Układ SI

advertisement
UKŁAD SI
Międzynarodowy układ jednostek, od francuskiego
wyrażenia “Systeme Internationale d’Units”, skrótowo
określany jako układ SI, składa się z siedmiu jednostek
podstawowych
Jednostki podstawowe w układzie SI
Wielkość
Odległość
Masa
Czas
Temperatura
Liczność materii
Natężenie prądu
Natężenie światła
Jednostka
metr
kilogram
sekunda
kelwin
mol
amper
kandela
Symbol
m
kg
s
K
mol
A
cd
Jednostki pochodne w układzie SI
Wielkość
Jednostka
Symbol
Definicja
Siła
niuton
N
1 kg·m·s–2
Ciśnienie
paskal
Pa
1 kg·m–1·s–2
Energia
dżul
J
1 kg·m2·s–2
Ładunek elektryczny
kulomb
C
1 A·s
Potencjał elektryczny
wolt
V
1 kg·m2·s–3·A–1
Moc
wat
W
1 kg·m2·s–3
Częstość
herc
Hz
2·rad·s–1
Pojemność elektryczna
farad
F
1 kg–1·m–2 ·s4·A2
Podstawowe zależności między jednostkami w układzie SI
Wielkość
farad
wolt
dżul
Zależność
F = C/V
V = J/C
J = N·m
Wielkość
amper
paskal
wat
Zależność
A = W/V
Pa = N/m2
W = J/s
Wybrane stałe fizyczne
Stała lub liczba
Liczba Avogadra
Stała Boltzmanna
Elementarny ładunek elektryczny
Przenikalność dielektryczna próżni
Przenikalność magnetyczna próżni
Prędkość światła w próżni
Stała Plancka
Stała Faradaya
Stała gazowa
Liczba pi
Symbol
NA
k
e
0
0
c
h
F
Rg

Wartość
6,02552·10 cząstek na mol
1,38054·10–23 J/K
1,60210·10–19C
8,854·10–12 F/m (*), (0 = 0–1c–2)
12,5666370·10–7 N/A2, 0= 4·10–7
299 792 458 m/s
6,626 0755 10–34 J·s
96 485 309 C/mol
8,3145 J·mol–1·K–1
3,14
23
Przedrostki dla określenia podwielokrotności i
wielokrotności jednostek
Przedrostek
yotta
zetta
exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hekto
deka
Wartość
1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101
Symbol
Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
Przedrostek
decy
centy
mili
mikro
nano
piko
femto
atto
zepto
yocto
Wartość
10–1
10–2
10–3
10–6
10–9
10–12
10–15
10–18
10–21
10–24
Symbol
d
c
m

n
p
f
a
z
y
Normy dotyczące edycji tekstów
Style edytorskie
-blokowy
…………..
…………..
…………..
..………
…………..
…………..
…………..
..………
-akapitowy
.……..
…………..
…………..
..………
…..…..
…………..
…………..
..………
fałszywe akapity
………..
…………..
..…
…………..
…………..
…………..
..………
…………..
…………..
..………
…..…..
…………..
…………..
..………
Nie mieszać stylów. Zakaz stosowania tzw. fałszywych akapitów
Pisanie kursywą (italikiem, pismem pochyłym)
Kursywą zawsze piszemy
symbole wielkości fizycznych, matematycznych, chemicznych, itp.
F, f, k, , G
wyrażenia obcojęzyczne
et al..
wyniki osiągały plateau
badania wykonano metodą pick-up
Pisanie bez kursywy
Nigdy nie piszemy kursywą
jednostki fizyczne
m, kg, s, K,
liczby i funkcje matematyczne
1, 100, log, exp,
symbole pierwiastków chemicznych
Ca, Mg, Si, H2O
Pisanie znaków działań matematycznych
Znaki * czy np. x nie są znakami mnożenia
można pisać bez symbolu
np. m kg, m l
lub z symbolem · wziętym z „wstaw symbol, kropka centralna”
np. 100 log a · b
Dokładność obliczeń
Przy mnożeniu i dzieleniu ważne są liczby
znaczące
0.0052 · 124,2000 = 64,584?
= 64?
= 64,5?
= 64,6?
=65
Dokładność obliczeń
Przy dodawaniu ważna jest dokładność
dla liczb mających cyfry po przecinku
0.0052 + 124,2 = 124,2052?
= 124?
= 124,20?
= 124,2?
dla liczb bez cyfr po przecinku
96500  100 + 1020 10 = 97520?
9,75 · 104
Proszę stosować te zasady
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards