Prawo publicznej działalności gospodarczej

advertisement
Pytania egzaminacyjne z zakresu: PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO.
Część ogólna.
Publiczne prawo gospodarcze jako działalność prawna.
1. Omów genezę i ewolucję pojęcia prawo gospodarcze publiczne.
2. Scharakteryzuj systematykę prawa publicznego gospodarczego w Polsce i na świecie.
3. Omów normy i źródła prawa gospodarczego publicznego ze szczególnym uwzględnieniem
stanu publicznego prawa gospodarczego w Polsce po 1989 r.
4. Jakie znasz zasady prawa gospodarczego publicznego?
5. Omów problematykę stosunków prawnych w zakresie prawa gospodarczego publicznego.
6. wszelkie klasyfikacje norm prawnych mają charakter wtórny w stosunku do ich tworzenia i
treści – w stosunku do publicznego prawa gospodarczego można zająć trojakie stanowisko –
jakie?
7. Normy publicznego prawa gospodarczego graniczą z innymi normami dotyczącymi innych
działów prawa publicznego – z jakimi i w jaki sposób dochodzi do symbiozy ich działań?
Teoretyczne podstawy zachowań państwa wobec gospodarki.
1. Jakie znasz przyczyny oddziaływania państwa na gospodarkę.
2. Scharakteryzuj podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki.
3. Przedstaw podstawy doktrynalne zachowań państwa wobec gospodarki w aspektach:
3.1. Neoliberalizm gospodarczy.
3.2. Współczesny interwencjonizm państwowy.
3.3. Koncepcje pośrednie.
4. Omów formy zachowań państwa wobec gospodarki w aspektach:
4.1. Tworzenia prawa jako formy zachowań państwa wobec gospodarki
4.2. Programowanie i planowanie gospodarcze jako forma zachowań państwa wobec
gospodarki.
4.3. Polityka gospodarcza jako forma zachowań państwa wobec gospodarki.
5. Środki prawne i metody zachowań państwa wobec gospodarki (akty generalne i akty
indywidualne).
6. Na czym polegają działania instytucji umów w prawie publicznym działań pomiędzy
administracją i gospodarką w Polsce.
7. Jaki znasz podział metod działania państwa w sferze gospodarczej?
8. Jakie znasz style działania w oddziaływaniu państwa na gospodarkę?
9. Na czym polega instytucjonalna organizacja oddziaływania na gospodarkę w Polsce,
szczególnie po 1989 r. (gospodarka rynkowa) i podaj przykład, z którego kraju na świecie.
Część szczegółowa.
Prawo ustroju administracji gospodarczej i jej partnerów.
1. Omów pojęcie, funkcje oraz sklasyfikuj podstawy prawne administracji gospodarczej.
2. Omów system rządowej administracji gospodarczej.
3. Co można zakwalifikować do pozarządowych instytucji administracji gospodarczej?
4. Na czym polega koordynacja działalności administracji gospodarczej?
5. Omów problem doradztwa naukowego w działaniach administracji gospodarczej.
6. Partnerzy administracji gospodarczej i podstawy prawne ich działalności w aspektach:
6.1. Referendum – jako forma udziału społeczeństwa w rozstrzyganiu węzłowych spraw
gospodarczych.
6.2. Samorządy gospodarcze i społeczno – zawodowe.
6.3. Organizacja pracowników i pracodawców.
Prawo państwowego planowania gospodarczego.
1. Scharakteryzuj – prawo państwowego planowania gospodarczego.
1
2. Omów podstawy prawne państwowego planowania gospodarczego w Polsce po czerwcu 1989 r.
3. Prognozy, problemy i państwowe plany gospodarcze w prawie polskim.
Prawo działalności gospodarczej.
1. Wolność gospodarcza a pojęcia i rozwój prawa działalności gospodarczej w aspektach:
1.1. Pojęcia prawa działalności gospodarczej i jego miejsce w systemie prawa.
1.2. Geneza i rozwój wolności gospodarczej jako idea i zasady prawa.
1.3. Unia Europejska a prawo działalności gospodarczej.
2. Uwarunkowania prawa działalności gospodarczej w Polsce.
2.1. Prawo przemysłowe w Polsce międzywojennej.
2.2. Prawo działalności gospodarczej w Polsce w latach 1945 – 1989.
2.3. Prawo działalności gospodarczej a Układ Europejski.
3. Przedstaw podstawowe założenia ustawy – prawo działalności gospodarczej z 1999 roku (Dz.U.
nr 101, poz 1178).
4. Wykonywanie działalności gospodarczej – organizacja prawna w aspektach:
4.1. Formy organizacyjno – prawno wykonywania działalności gospodarczej.
4.2. System kierowania w ramach poszczególnych form organizacyjno – prawnych
wykonywania działalności gospodarczej.
4.3. Dokonywanie zmian strukturalnych w organizacji prawnej działalności gospodarczej.
4.4. Formy zrzeszania się przedsiębiorstw.
5. Omów samodzielność wykonywania działalności gospodarczej oraz jej ograniczenia.
Prawo publicznej działalności gospodarczej
1. Prawo gospodarki państwowej
1.1. Państwo – przedsiębiorca – relacja.
1.1.1. Funkcje gospodarcze Skarbu Państwa i formy organizacyjno – prawne ich realizacji
1.1.2. Ewolucja państwowej działalności gospodarczej w Polsce.
1.2. Przedsiębiorstwa państwowe
1.2.1. Rodzaje i podstawy prawne działalności przedsiębiorstw państwowych.
1.2.2. Władcze działania państwa wobec przedsiębiorstw państwowych.
1.2.2.1.Organy założycielskie i tworzenie przedsiębiorstw państwowych.
1.2.2.2.Łączenie, podział, likwidacja i upadłość przedsiębiorstw państwowych.
1.2.2.3.Formy prawne pomocy finansowej państwa dla przedsiębiorstw państwowych
oraz sposoby sanacji ich gospodarki.
1.2.2.4.Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.
1.3. Państwowe osoby prawne nie będące przedsiębiorstwami państwowymi – omów: jednostki
badawczo – rozwojowe, państwowa instytucja kultury, fundusze celowe.
1.4. Działalność gospodarcza państwa – Skarb Państwa w trzech formach:
1.4.1. Działalność w formach budżetowych,
1.4.2. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
1.4.3. Udział Skarbu Państwa w działalności innych podmiotów (spółek, funduszy
powierniczych i fundacji).
2. Prawo gospodarki komunalnej
2.1. Podstawy prawne gospodarki komunalnej i ich ewolucja.
2.2. Zakres działalności komunalnej JST w świetle ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U. z
1997, nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
2.3. Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej JST:
2.3.1. Komunalne zakłady budżetowe.
2.3.2. Spółki handlowe JST lub z ich udziałem.
2.4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez podmioty inne niż
komunalne: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej w drodze umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepisów o
2
zamówieniach publicznych.
2.5. Interwencyjne działania państwa w gospodarce lokalnej w formie:
2.5.1. Specjalne strefy ekonomiczne,
2.5.2. Rozwój regionalny.
Prawo kontroli i nadzoru państwa w gospodarce.
1. Zadania, kontrola i nadzór państwa w gospodarce.
2. Kontrola podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
3. Kontrola finansowa.
4. Kontrola i nadzór na rynku finansowym
5. Kontrole i nadzór na rynku pracy.
6. Prawo ochrony przedsiębiorców przed decyzjami organów administracji gospodarczej oraz
organów kontroli państwowej.
7. Odpowiedzialność karna jako forma ochrony prawnej stosunków rynkowych.
3
Download