1. Jak rozumiesz termin „własność intelektualna” i w jaki sposób

advertisement
1. Jak rozumiesz termin „własność intelektualna” i w jaki sposób można nią zarządzać.
2. Podaj co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wymień najważniejsze z nich i krótko scharakteryzuj.
3. Scharakteryzuj co stanowi przedmiot prawa autorskiego zgodnie z koncepcją dualistyczną. Podaj
przykłady.
4. Co oznacza „dozwolony użytek” w prawie autorskim i kiedy ma on zastosowanie. Podaj przykłady
dozwolonego użytku prywatnego (osobistego) i publicznego.
5. Plagiat jako kradzież dóbr intelektualnych. Wyjaśnij pojęcie i wskaż rodzaje
6. Czym charakteryzują się i czym się między sobą różnią etyka opisowa i etyka normatywna?
7. Spośród następujących czterech stanowisk w odniesieniu do etyki: etyka Arystotelesa, utylitaryzm,
etyka Kanta, relatywizm w etyce, wybierz dwa i omów je.
8. Jakie możesz wymienić argumenty za i przeciw aborcji oraz metodzie zapłodnienia in vitro?
9. Wymień znane ci argumenty za nadaniem zwierzętom osobowości moralnej oraz argumenty za i
przeciw tezie, iż zabijanie zwierząt w celu zjedzenia ich mięsa jest moralnie naganne.
10. Przedstaw model transakcyjny stresu, opisz etapy oceny
11. Przedstaw założenia koncepcji salutogenetycznej Antonovsky'ego
12. Scharakteryzuj Wzór Zachowania A i jego związek z ryzykiem wystąpienia chorób krązenia
13. Opisz zjawisko aleksytymii i jej wpływ na rozwój zaburzeń psychosomatycznych.
14.Omów i scharakteryzuj zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne.
15. Omów podłoża i kryteria rozpoznawania uzależnień.
16. Wskaż, na czym polega przestrzeganie higieny ciała i otoczenia.
17. Wyjaśnij pojęcia: rynek i gospodarka rynkowa. Scharakteryzuj elementy rynku.
18. Wyjaśnij na czym polega mechanizm rynkowy. Opisz prawo popytu i podaży rynkowej.
19. Scharakteryzuj czynniki, które wpływają na rozmiar popytu rynkowego.
20. Przedstaw etapy procesu zakupu przez konsumentów i wskaż czynniki, które kształtują ich
zachowania
21. Czym jest inżynieria genetyczna? Jakie znasz metody przez nią stosowane – scharakteryzuj
wybrane.
22. Na czym polega klonowanie? Wykaż czym różni się klonowanie DNA od klonowania organizmów.
23. Czym się charakteryzują organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Podaj przykłady takich
organizmów.
24. Jakiego rodzaju właściwości żywności są celem modyfikacji genetycznej organizmów, z których
jest ona produkowana?
25. Czym jest ekologia? Wyjaśnij podstawowe pojęcia: środowisko, przyroda, ochrona przyrody.
26. W jaki sposób chroniona jest przyroda w Polsce? Wymień i omów prawne formy ochrony
przyrody.
27. Wymień znane Ci parki narodowe położone w Polsce. Scharakteryzuj wybrany park narodowy.
28. Czy miasto jest ekosystemem? Jakie elementy abiotyczne i biotyczne środowiska są szczególnie
modyfikowane przez proces urbanizacji?
29. Nazwij i zaprezentuj znane Ci metody kontrargumentowania.
30. Przedstaw istotę i opisz etapy procesu negocjacji.
31.Scharakteryzuj mechanizmy odpowiadające za ochronę organizmu przed patogenami. Uwzględnij
podział na mechanizmy swoiste i nieswoiste.
32.Omów znaczenie układu współczulnego i przywspółczulnego z uwzględnienie reakcji obrony lub
ucieczki.
33.Metabolizm, rola oraz skutki niedoboru witaminy D u człowieka.
34.Erytropoeza u człowieka z uwzględnieniem okresu płodowego. Czynniki hormonalne i pokarmowe
wpływające na powstawanie krwinek czerwonych.
35.Cykl płciowy kobiety. Omów regulację hormonalną oraz kolejność zdarzeń cyklu jajnikowego i
macicznego z uwzględnieniem wyznaczania czasu owulacji.
36.Choroby cywilizacyjne układu krążenia. Omów czynniki ryzyka oraz wymień podstawowe metody
leczenia.
37. Charakterystyka roztworów: definicja i podział roztworów, pojęcie stężenia procentowego
(masowe i objętościowe), stężenie molowe roztworu.
38. Pojęcie pH roztworu, sposoby pomiaru pH roztworów
39. Podział metod analizy chemicznej: metody chemiczne i instrumentalne
40.Podaj definicję genu i genotypu ?
41.Jaka jest podstawowa budowa kwasu deoksyrybonukleinowego ?
42.Jakie znasz różnice w budowie między DNA i RNA ?
43.Dlaczego w naturze istnieje wiele odmian DNA ?
44.Jakie znasz sposoby wpływania na ekspresję genów przez związki stanowiące bodziec zewnętrzny,
takie jak hormony, czynniki wzrostowe i inne ?
45. Podaj różnice między mitozą a mejozą ?
46. Wymień i omów różnice we właściwościach komórki roślinnej i zwierzęcej.
47. Omów zjawisko apoptozy i jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
48. Przedstaw komórkowe substraty energetyczne i omów ich rolę.
49. Wymień i omów aminokwasy endo- i egzogenne oraz omów ich rolę biochemiczną i biologiczną.
50. Przedstaw pojęcie homeostazy komórki i organizmu.
51. Czym jest osobowość i jakie elementy obejmuje jej struktura
52. Przedstaw teorię społecznego uczenia się, wytłumacz na czym polega warunkowanie i
modelowanie
53. Opisz zjawisko wyuczonej bezradności, oraz jego konsekwencje
54. Znaczenie probiotyków
55. Lactobacillus i jego rola
56. Toksyna gronkowcowa
57. Helicobacter pylorii znaczenie kliniczne i postępowanie
58. Listeria monocytogenes - paotgeneza i zakażenia oraz postepowanie
59. E.coli zakażenie EHEC
60. Salmonellozy
61.Zakażenie Campylobacter jejuni oraz postępowanie
62. Zatrucie pokarmowe Bacillus cereus
63. Woda jako jeden z głównych składników żywności: właściwości fizyczne wody, rodzaje wody w
produktach żywnościowych
64. Aminokwasy i białka: budowa i właściwości aminokwasów białkowych, budowa, właściwości i
funkcje białek
65. Lipidy: charakterystyka, podział i właściwości lipidów
66. Glistnica
67. Owsica
68. Tasiemiec uzbrojony trendy dietetyczne
69. Tasiemiec nieuzbrojony
70. Amebioza
71. Omów schemat postępowania w przypadku zobaczenia osoby bezwładnie leżącej na ziemi.
72. Omów pojęcie i składowe „łańcucha przeżycia”.
73. Ruszanie, przenoszenie poszkodowanego; kiedy można, kiedy to nie jest wskazane, kiedy wręcz
należy?
74. Główne funkcje węglowodanów w organizmie.
75. Zapotrzebowanie organizmu na tłuszcze.
76. Źródła białka w żywieniu.
77. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach- główne funkcje.
78. Rodzaje norm żywieniowych.
79. Wskaźniki wartości odżywczej produktów spożywczych.
80. Kryteria oceny jakości żywności.
81. Psucie żywności – przyczyny i skutki.
82. Higiena i systemy zapewniania jakości.
83. Zmiany zachodzące w czasie różnych procesów termicznych i ich wpływ na jakość żywności.
84. Charakterystyka metod utrwalania żywności z uwzględnieniem ich wpływu na jakość żywności i
potraw.
85. Zasady obróbki wstępnej surowców przy przygotowywaniu potraw.i i potraw
86. Charakterystyka produktów mlecznych pod względem towaroznawczym i znaczenia
żywieniowego.
87. Charakterystyka produktów owocowo-warzywnych pod względem towaroznawczym i znaczenia
żywieniowego.
88. Charakterystyka produktów mięsnych i drobiowych pod względem towaroznawczym i znaczenia
żywieniowego.
89. Otyłość
90. Cukrzyca
91. Niedoczynność tarczycy
92. Zespół drażliwego jelita
93. Zarzucanie żołądkowo-jelitowe
94. Organizacja czasem
95. Autorytet
96. Problem negocjacji
97. Prawne aspekty pracowników podlegające karze
98. Schemat żywienia w pierwszym roku życia
99. Karmienie piersią - korzyści dla matki i dziecka
100. Leczenie otyłości u dzieci
101. Postępowanie żywieniowe w celiakii
102. Mechanizm powstawania alergii pokarmowej
103. Ocena stanu odżywienia dzieci
104. Losy leków ustroju (wchłanianie, rozmieszczenie – dystrybucja, biotransformacja – metabolizm i
wydalanie leków).
105. Farmakologia układu pokarmowego ( leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka, leki
przeciwwymiotne).
106. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii nadciśnienia
tętniczego krwi.
107. Interakcje leków z żywnością i alkoholem.
108. Oznaczanie wody w produktach żywnościowych
109. Oznaczanie zawartości białek w żywności
110. Charakterystyka metod wykorzystywanych w analizie żywności: metody chemiczne, metody
instrumentalne, analiza sensoryczna,
111. Zasadniczy cel prowadzenia badań toksykometrycznych. Zdefiniowanie podstawowych pojęć z
w/w zakresu badań takich jak.: ksenobiotyk i teratogenność.
112. Rola i znaczenie "Systemu Wczesnego Ostrzegania"
113. Zadania dietetyka w ochronie zdrowia
114. Wpływ środków masowego przekazu na żywienie człowieka
115. Etapy planowania programu edukacji żywieniowej
116. Cele edukacji żywieniowej
117. Zasady żywienia osób starszych
118. Niedobory żywieniowe w populacji osób w wieku podeszłym
119. Scharakteryzuj cechy usług ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki usług zdrowotnych.
120. Opieka zdrowotna w Polsce w interpretacji ekonomicznej - przedstaw. Opieka zdrowotna a
ochrona zdrowia – wyjaśnij zakresy pojęciowe.
121. Wymień prawa pacjenta zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i
rzeczniku Prac Pacjenta.
122. Zgoda pacjenta – pojęcie, ważność i forma zgody.
123. Scharakteryzuj termin „koszyk świadczeń medycznych”. Wskaż jakie świadczenia w ramach
publicznej służby zdrowia wyznacza koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych.
124. Przedstaw zasady udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada
2008 o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.
125. Wymienić sposoby podawania żywienia klinicznego.
126.Omówić/opisać żywienie dojelitowe (na czym polega, cel, do kogo skierowane,
przeciwwskazania)
127.Omówić/opisać żywienie pozajelitowe (na czym polega, cel, do kogo skierowane,
przeciwwskazania)
128.Niedożywienie – podać definicję, sposoby/metody oceny stanu odżywienia, wykorzystywane
narzędzia do oceny stanu odżywienia polecane przez ESPEN
129.Głodzenie - wpływ na organizm (np. na budowę narządów, mięśnie, funkcje poznawcze, układ
sercowo-naczyniowy, nerki, układ oddechowy, układ pokarmowy, termoregulację, odporność,
gojenie ran, jakość życia)
130. Budowa i funkcje układu stomatognatycznego ze szczególnym uwzględnieniem elementów
biorących udział w żuciu pokarmów (rodzaje uzębienia, mięsnie żucia, staw skroniowo-żuchwowy).
131.Etapy żucia i możliwe zaburzenia tego procesu.
132. Charakterystyka głównych przyczyn zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego
powodujących nieprawidłowości w procesie żucia.
133. Psychologiczne uwarunkowania otyłości
134. Klinika zaburzeń jedzenia- objawy, etiologia, mechanizmy rozwoju i
podtrzymujące zaburzenia.
135. Rola dietetyka w rozpoznawaniu i pomocy osobom z zaburzeniami jedzenia
136. Profilaktyka zaburzeń odżywiania
137. Psychologiczne znaczenie jedzenia i karmienia
138. Najczęstsze źródła błędów ze strony respondenta przy stosowaniu metody wywiadu 24godzinnego
139. Najczęstsze źródła błędów ze strony ankietera przy stosowaniu metody wywiadu 24-godzinnego
140. Etapy wywiadu żywieniowego
141. Metody bezpośrednie oceny sposobu żywienia
142. Postępowanie dietetyczne w diecie redukcyjnej
143. Fitoterapia układu krążenia
144. Surowce roślinne wpływające na układ odpornościowy.
145. Surowce roślinne stosowane w zaburzeniach przemiany materii
146. Surowce stosowane w zaburzeniach układu pokarmowegocznictwa
147. Modyfikacja diety u osób z zaburzeniami żywieniowymi
148. Zasady konstrukcji diety o zmiennej konsystencji (płynnej i papkowatej)
149.Podaj co jest głównym elementem budującym krążek międzykręgowy?
150.Jakie uszkodzenie ocenia test szufladkowy tylny?
151.Za jaki ruch odpowiedzialna jest czynność mięśnia zębatego?
152.Ile wynosi liczba kręgów budująca kręgosłup człowieka?
153.Co jest punktem odniesienia podczas liczenia żeber?
154.Jakie narządy jamy brzusznej zaliczamy do zewnątrzotrzewnowych?
155.Wzwód narządów płciowych kontrolowany jest przez włókna?
156. Hymen to?
157. Co tworzy połączenie prawej i lewej tętnicy kręgowej?
158.Co unerwia nerw zębodołowy dolny bezpośrednio?
159. Postępowanie dietetyczne w wirusowych zapaleniach wątroby
160. AIDS - grupy ryzyka, objawy, diagnostyka
161. Dur brzuszny - patogeneza, objawy, postępowanie niefarmakologicznego
162. Biegunki zakaźne - patogeneza, profilaktyka, postępowanie
163. Otyłość - choroba dietozależna, podaj definicję, podział i cele leczenia.
164. Dieta cukrzycowa- podstawowy filar leczenia cukrzycy.
165. Dna moczanowa-choroba dietozależna
Download