Scenariusz zajęć z chemii - Układ okresowy

advertisement
„W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Scenariusz zajęć z chemii
Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Cele nauczania:
Uczeń:
•
•
•
•
•
•
•
wyjaśnia, co to jest układ okresowy pierwiastków chemicznych i jakich dostarcza informacji,
wyjaśnia zależności między budową atomu, a położeniem pierwiastka chemicznego w układzie
okresowym
podaje prawo okresowości ,
podaje podstawowe informacje o pierwiastku chemicznym, znając jego położenie w układzie okresowym
zapisuje konfiguracje elektronowe (rozkład elektronów na powłokach) na podstawie położenia pierwiastka
chemicznego w układzie okresowym ,
analizuje przedstawione informacje i formułuje wnioski
podaje nazwę pierwiastka chemicznego na podstawie podanych informacji
Metody:
•
•
ćwiczeniowa równym frontem
indywidualna
Materiały i środki dydaktyczne:
•
•
•
•
karty pracy,
podręcznik dla gimnazjum z płytą CD-ROM: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin Chemia Nowej,
zbiór zadań z repetytorium dla gimnazjum T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło ,,Chemia w zadaniach
i przykładach" - Nowa Era,
Układ okresowy pierwiastków
Przebieg zajęć:
Część nawiązująca
1. Przypomnienie wiadomości.
Nauczyciel zadaje pytania i podaje polecenia:
•
•
•
•
•
•
•
Kto i kiedy sformułował prawo okresowości?
Jakie kryterium zostało przyjęte podczas jego tworzenia?
Wyjaśnij jego ponadczasowy charakter.
Jak zbudowany jest układ okresowy pierwiastków chemicznych?
Jak dzielą się grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych
Wymień nazwy grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16., 17., 18.
Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wymień nazwy dwóch metali i dwóch
niemetali.
Część właściwa
1. Podanie tematu i celu zajęć
2. Krótka dyskusja nauczyciela z uczniami na temat informacji o pierwiastkach chemicznych, które można
odczytać z układu okresowego pierwiastków.
3. Uczniowie rozwiązują zadanie 1. w karcie pracy korzystając z układu okresowego pierwiastków
chemicznych zamieszczonego w podręczniku .
4. Uczniowie, dokonują analizy danych zawartych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych i
formułują wnioski na temat związku budowy atomu pierwiastka chemicznego z jego położeniem w układzie
okresowym. Stwierdzają zależność między budową atomu, a jego położeniem w układzie okresowym.
5.W karcie pracy zapisują odpowiednie reguły:
•
•
Liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu.
Liczba elektronów walencyjnych w atomie jest równa cyfrze jedności w numerze grupy.
6. Nauczyciel podkreśla, że zasady te obowiązują dla wszystkich pierwiastków chemicznych grup głównych.
7. Uczniowie rozwiązują kolejne zadania z karty pracy.
Część podsumowująca
1. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań przez uczniów na lekcji ,
przekazuje im swoje spostrzeżenia dotyczące tempa i jakości pracy.
2. Zadanie pracy domowej: • zadanie 93- 95 s/26 zbiór zadań ,,Chemia w zadaniach i przykładach.
Download