Wykaz pytań na kolokwium z przedmiotu: Wstęp do Socjologii

advertisement
Wykaz pytań na egzamin z przedmiotu: Wprowadzenie do Socjologii
1. Czym jest socjologia i do czego może się ona przydać przeciętnej jednostce?
2. Podaj definicję kultury, opisz również jak kultura postrzegana jest potocznie.
3. Wyjaśnij, czy kultura może ograniczać ludzką wolność i jednocześnie ją zwiększać?
4. Wymień i opisz szczegółowo składniki kultury.
5. Opisz, jak i dlaczego różnią się kultury różnych społeczeństw?
6. Wymień i opisz trzy formy kultury wprowadzone przez Margaret Mead.
7. Napisz, czym jest grupa społeczna i jakie typy grup możemy wyróżnić?
8. Napisz, czy każda grupa ma swoją organizację, strukturę grupy? Jakie elementy
składają się na tę strukturę?
9. Jakie możemy wyróżnić procesy grupowe?
10. Wymień typy przywództwa grupowego, a także „style” przewodzenia.
11. Opisz, czym jest i jakie fazy ma socjalizacja. Z czego wynika konieczność zaistnienia
tych faz?
12. Omów różnice pomiędzy „znaczącym innym” a „uogólnionym innym” w socjalizacji.
13. Czym jest stratyfikacja społeczna i jakie są systemy stratyfikacji?
14. Podaj przykłady i napisz, czym jest system kastowy?
15. Podaj przykłady i napisz, czy jest system klasowy?
16. Na czym polega proces kooptacji?
17. Na podstawie „efektu Mateusza” R.K. Mertona, omów zasadę kumulatywnych
korzyści.
18. Omów funkcje edukacji z perspektywy teorii funkcjonalnej.
19. Omów opinie o systemie edukacji wypracowane na gruncie teorii konfliktu.
20. Podaj definicję władzy i opisz jej typy.
21. Wymień i opisz trzy rodzaje panowania.
22. Omów proces formalizowania charyzmy na gruncie panowania charyzmatycznego.
23. Czym jest ustrój polityczny i jakie ustroje możemy wyróżnić?
24. Opisz cechy systemów demokratycznych i wymień, na jakich czynnikach opiera się
ich legitymizacja w społeczeństwach współczesnych.
25. Co to jest socjalizacja polityczna, jaki wpływ na ten rodzaj socjalizacji ma rodzina, jak
również szkoła?
26. Czym są ruchy społeczne? Opisz typy tych ruchów.
27. Jakie można wyróżnić cechy ruchów społecznych?
1
28. Opisz poszczególne fazy „cyklu życiowego” ruchów społecznych.
29. Jakie są przyczyny zmian społecznych?
30. Na ile utożsamianie nowoczesności z postępem społecznym jest uzasadnione? Czy
modernizacja ma tylko pozytywne następstwa? Jeśli ma również negatywne
następstwa, to co możemy o nich powiedzieć?
31. Z czego wynikają różnice między ponowoczesnymi wzorami osobowymi, a tymi,
które obowiązywały wcześniej?
32. Opisz i scharakteryzuj osobowość „spacerowicza”.
33. Opisz i scharakteryzuj osobowość „włóczęgi”.
34. Opisz i scharakteryzuj osobowość „turysty”.
35. Opisz i scharakteryzuj osobowość „gracza”.
2
Download