Zestaw I

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1. Omówić mechanizmy chemiczne formowania tlenków azotu w procesach spalania
paliw.
2. Budowa i zastosowanie chemicznych aparatów bębnowych i płytowych.
3. Czyste zginanie. Omów na dowolnym przykładzie.
4. Scharakteryzuj najważniejsze etapy opracowania technologii w przemyśle
chemicznym.
5. Rodzaje przemysłowych reaktorów chemicznych. Zalety i wady reaktora okresowego
i przepływowego.
6. Omów podział procesów separacji składników mieszanin. Scharakteryzuj jeden
wybrany proces spośród wymienionych: filtracja, adsorpcja, destylacja, rektyfikacja,
ekstrakcja, wymiana jonowa.
7. Najważniejsze składniki żywności i przemiany, jakim ulegają podczas
przechowywania.
8. Podział i rola dodatków wprowadzanych do produktów żywnościowych.
9. Scharakteryzuj metody mineralizacji próbek produktów żywnościowych.
10. Wady i zalety stosowania dodatków w żywności.
11. Toksyczność związków azotowych zawartych w artykułach spożywczych.
12. Wpływ zanieczyszczeń technologicznych na jakość artykułów spożywczych.
13. Źródła Pb, Hg i Cd w żywności. Działanie metali ciężkich na organizmy żywe.
14. Wymienić mechanizmy transportu masy i energii oraz podać wzory prawa Ficka.
15. Termodynamika procesowa i techniczna: Przedstawić i omówić trzy zasady
termodynamiki.
16. Mechanika płynów: Ruch turbulentny i laminarny płynów oraz kryterium burzliwości
przepływu - liczba Reynoldsa.
17. Nowoczesna instalacja procesowa, jej elementy składowe oraz szacunek efektów
ekonomicznych jej działania.
18. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych: Podstawowe obowiązki i prawa
pracodawcy oraz pracownika.
19. Scharakteryzuj enzymy i ich działanie. Podaj przykłady enzymów stosowanych w
przemyśle spożywczym.
20. Omów podstawowe typy reakcji organicznych. Podaj odpowiednie przykłady.
21. Wymień oraz krótko scharakteryzuj metody identyfikacji związków organicznych.
22. Co to są materiały inżynierskie? Krótka charakterystyka poszczególnych grup
materiałowych: metali, ceramiki, materiałów polimerowych stosowanych w technice.
23. Porównaj tworzywa ceramiczne i metaliczne z uwzględnieniem ich budowy
wewnętrznej. Przyporządkuj główne właściwości potencjalnym zastosowaniom tych
materiałów.
24. Zależność szybkości i wydajności reakcji chemicznych od temperatury.
25. Moc elektrolitu, stopień dysocjacji, stała dysocjacji.
26. Na czym polega amfoteryczność? Podaj przykłady i odpowiednie reakcje.
27. Baza surowcowa przemysłu spożywczego.
28. Metody utrwalania żywności.
29. Wymienić i omówić etapy opracowania nowego produktu.
30. Masa typowej kostki cukru (sacharozy) wynosi 1,5 g. Oblicz maksymalną pracę
użyteczną, którą można uzyskać spalając taką ilość cukru w temperaturze 36,6C jeśli
produktami spalania są ciekła woda oraz gazowy dwutlenek węgla. W obliczeniach
należy założyć, że zmiany entalpii i entropii reakcji nie zależą od temperatury. Na jaką
wysokość mogłaby się wspiąć osoba w masie 65 kg po zjedzeniu takiej kostki cukru,
przy założeniu, że maksymalna praca użyteczna ze spalania cukru zostanie całkowicie
wykorzystana na pokonanie różnicy wysokości przed i po wspinaczce?
Dane termodynamiczne:
Standardowe entalpie tworzenia w temperaturze 298K:
Entropie standardowe w temperaturze 298K:
Przyspieszenie ziemskie: g
Masa molowa sacharozy: 342,3 g/mol
31. Podaj kryteria oceny metod analitycznych. Na czym polega walidacja metody
analitycznej?
Download