Zagadnienia na ustny egzamin z historii klasa I Liceum

advertisement
Zagadnienia na ustny egzamin z historii
klasa I Liceum Ogólnokształcącego
semestr I rok szkolny 2013/2014
Egzamin ustny z historii przeprowadzony zostanie zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Choszcznie. Słuchacz będzie odpowiadał na trzy
wylosowane przez siebie pytania spośród poniżej przedstawionych.
1. Wymień najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące Niemiec.
2. Wskaż, jakie konsekwencje dla Austro-Węgier, Bułgarii i Turcji miało przegranie
wojny.
3. Wskaż cele, jakie stawiano przed Ligą Narodów. Oceń ich realność.
4. Przedstaw proces tworzenia się centralnych władz w Polsce.
5. Scharakteryzuj proces tworzenia się polskiej granicy wschodniej.
6. Scharakteryzuj proces tworzenia się polskiej granicy zachodniej i północnej.
7. Omów wyniki plebiscytów przeprowadzonych w II Rzeczypospolitej. Jakie czynniki
miały na nie wpływ?
8. Scharakteryzuj sytuację polityczną w II Rzeczypospolitej po wyborach do Sejmu
Ustawodawczego.
9. Przedstaw trudności jakie wystąpiły w odbudowie gospodarczej odrodzonej Polski.
10. Wyjaśnij, jakie były przyczyny i konsekwencje inflacji i hiperinflacji dla
społeczeństwa i państwa powojennej Polski.
11. Wskaż, na czym polegała reforma Grabskiego.
12. Przedstaw czynniki decydujące o tym, że Niemcy stały się potęgą gospodarczą i
polityczną w okresie międzywojennym.
13. Wyjaśnij, czym się charakteryzował totalitaryzm w państwie sowieckim.
14. Wskaż przyczyny wzrostu poparcia dla faszystów w społeczeństwie włoskim.
15. Scharakteryzuj ideologię nazizmu.
16. Przedstaw rolę propagandy w dojściu do władzy Adolfa Hitlera.
17. Wyjaśnij, czym były NSDAP, SA i SS.
18. Wskaż, jakie były przyczyny przewrotu majowego w 1926 r.
19. Wyjaśnij, jaka rolę w historii międzywojennej Polski odegrała Bereza Kartuska.
20. Wyjaśnij, dlaczego krach na giełdzie nowojorskiej zapoczątkował wielki kryzys w
gospodarcze amerykańskiej.
21. Wymień najważniejsze osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej.
22. Wyjaśnij, czym był COP. Dokonaj jego charakterystyki.
23. Przedstaw rozwój sytuacji militarnej i politycznej w Europie przed wybuchem II
wojny światowej.
24. Omów etapy walk w kampanii wrześniowej 1939 r.
25. Wyjaśnij, w jaki sposób wkroczenie wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r.
zmieniło sytuację wojenną.
26. Oceń postawę sojuszników Polski w kampanii wrześniowej.
27. Omów, jakie konsekwencje dla przebiegu wojny miała klęska Niemców w bitwie o
Anglię.
28. Scharakteryzuj przebieg działań zbrojnych na froncie wschodnim w okresie czerwiec
1941 – luty 1943. Jak klęski wojsk niemieckich pod Moskwą i Stalingradem wpłynęły
na dalsze losy wojny?
29. Wymień wydarzenia, które doprowadziły do powstania dwóch wrogich wobec siebie
bloków państw.
30. Omów taktykę żabich skoków zastosowaną przez aliantów na Pacyfiku w latach 19431944.
31. Wyjaśnij, na czym polegało ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej.
32. Porównaj politykę władz niemieckich i radzieckich na terenach okupowanych. Jaki los
spotkał polską ludność podczas wojny i okupacji?
33. Przedstaw wkład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w zwycięstwo nad III Rzeszą.
34. Wyjaśnij, czym był układ Sikorski-Majski. Jakie były jego konsekwencje?
35. Wskaż przyczyny zerwania stosunków polsko-radzieckich.
36. Wymień instytucje i organizacje Polskiego Państwa Podziemnego.
37. Wymień formy walki zbrojnej i cywilnej Polaków z okupantem.
Download