Test - [email protected]

advertisement
Test A
Z NAJDAWNIJSZYCH DZIEJÓW
Test podsumowujący rozdział IV
1. Czytaj uważnie polecenia.
2. W zadaniach 4. i 9. podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich
i postaw obok niej znak „x”. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
3. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.
Pomyłki przekreślaj.
4. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów.
1. Dopisz do podanych dat nazwy odpowiednich wydarzeń historycznych. Następnie zapisz daty we
właściwych miejscach na osi czasu.
(0–4 p.)
około 4000 rok p.n.e. - …………………………………………………………………..
około 1200 rok p.n.e. - ………………………………………………………………......
1 rok n.e.
V
IV
III
II
I
I
II
III
IV
tysiąclecie
2. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami.
ziemianka
piec do wytopu metali
pięściak
schronienie wykopane w ziemi, przykryte słomą lub trzciną
dymarka
kamienne narzędzie o ostrych krawędziach
3. Rozwiąż krzyżówkę. Następnie wyjaśnij znaczenie hasła głównego.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Materiał pisarski używany w średniowieczu.
Przodkowie człowieka.
Starożytne egipskie grobowce.
Rozwinięte społeczeństwo, które stworzyło własne państwo.
Imię faraona, który wzniósł świątynię w Abu Simbel.
HASŁO: …………… - …………………………………………………………………….
(0–3 p.)
(0–6 p.)
5. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie wskaż prawidłowe dokończenie każdego zdania.
(0–2 p.)
Ilustracja przedstawia
A. skrzynkę.
B. sarkofag.
C. mumię.
D. posąg.
Ukazany przedmiot służył jako
A.
B.
C.
D.
skrzynia na narzędzia.
posąg bóstwa.
ozdoba.
trumna.
5. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie. Następnie wykonaj polecenia.
(0–3 p.)
• Zaznacz terytorium starożytnego Egiptu.
• Podaj nazwę kontynentu, na którym znajdował się starożytny Egipt.
……………………………………………................................................................................................
• Wpisz w odpowiednie miejsce nazwę rzeki, nad którą powstała cywilizacja starożytnego Egiptu.
6. Wpisz podane wyrażenia w odpowiednie rubryki tabeli.
(0–6 p.)
hodowla zwierząt, rolnictwo, mieszkanie w jaskiniach, zbieractwo,
częste wędrówki w poszukiwaniu pożywienia, rozwój osad
KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA
OSIADŁY TRYB ŻYCIA
7. Wymień dwie korzyści, jakie odniósł człowiek dzięki opanowaniu umiejętności hodowania
zwierząt.
(0–2 p.)
1) ………………………...............................……………………………………………………….
2) …………………………………...............................…………………………………………….
8. Uporządkuj nazwy epok w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 3.
(0–1 p.)
epoka brązu
epoka kamienia
epoka żelaza
9. Wskaż prawidłowe dokończenie każdego zdania.
• Pierwsze państwa w historii stworzyli
A. Egipcjanie.
B. Babilończycy.
C. Grecy.
D. Sumerowie.
(0–2 p.)
• Najstarszy alfabet stworzyli
A. Grecy.
B. Sumerowie.
C. Fenicjanie.
D. Rzymianie.
10. Wstaw literę „P” w kratki przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok zdań fałszywych.
(0–4 p.)
Najstarsi przodkowie człowieka pochodzili z Azji.
Rzemieślnicy mieli najwięcej praw w społeczeństwie starożytnego Egiptu.
Najbardziej znane malowidła naskalne wykonane przez przodków człowieka znajdują się
we Francji.
Pismo obrazkowe używane jest do dziś.
11. Skreśl w każdym nawiasie jeden z wyrazów, tak aby powstały zdania prawdziwe.
• Współcześnie żelazo wytapia się w (hutach/stoczniach).
• Polski alfabet wywodzi się z alfabetu (greckiego/łacińskiego).
(0–2 p.)
Download