Masa molowa

advertisement
Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie,
prezentacja
Odtwarzanie treści
multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
Masy molowe
związków chemicznych
Anna Gawza i Mariusz Strecha
2
Masa atomowa
Mas atomowa pierwiastka chemicznego jest wartością uśrednioną i zależy od
zawartości izotopów oraz ich mas (tzw. średnia ważona) – średnia masa atomowa.
Wyraża się ją w atomowych jednostkach masy:
Oznaczamy ją symbolem
unitach [u].
mat.
Czyli masę pojedynczego atomu wyrażaną w unitach nazywamy masą atomową.
Jednostka dostosowana jest do masy indiwiduów chemicznych (atomów, cząsteczek,
jonów itp.)
1u=1,66∙10-27kg
Masę atomową możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków chemicznych,
jeżeli znamy nazwę lub symbol pierwiastka.
3
Masa atomowa
Posługując się wartościami mas atomowych, zaokrąglamy je zazwyczaj do
najbliższych liczb całkowitych np.:
m at.Na = 23u
oprócz atomu chloru
m at.Cl =35,5u
chyba że jest inaczej podane w zadaniu np.:
Zadanie.
Podaj masę atomową helu, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
m at.He = 4,0026u
4
Masa cząsteczkowa
Masa cząsteczkowa jest to masa pojedynczej cząsteczki wyrażona w atomowych
jednostkach masy, zwanych
Oznaczamy ją symbolem
unitami [u].
m cz.
Masę cząsteczkową oblicza się, sumując masy atomowe wszystkich atomów
wchodzących w skład cząsteczki lub w skład jonu np.:
mcz.H2O = 2 ∙ 1u + 16u = 18u
mcz.CuCl2 = 64u + 2 ∙ 35,5u = 135u
mcz.PO43- = 31u + 4 ∙ 16u = 95u
Wartości mas atomowych , atomów wchodzących w skład cząsteczki odczytujemy z
układu okresowego pierwiastków.
Masa molowa
Masa molowa jest to masa 1 mola indiwiduów chemicznych (atomów, cząsteczek,
jonów itp.) wyrażona w gramach.
Oznaczamy ja symbolem
M
Jednostką masy molowej jest
(g/mol, g∙mol-1)
Posługiwanie się masą molową pozwala dokładnie określić liczbę indiwiduów
chemicznych (atomów, cząsteczek, jonów itp.) w danej porcji materii. Możemy też
swobodnie przeliczać masę substancji na liczbę moli.
Masy molowe atomów odczytujemy z układu okresowego pierwiastków np.:
M Na = 23g/mol
M Cl = 35,5g/mol
Masa molowa
Masę molową cząsteczki lub jonu obliczmy jako sumę mas molowych atomów
wchodzących w skład cząsteczki lub jonu np.:
M HCl = 1g/mol + 35,5 g/mol = 36,5 g/mol
MCO32- = 12g/mol + 3∙16g/mol = 60 g/mol
Masa mola substancji wyrażona jest w gramach [g]. Liczbowo jest ona równa masie
atomowej lub cząsteczkowej np.:
m at.Na = 23u
mMNa = 23g
Podsumowanie
Możemy stwierdzić, że masa molowa atomów jest równa liczbowo ich masie
atomowej np.:
mat. H = 1u
MH = 1g/mol
mat. O = 16u
MO =16 g∙mol-1
mat. Cl = 35,5u
MCl = 35,5
Podobnie masa molowa cząsteczek lub jonów jest równa liczbowo ich masie
cząsteczkowej np.:
mcz.SO42- = 96u
MSO42- = 96 g/mol
mcz.H2O = 18u
MH2O = 18 g∙mol-1
mcz.N2 = 28u
MN2 = 28
Zadania
Teraz rozwiąż zadania.
Możesz skorzystać z układu okresowego Periodic Table
i arkusza kalkulacyjnego lub kalkulatora prostego.
Download