Termodynamika 1. Wymień składniki energii wewnętrznej. 2. Jaki

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Termodynamika
Wymień składniki energii wewnętrznej.
Jaki jest związek średniej energii kinetycznej cząsteczek z temperaturą?
dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnętrznej?
Jak można zmienić energię wewnętrzną ciała?
Podaj przykład, w którym na skutek A)wykonania pracy B) przekazania ciepła -wzrosła energia
wewnętrzna ciała.
Wykaż na przykładach, że ciało może wykonać pracę kosztem swojej energii wewnętrznej.
Wyjaśnij dlaczego podczas ruchu z tarciem nie jest zachowywana energia mechaniczna.
Wykorzystując model budowy materii odpowiedz na pytanie: Na czym polega cieplny przepływ
energii?
Jaki jest kierunek przepływu ciepła (energii) , następujący przy zetknięciu tych ciał
Jaka jest rola izolacji cieplnej w życiu codziennym?
Uzasadnij, że I zasada termodynamiki jest szczególnym przypadkiem zasady zachowania energii.
podaj przykłady przewodników i izolatorów ciepła oraz ich zastosowania
objaśnij zjawisko konwekcji na wybranym przykładzie
podaj przykłady występowania konwekcji w przyrodzie
uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję
O czym informuje nas wartość ciepła właściwego ołowiu (c=130 J/kgoC) ?
Jakie jest znaczenie dla przyrody, dużej wartości ciepła właściwego wody?
Jak sporządzić bilans cieplny? Po co?
Opisz zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy.
Opisz zależność szybkości przekazywania ciepła od różnicy temperatur stykających się ciał
Czy kropla wody spadając swobodnie zwiększa swoją energię wewnętrzną?
Jakie mogą być skutki wykonania pracy przez siły zewnętrzne nad danym ciałem?
Kulka ołowiana spadła z wysokości kilku metrów na miękkie podłoże. Opisz przemiany energii w
tym zjawisku.
Wyjaśnij zjawisko cieplnego przepływu energii na podstawie modelu cząsteczkowego substancji.
Dlaczego woda zamarza na powierzchni, a nie od dna?
Zaprojektuj doświadczenie w którym można wyznaczyć ciepło właściwe jakiejś substancji.
Pocisk karabinowy lecący poziomo zatrzymuje się w woreczku wypełnionym piaskiem i
zawieszonym na sznurku. Z jakimi przemianami energii mamy do czynienia?
Opisz zachowanie się cząsteczek podczas zmian skupienia materii. Uwzględnij dwa rodzaje energii
wewnętrznej.
W jaki sposób można wyznaczyć ciepło właściwe lodu?
Dlaczego latem w słoneczny dzień woda w jeziorze nagrzewa się do niższej temperatury niż piasek
na brzegu?
Wyjaśnij sens fizyczny pojęcia ciepła topnienia
Opisuje zjawisko topnienia (stałość temperatury, zmiany energii wewnętrznej topniejących ciał)
Podaj przykład znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła topnienia lodu
Objaśnij, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura pozostaje stała, mimo zmiany energii
wewnętrznej
Jak doświadczalnie wyznaczyć ciepło topnienia lodu?
Jak szybkość parowania zależy od temperatury cieczy?
Przeanalizuj (energetycznie) zjawisko parowania i wrzenia
Jak temperatura wrzenia zależy zależność od zewnętrznego ciśnienia?
Wyjaśnij sens fizyczny pojęcia ciepła parowania.
Zadania:
1. Pewnemu gazowi dostarczono 800 J ciepła, skutkiem czego wzrosła suma energii kinetycznych
wszystkich cząsteczek o 300 J. Jak zmieniła się energia związana z ich wzajemnym oddziaływaniem?
2. Ile energii potrzeba dostarczyć aby zwiększyć temperaturę 2 kg miedzi o 500o C?
3. Ile energii potrzeba dostarczyć aby stopić 2 kg żelaza, które znajduje się w temperaturze topnienia?
4. Stalowe ostrze siekiery o masie 0,4 kg nagrzano do temperatury 800oC i w celu zahartowania zanurzono
do wody o masie 10 kg i temp. 20oC. Do jakiej temperatury ochłodzi się ostrze?
Download