Data kolokwium - I Pracownia Fizyczna

advertisement
I Pracownia Fizyczna IF UJ
_______________________________________________________________________________
C4
Zadania
1.
Waga elektroniczna używana w ćwiczeniu pozwala na ważenie z dokładnością do 0.1g. Na wadze
zważono naczynie wewnętrzne kalorymetru z mieszadełkiem i waga wskazała masę mk. Następnie
wlano do niego pewną ilość wody i ponownie umieszczono je na wadze, która wskazała masę mk+w.
a. Używając symboli mk i mk+w zapisz wyrażenie pozwalające obliczyć masę nalanej wody mw.
b. Ile wynosi niepewność wyznaczenia masy naczynia wewnętrznego kalorymetru
z mieszadełkiem (Δ mk) i masy wody (Δ mw) wyznaczonej w opisany wyżej sposób?
2.
Wykaż, że różnica temperatur Tp-Tk nie zależy od tego czy używamy skali Celsjusza czy Kelwina
(tj. czy temperatury Tp i Tk wyrażone są w skali Celsjusza (°C) czy Kelwina (K)).
3.
Lód wyjęto z zamrażalnika i umieszczono w naczyniu, do którego powoli dostarczane jest ciepło.
W lodzie został umieszczony termometr.
a. Jakie procesy będzie można zaobserwować?
b. Jak zmienia się temperatura lodu?
c. Na schematycznym wykresie przedstaw zależność temperatury lodu od dostarczonego ciepła.
4.
Podaj wartości:
a. ciepła właściwego wody,
b. ciepła topnienia/krzepnięcia wody.
5.
Przekształć równanie bilansu cieplnego (zapisane w punkcie 5.) do postaci pozwalającej wyliczyć ciepło
topnienia lodu.
6.
Zastanów się nad optymalizacją wykonania ćwiczenia. Przeanalizuj odpowiedzi udzielone w punktach
5, 6 , 10 i 11. Co będzie miało najbardziej istotny wpływ na jakość wyników, które uzyskasz?
Verte
Download