Zestaw 7

advertisement
Dr inż. Michał Araszkiewicz
Fizykochemiczne Podstawy Inżynierii Procesowej 2016/2017.
Zestaw 7
Zadanie 1
Obliczyć Q pf , W pf , ΔU pf, ΔH pf , ΔS pf, ΔF pf, ΔG pf procesu odparowania 150 kg acetonu
w normalnej temperaturze wrzenia (329,2K). Standardowa molowa entalpia parowania
acetonu wynosi 29,09 KJ/mol , a masa molowa 58,08 g/mol.
Zadanie 2
Pewnego feralnego dnia w Himalajach, pan Janusz postanowił ugotować sobie jajko na
twardo w naczyniu z wodą. Czy jest to możliwe? Znajdował się on wówczas na wysokości
8620 m , gdzie ciśnienie tego dnia wynosiło 290 hPa. Wiadomo, że minimalna temperatura
potrzebna do całkowitej koagulacji jajka to 70 ˚C. Entalpia parowania wody wynosi
42kJ/mol, a normalna temperatura wrzenia 100 ˚C.
Zadanie 3
Temperatura krytyczna pewnej substancji o masie molowej 60g/mol wynosi 673,15 K , a jej
ciśnienie krytyczne 3,3917 MPa. Normalna temperatura wrzenia tej substancji to 448,77 K,
topnienia 288,15 K , a temperatura punktu potrójnego to 288,13 K. Gęstość substancji stałej
wynosi 0,8500 g/cm^3 , a ciekłej 0,8000 g/cm^3. Obliczyć: a) ciepło parowania, b) prężność
par w punkcie potrójnym, c) ciepło topnienia , d) ciepło sublimacji tej substancji. Sporządź
schematyczny diagram fazowy. Można założyć , że ciepła przemian fazowych nie zależą od
temperatury.
Download