RYNEK FINANSOWY

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy (magisterski) – RYNEK FINANSOWY - II stopień
1. Wymień i scharakteryzuj spółki handlowe kapitałowe.
2. Wyjaśnij zasadnicze właściwości oferty publicznej.
3. Omów dokumenty finansowe bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływów finansowych –
cel sporządzania i funkcje.
4. Scharakteryzuj instrumenty rynku kapitałowego.
5. Scharakteryzuj instrumenty rynku pieniężnego.
6. Omów metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych.
7. Omów podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa.
8. Zreferuj problem wyznaczania optymalnej struktury kapitału w kontekście jego kosztu.
9. Ryzyko inwestycyjne na rynku finansowym – istota, uwarunkowania i rodzaje.
10. Polityka dywidendy – założenia i wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
11. Instrumenty pochodne – rodzaje i strategie inwestowania oraz metody wyceny.
12. Omów konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła finansowania działalności
przedsiębiorstwa.
13. Omów wpływ kosztów stałych oraz kosztów finansowych na dynamikę efektywności
przedsiębiorstwa?
14. Omów założenia i istotę analizy fundamentalnej.
15. Omów założenia i istotę analizy technicznej.
16. Omów założenia i istotę analizy portfelowej
17. Koszty w przedsiębiorstwie – istota, klasyfikacja, metody kalkulacji.
18. Współczesne systemy rachunku kosztów i ich wpływ na rentowność przedsiębiorstwa.
19. Omów instytucje na rynku finansowym – rodzaje, funkcje i znaczenie.
20. Przedstaw podział rynku giełdowego.
21. Omów rodzaje transakcji giełdowych
22. Omów rodzaje systemów notowań giełdowych
23. Omów kategorie krótkoterminowych inwestorów na rynku finansowym.
24. Wymień i scharakteryzuj metody wyceny akcji.
25. Informacja negatywna jako czynnik oddziałujący na społeczność inwestorów.
Literatura podstawowa:
Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa.
Chłopecki A., Dryl M. (2017). Prawo rynku kapitałowego, Beck, Warszawa.
Elton J.E., Gruber, M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa I analiza papierów wartościowych,
WIG-Press, Warszawa.
Gajdka, J., Walińska, E. (2000). Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka (vol. 1 i 2). Fundacja Rozwoju
Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Haugen R. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa.
Jajuga, K., Jajuga, T. (2008). Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko
finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Murphy J.J. (1995). Analiza techniczna, WIG-Press, Warszawa.
Panfil, M., Szablewski, A. (red.). (2011). Wycena przedsiębiorstwa, od teorii do praktyki,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Ritchie J.C. (1997). Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
Brigham, E., Gapenski, L. (2000). Zarządzanie finansami (vol. 1 i 2), PWE, Warszawa.
Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2014). Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer,
Warszawa.
Katner W. (red.). (2017). Prawo cywilne i handlowe a zarysie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Marcinkowska M. (2007) Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
Nowak E., Wierzbiński M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
Panfil, M., Szablewski, A. (red.). (2011). Wycena przedsiębiorstwa, od teorii do praktyki,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Plummer, T. (1995). Psychologia Rynków Finansowych, WIG Press, Warszawa.
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2001). Analiza inwestycji I zarządzanie portfelem (vol. 1 i 2), PWE, Warszawa.
Sierpińska, M., Jachna T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN,
Warszawa.
Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Download