując w kratki odpowiednie cyfry.
1. Ruch Ziemi wokół Słońca
2. Ruch Ziemi wokół własnej osi
3. Zjawisko dni i nocy polarnych
4. Pory roku
5. Zjawisko dnia i nocy
6. Czas trwania ruchu 1 doba
7. Czas trwania ruchu 365 1 dnia
4
13. Rysunek przedstawia ruch obiegowy Ziemi.
A. Zaznacz strzałką kierunek ruchu Ziemi wokół Słońca.
B. Wpisz daty rozpoczęcia pór roku i ich nazwy.
14. Rysunek przedstawia strefy oświetleniowe na kuli ziemskiej.
Oznacz na rysunku zwrotniki Raka i Koziorożca, koła podbiegunowe, w kratki wpisz ich
szerokości geograficzne. Następnie uzupełnij zdania.
4
Strefa międzyzwrotnikowa, czyli gorąca, rozciąga się między ……………………………
i ……………………………………………………… .
Strefa umiarkowana na półkuli północnej rozciąga się między równoleżnikami:
……………………… i ……………………… .
Strefa zimna na półkuli południowej rozciąga się od równoleżnika – ………………………
do ……………………………………………………… .
15. Naszkicuj promień światła przechodzącego przez pryzmat.
16. Na zamieszczonym schemacie budowy oka ludzkiego wpisz nazwy:
A. Źrenica
B. Soczewka
C. Siatkówka
17. Rysuek przedstawia wysokość Słońca w poszczególnych porach roku. Do odpowiednich
cyfr, dopasuj porę roku i datę jej rozpoczęcia.
5
18. Wyjaśnij, dlaczego co 4 lata mamy rok przestępny.
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
19. Uzupełnij brakujące w zdaniach wyrazy.
a. obieg Ziemi dookoła Słońca nazywamy ......................................................................
b. Ziemia krąży po drodze zwanej ....................................................................................
c. Czas obiegu Ziemi dookoła Słońca wynosi ..................................................................
d. Skutkiem ruchu Ziemi dookoła Słońca są (podaj przynajmniej 3 przykłady ):
- ............................................................................................................................
- .............................................................................................................................
- ..............................................................................................................................
e. 21 marca promienie słoneczne padają prostopadle na ....................................................
f. Napięcie w domowym gniazdku elektrycznym wynosi ..................................................
Miłego powtarzania  .......................
6
Download