KARTA PRACY Zadanie. Fabryka samochodów wyprodukowała w

advertisement
KARTA PRACY
Zadanie. Fabryka samochodów wyprodukowała w pierwszym roku 1000 aut i zapowiada zwiększenie
produkcji co roku o 20% w stosunku do roku poprzedniego. Przedstaw w postaci funkcji planowaną liczbę
samochodów w kolejnych latach. W którym roku fabryka zamierza podwoić pierwotną produkcję? W którym
roku planuje wykonanie ponad 5000 aut?
Zadanie. W pewnej kolonii bakterii po 4 godzinach od rozpoczęcia doświadczenia liczba organizmów była
równa 7500, a po 6 godzinach była już równa 37 500. Wiedząc, że liczba bakterii przyrastała w sposób
wykładniczy oblicz, ile bakterii było na początku doświadczenia oraz ile po 12 godzinach.
Rozpad promieniotwórczy
Pierwiastki promieniotwórcze samoistnie rozpadają się. Czasem połowicznego rozpadu nazywamy czas, po
którym masa próbki takiego pierwiastka zmniejszy się o połowę. Masę próbki po upływie czasu t możemy
obliczyć ze wzoru
𝑡
1 𝑇
𝑚(𝑡) = 𝑚(0) ∙ ( )
2
m(0)- masa początkowa próbki
T-okres połowicznego rozpadu
Zadanie. Izotop jodu ma czas połowicznego rozpadu 8dni. Ile miligramów jodu zostanie z 20 mg próbki po
upływie 32 dni? Jaki procent izotopu ulegnie rozpadowi w tym czasie?
Prawo stygnięcia
Jeżeli umieścimy przedmiot w stałej temperaturze otoczenia, niższej od jego temperatury, to przedmiot ten
będzie stygł aż do osiągnięcia temperatury otoczenia. Temperaturę po określonym czasie 𝑡 obliczymy za
pomocą wzoru
𝑇(𝑡) = 𝑇0 + (𝑇𝑝 − 𝑇0 )𝑒 −𝑘𝑡
𝑇0-temperatura otoczenia
𝑇𝑝 - początkowa temperatura przedmiotu
𝑘- stała charakterystyczna dla każdego przedmiotu
Zadanie. Zagotowaliśmy wodę do temperatury 100℃ a następnie umieściliśmy w pomieszczeniu o
temperaturze 25℃. Po 10 minutach zmierzyliśmy temperaturę wody i okazało się, że wynosi ona 70℃. Jaką
temperaturę będzie miała woda po następnych 10 minutach?
Siła trzęsienia ziemi
𝐴
𝑅 = 𝑙𝑜𝑔 ( )
𝐴0
𝑅- siła trzęsienia ziemi mierzona w skali Richtera
𝐴- amplituda trzęsienia ziemi (w cm)
𝐴0- amplituda wzorcowa (10−4 𝑐𝑚)
Zadanie
a. Naukowcy oceniają, że najsilniejsze trzęsienie ziemi nawiedziło Polskę 5 czerwca 1443 roku i miało siłę
5,8 stopnia w skali Richtera. Oblicz amplitudę drgań tego trzęsienia.
b. Najsilniejsze trzęsienie ziemi w Polsce o sile 4,7 stopnia w skali Richtera zanotowane przez sejsmografy
miało miejsce 1 marca 1993. Ile razy było ono słabsze od najsilniejszego zarejestrowanego trzęsienia ziemi
na świecie, które dotknęło Indie 15 sierpnia 1950 roku i miało siłę 8,7 stopnia w skali Richtera?
Odczyn roztworów
pH  log 𝐻 + ,
pH- odczyn roztworu
𝐻 + - wartość stężenia jonów wodorowych [mol/l]
Zadanie. Oblicz:
a. pH roztworu kawy o stężeniu 𝐻 + równym 3,98∙ 10−7 mol/l
b. pH roztworu soli o stężeniu 𝐻 + równym 2,33 ∙ 10−6 mol/l
c. stężenie jonów wodorowych (w mol/l) w roztworze sody kaustycznej o pH = 13,5
Poziom natężenia dźwięku
𝐼
𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔 ( )
𝐼0
𝐿- poziom natężenia dźwięku[dB]
𝐼- natężenie dźwięku
𝐼0 - natężenie dźwięku odniesienia 10−12 𝑊/𝑚2 (𝑝𝑟ó𝑔 𝑠ł𝑦𝑠𝑧𝑎𝑙𝑛𝑜ś𝑐𝑖 )
Zadanie. Głośność zmierzona obok startującego odrzutowca wyniosła 115 decybeli. Delfiny butelkonose
wydają podczas polowania dźwięki o sile 230 dB ogłuszając i zabijając ryby.
a. Ile razy większą siłę natężenia dźwięku mają delfiny niż odrzutowiec?
b. Oblicz o ile decybeli zmaleje głośność dźwięku, gdy jego natężenie zmaleje czterokrotnie?
źródło: zasoby Internetu
Download