chemia

advertisement
Zadania egzaminacyjne
Zadanie 1.
(0–4 p.)
Na schemacie układu okresowego pod literami (U−Z) są
ukryte pierwiastki chemiczne związane z wodą oraz z
substancjami występującymi w wodach naturalnych.
Dopasuj oznaczenia pierwiastków chemicznych (U–Z) do ich
cech charakterystycznych (A–H) (zamaluj według wzoru
odpowiednie kratki w tabeli odpowiedzi).
A. Ten pierwiastek chemiczny wchodzi w skład cząsteczki
wody.
B. Atom tego pierwiastka chemicznego ma 8 elektronów.
C. W jądrze atomowym tego pierwiastka chemicznego znajduje się 17
protonów.
D. Atom tego pierwiastka chemicznego ma następującą konfigurację
elektronową: K2L8M1.
E. Atom tego pierwiastka chemicznego ma 7 elektronów walencyjnych.
F. Elektrony w atomie tego pierwiastka chemicznego są rozmieszczone na
2 powłokach elektronowych.
G. Na drugiej powłoce elektronowej atomu tego pierwiastka chemicznego
znajduje się 8 elektronów.
H. W jądrze izotopów tego pierwiastka chemicznego zawsze występuje 1
proton oraz 0, 1 lub 2 neutrony.
Zadanie 2.
Tereny rolne państwa Kowalskich usytuowane w pobliżu drogi charakteryzują się gliniastą glebą,
która nie przepuszcza powietrza i zatrzymuje wodę, przyczyniając się do gnicia roślin. Mokra glina w
temperaturze 20oC ma gęstość d = 2 g 3 .
(0–1 p.)
cm
Jaką masę będzie miała mokra glina wypełniająca wiadro o objętości 20 l? Wykonaj obliczenia i
zaznacz odpowiedź.
A. 20 kg
B. 40 g
C. 40 kg
D. 20 l
Zadanie 3.
Wysokie plony ziemniaków uzyskuje się na glebach o pH = 5–6. Natomiast fasola najlepiej rośnie na
podłożu o pH = 7–8. Odpowiedz, w jaki sposób pan Jan powinien przygotować pole pod uprawę
fasoli. Gleba występująca na polu ma odczyn kwasowy.
1. Powinien zastosować nawóz zakwaszający glebę.
A. TAK
B. NIE
2. Powinien tylko obficie podlać obszar przeznaczony pod uprawę.
C. TAK
D. NIE
3. Powinien zastosować nawóz zmieniający odczyn gleby na obojętny lub zasadowy.ETAK
F. NIE
4. Nie powinien nic robić, ponieważ gleba jest odpowiednia do uprawy fasoli.
H. NIE
G. TAK
(0–1 p.)
Zadanie 4.
Zaznacz nazwę systematyczną cukru gronowego zawartego w winogronach, a następnie oceń, jakie
są jego właściwości (zamaluj odpowiednie kratki w tabeli).
1. Nazwa
(0–2 p.)
2. Właściwości cukru gronowego
A. sacharoza
trudno rozpuszczalny w wodzie
A. TAK
B. NIE
B. fruktoza
budowa ziarnista
C. TAK
D. NIE
C. glukoza
disacharyd
E. TAK
F. NIE
D. skrobia
słodki
G. TAK
H. NIE
Zadanie 5.
Pokrycie skórki owoców i warzyw pewnym alkoholem polihydroksylowym sprawi, że przez dłuższy
czas zachowają one świeży wygląd. Jaka to substancja i dlaczego stosuje się ją, aby poprawić wygląd
produktów rolnych?
(0–1 p.)
A. Kwas octowy, ze względu na właściwości bakteriobójcze.
B. Tlenek siarki(IV), ze względu na właściwości bielące.
C. Etanol, ze względu na właściwości bakteriobójcze.
D. Glicerol, ze względu na właściwości higroskopijne.
Informacje do zadań 6.–8.
Większość procesów zachodzących w przyrodzie przebiega z udziałem wody, dlatego tak duże
znaczenie dla produkcji rolnej ma jej jakość i dostępność.
Zadanie 6.
Wybierz informację charakteryzującą wodę – substancję niezbędną do życia organizmów.
A. Związek chemiczny zbudowany z dwóch niemetali. Atomy pierwiastków chemicznych są
połączone
w cząsteczce wiązaniami kowalencyjnymi spolaryzowanymi.
B. Mieszanina jednorodna metalu z niemetalem, w której stosunek mas tworzących ją
pierwiastków
chemicznych wynosi 2 : 1.
C. Związek chemiczny metalu z niemetalem. Atomy pierwiastków chemicznych są połączone w
cząsteczce
wiązaniami jonowymi.
D. Mieszanina jednorodna dwóch niemetali, w której stosunek mas tworzących ją pierwiastków
chemicznych
wynosi 2 : 1.
(0–1 p.)
Zadanie 7.
Zaznacz w tabeli oznaczenia literowe podanych substancji, które z wodą utworzą określone rodzaje
mieszanin.
A. sproszkowana kreda
B. cukier
C. białko jaja kurzego
D. mąka
E. siarczan(VI)
miedzi(II)
Rodzaje mieszanin
Substancja 1
Substancja 2
1. roztwór właściwy
woda
A
B
C
D
E
2. koloid
woda
A
B
C
D
E
3. zawiesina
woda
A
B
C
D
E
Zadanie 8.
Wybierz poprawne stwierdzenie z pierwszej kolumny oraz jego odpowiednie uzasadnienie z
trzeciej kolumny (zamaluj odpowiednie kratki w tabeli).
Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem
dla chlorku sodu,
ponieważ
Olej jest dobrym rozpuszczalnikiem
dla chlorku sodu,
(0–3 p.)
(0–2 p.)
związki chemiczne zawierające wiązanie
kowalencyjne dobrze rozpuszczają się
w cieczach niepolarnych.
związki chemiczne zawierające wiązanie
jonowe dobrze rozpuszczają się w
cieczach polarnych.
Zadanie 9.
Zaznacz wzór sumaryczny i masę cząsteczkową związku chemicznego występującego w rdzy –
tlenku żelaza(III) (mFe = 56 u, mO = 16 u). Wykonaj obliczenia masy cząsteczkowej.
(0–1 p.)
A. Fe3O4, 232 g
B. O = Fe – O – Fe = O, 160 g
C. FeO, 72 g
D. Fe2O3, 160 u
Zadanie 10.
Sadza to jeden z surowców powszechnie stosowanych w przemyśle gumowym, np. do produkcji
opon. Uzyskuje się ją podczas spalania niecałkowitego metanu (gęstość d = 0,657
w temperaturze
3
25ºC). Ile kilogramów sadzy powstanie w reakcji chemicznej 5 m metanu z 6,75 kg tlenu, jeśli
stanowi ona 25% masy produktów?
A. ok. 2,5 kg
B. ok. 4 kg
C. ok. 5 kg
D. ok. 6,25 kg
(0–1 p.)
Download