Temat lekcji : Mol i masa molowa

advertisement
Temat lekcji : Mol i masa molowa
Cele operacyjne
Uczeń wie:
 co to jest mol
 co to jest masa molowa
Uczeń umie:
 określić różnicę między masą molową a masą atomową i cząsteczkową
 obliczać masy molowe związków chemicznych
Metody:
 problemowa
 elementy wykładu
Środki dydaktyczne
 układ okresowy pierwiastków
Przebieg lekcji
1.Część nawiązująca:
 przypomnienie wiadomości dotyczących budowy materii ( pojęcia
masa atomowa , rozmiar atomu , jednostka masy atomowej )
2.Część właściwa :
 stworzenie sytuacji problemowej :Czy można przeprowadzić
doświadczenie używając ilości substancji wynikającej z równania
reakcji
Mg + S MgS
 rozmowa z uczniami
Nauczyciel pyta uczniów czy wygodne jest posługiwanie się w praktyce
laboratoryjnej pojęciem masa atomowa .Uczniowie dostrzegają , iż nie jest to
wygodne ze względu na bardzo małe rozmiary i masy atomów.




Wprowadzenie pojęcia mol
Zapoznanie z pojęciem liczba Avogadra
Wprowadzenie pojęcia masa molowa
Określenie różnicy między liczbą atomową a liczbą masową
3.Część podsumowująca :
 Odczytywanie przez uczniów mas atomowych i molowych z układu
okresowego pierwiastków
 Obliczanie mas molowych i cząsteczkowych związków chemicznych
4Zadanie pracy domowej :
 Uzupełnij tabelkę
Wzór związku
chemicznego
MgO
H2O
H2SO4
Klasa 1
Opracowała
Iwona Kupidłowska
Masa molowa
związku chemicznego
Masa cząsteczkowa
związku chemicznego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards