ZESTAWIENIE PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

advertisement
ZESTAWIENIE PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY
dla studentów kierunku CHEMIA
specjalność CHEMIA
STUDIA I STOPNIA
Pytania z zakresu przedmiotów ogólnych
1.
Układy krystalograficzne typu regularnego.
2.
Typy roztworów stałych.
3.
Układy dwuskładnikowe ciało stałe/ciecz.
4.
Wymień rodzaje naprężeń w ciałach stałych.
5.
Narysuj i oblicz na liczbach ogólnych jedną z sześciu śrub szpilkowych w pokrywie
reaktora stalowego o średnicy D dla ciśnienia p.
6.
Co to jest skruber, jak jest zbudowany i do czego służy?
7.
Zjawisko polimorfizmu i jego znaczenie. Przykłady.
8.
Specyficzne właściwości wody.
9.
Teorie kwasów i zasad.
10. Typy wiązań chemicznych – charakterystyka, przykłady.
11. Związki pierwiastków z wodorem na przykładzie litowców, węglowców i fluorowców.
12. Zjawisko alotropii – przykłady, zwięzła charakterystyka właściwości odmian
alotropowych.
13. Sposoby nastawiania miana titrantu i cechy substancji podstawowej w analizie
miareczkowej.
14. Analiza wagowa - podaj optymalne warunki strącania osadu.
15. Wymień i krótko scharakteryzuj ilościowe techniki analityczne stosowane w pomiarach
potencjometrycznych.
16. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów (krótka charakterystyka stanów skupienia).
17. Czym jest mieszanina nitrująca i na czym polega jej działanie?
18. Konkurencja między reakcją substytucji nukleofilowej i eliminacji.
19. Wpływ podstawników na kierunek reakcji podstawienia elektrofilowego w
pierścieniach aromatycznych.
20. Kondensacja aldolowa i reakcje pokrewne.
21. Termodynamiczne kryteria samorzutności procesów.
22. Ogniwa galwaniczne, a ogniwa elektrolityczne.
23. Czynniki, od których zależy szybkość reakcji chemicznej.
24. Definicja pojęcia szybkości reakcji chemicznej, stałej szybkości oraz rzędu reakcji.
25. Podaj przykład diagramu fazowego pT w układzie jednoskładnikowym. Wskaż i omów
punkty charakterystyczne na tym wykresie.
26. Klasyfikacja biotechnologii i kierunki wykorzystania procesów biotechnologicznych
27. Przykłady zastosowania biotechnologii w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym,
przemyśle chemicznym, przemyśle wydobywczym i w ochronie środowiska
naturalnego.
28. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w produkcji paliw płynnych i gazowych
29. Omów szczegółowo trzy wybrane metody usuwania siarki z paliw stałych
30. Na dowolnie wybranym przykładzie opisz praktyczne zastosowanie zasad zielonej
inżynierii w technologii chemicznej
31. Na dowolnie wybranym przykładzie opisz praktyczne zastosowanie zasad zielonej
chemii w syntezie chemicznej
32. Wyjaśnij pojęcie zrównoważonego rozwoju.
33. Narysuj schemat instalacji i na podstawie rysunku omów zasadę odsiarczania węgla
wykorzystującą różnicę zwilżalności węgla i pirytu.
34. Scharakteryzuj proces spalania katalitycznego. Podaj przykład wykorzystania.
35. Przedstaw proces przemysłowego otrzymywania chloru.
36. Omów zjawisko superhydrofobowości.
37. Koncepcja chemiczna procesu.
38. Koncepcja technologiczna procesu, zasady sporządzania schematu ideowego,
technologicznego
39. Narysuj schemat instalacji i na tej podstawie omów proces hydroodsiarczania ropy i
substancji ropopochodnych
40. Na wybranym przykładzie procesu technologicznego omów zasadę najlepszego
wykorzystania aparatury (scharakteryzuj stosowane rozwiązania prowadzące do
najlepszego wykorzystania aparatury).
Pytania z zakresu przedmiotów specjalizacyjnych
1. Termodynamiczna trwałość wody
2. Diagram żelazo węgiel i jego charakterystyka
3. Scharakteryzuj rozkład zasobów energii promieniowania słonecznego w Polsce
4. Omów wpływ energetyki odnawialnej na środowisko naturalne
5. Fotokatalityczne metody konwersji energii słonecznej
6. Wymień i krótko scharakteryzuj elementy systemu kontroli i zapewnienia jakości
wyników pomiarów chemicznych.
7. Walidacja procedury analitycznej, podstawowe parametry walidacyjne i ich
charakterystyka.
8. Stan równowagi chemicznej w reakcjach: wpływ temperatury i ciśnienia na położenie
stanu równowagi
9. Związki pierwiastków z wodorem – typy, właściwości.
10. Definicja pH i jego znaczenie w chemii
11. Zmienność właściwości pierwiastków w obrębie 15 grupy ukladu okresowego.
12. Związki kompleksowe-podstawowe pojęcia: jon centralny, ligandy, liczba
koordynacyjna.
13. Typy wiązań chemicznych.
14. Jaki wpływ wywiera obecność wiązania wodorowego na strukturę i właściwości
fizykochemiczne związków chemicznych?
15. Związki pierwiastków z wodorem – typy, właściwości.
16. Definicja pH i jego znaczenie w chemii
17. Zmienność właściwości pierwiastków w obrębie 15 grupy ukladu okresowego.
18. Wyjaśnij, dlaczego temperatura topnienia wody jest znacznie wyższa od temperatury
topnienia fluorowodoru (190K) pomimo że obie molekuły posiadają zbliżone momenty
dipolowe?
19. Przedstaw zalety i wady CO2 jako środka gaśniczego.
20. Zastosowanie malonianu dietylu w syntezie kwasów karboksylowych.
21. Omów idee syntezy peptydów na fazie stałej.
22. Naszkicuj diagram fazowy wody, zdefiniuj kluczowe punkty tego diagramu.
23. Co rozumiesz pod pojęciami: alotropia, polimorfizm, izomorfizm? Podaj odpowiednie
przykłady.
24. Solwatacja elektrolitów i nieelektrolitów.
25. Rola wody w układach biologicznych.
26. Podaj prawo Raoulta oraz omów przyczyny odstępstw od tego prawa, obserwowane w
przypadku roztworów rzeczywistych.
27. Naszkicuj przykładowy diagram fazowy w układzie ciecz – para w warunkach
izotermicznych i zilustruj na tym przykładzie przebieg procesu destylacji prostej.
28. Co to jest izoterma adsorpcji? Naszkicuj typowy przebieg tej izotermy w układzie ciało
stałe – ciecz.
29. Przedstaw budowę i działanie ogniw paliwowych.
30. Omów wybraną metodę chemiczną otrzymania nanocząstek metali, wskaż wady i
zalety.
31. Źródła promieniowania w procesach fotokatalitycznych.
32. Wskaż podobieństwa i różnice między katalizą i fotokatalizą.
33. Zastosowanie procesów fotochemicznych w ochronie środowiska.
34. Omów nowoczesne technologie utleniania stosowane do oczyszczania ścieków na
przykładzie utleniania w stanie nadkrytycznym.
35. Wyjaśnij na czym polegają metody ‘top-down’ oraz 'bottom-up' otrzymywania
nanocząstek. Opisz wybrane trzy metody należące do tej kategorii.
36. Przedstaw budowę i właściwości membran jonoselektywnych i podaj przykład
wykorzystania.
37. Zaawansowane techniki utleniania (AOT).
38. Wykorzystanie enzymów w przemyśle spożywczym.
39. Metody chemiczne stosowane w przetwarzaniu żywności.
40. Metody wydobywania i rafinacji tłuszczów.
Download