(1 pkt) Zadanie 3. (1 pkt) Zadanie 4. (2pkt)

advertisement
Imię i nazwisko: .........................................................................
UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
Zadanie 1. (1 pkt)
D. Mendelejew sformułował swoje prawo w następujący sposób: „Właściwości fizyczne
i chemiczne pierwiastków zmieniają się okresowo w zależności od
A) liczby protonów w jądrze atomowym”.
B) liczby elektronów walencyjnych”.
Zadanie 2. (1 pkt)
C) liczby elektronów”.
D) masy atomowej”.
Okresowość zmian właściwości pierwiastków wynika przede wszystkim z
A) okresowości zmian trwałości jąder atomów.
B) okresowości zmian konfiguracji elektronowej powłoki walencyjnej.
C) regularności zmian mas atomowych.
D) okresowości zmian budowy jąder atomowych.
Zadanie 3. (1 pkt)
A. Mg2+, Cl-, K+
Zadanie 4. (2pkt)
Konfigurację elektronową 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 mają atomy i jony:
B. Ar, S2-, K+
C. Ar, Na+, K+
D. S2-, Mg2+, Cl-
Uzasadnij, dlaczego cynk tworzy tylko dwudodatnie kationy?
a) Napisz konfigurację atomu cynku ..........................................................................................................................
b) Podaj krótkie uzasadnienie istnienia kationu Zn2+. ................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Jaka jest liczba atomowa atomu tworzącego jon typu X2+, jeżeli jego liczba masowa wynosi
60, a w jego jądrze znajduje się 33 neutronów?
Zadanie 5. (1 pkt)
......................................................................................................................................................................................
Zadanie 6. (1 pkt)
Na pytanie: Co symbolizuje strzałka, umieszczona pod szeregiem symboli pierwiastków:
Na Mg Al Si P S Cl
udzielono następujących odpowiedzi:
student I – wzrost charakteru kwasowego pierwiastków w okresach układu okresowego;
student II – zmniejszenie się charakteru metalicznego pierwiastków okresach układu okresowego;
student III – wzrost maksymalnej wartościowości pierwiastków względem tlenu.
Oceniając powyższe odpowiedzi stwierdzamy, że prawidłowo odpowiedział student: ................................................
Zadanie 7. (1 pkt)
Uszereguj pierwiastki grupy 17 według rosnącej reaktywności.
......................................................................................................................................................................................
Zadanie 8. (1 pkt)
Spośród pierwiastków, których atomy w stanie podstawowym mają konfigurację
elektronową:
I) K 2L8M 13N 1,
II) K 2L8M 14N 2,
do bloku energetycznego d należą
A) wyłącznie I oraz II.
C) I, II oraz III.
III) K 2L8M 18N 2,
B) I oraz IV.
D) wszystkie wymienione pierwiastki.
IV) K 2L8M 18N 3,
Zadanie 9.
(4 pkt)
Ustosunkuj się do stwierdzeń zawartych poniżej w tabeli wpisując obok każdego zdania
literę P jeśli zdanie jest prawdziwe bądź F jeśli fałszywe.
Które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do pierwiastków:
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl
1. Zawierają identyczny typ konfiguracji elektronów walencyjnych.
2. Zawierają identyczną liczbę powłok elektronowych.
3. Charakter metaliczny rośnie w kierunku od prawej do lewej strony.
4. Maksymalna wartościowość względem wodoru rośnie do Si a potem zaczyna maleć.
Zadanie 10. (2 pkt)
Napisz równania procesów jonizacji odpowiednich atomów prowadzących do powstania
jonów: Se2- i Sr2+.
.............................................................................
Zadanie 11. (6 pkt)
nazwa
symbol
................................................................................
Korzystając z układu okresowego i podanych informacji, uzupełnij poniższą tabelę.
nr
grupy
nr
okresu
blok
liczba
nazwa
atomo
grupy
wa
liczba
metal,
liczba
liczba
konfiliczba
elektroniemeprotopowłok
guracja
elektro
nów
tal,
nów w
elektro
walennów
walenpółmejądrze
nowych
cyjna
cyjnych
tal
3s23p3
5
1
6
4
Dany jest zbiór jonów: La3+, Cs+, I7+, Ce4+, Sr2+, Fr+, Bi3-, I-, Ra2+. Podkreśl symbole jonów,
które mają konfigurację elektronową radonu.
Zadanie 12. (2 pkt)
Informacja do zadań 13 i 14.
Atom pewnego pierwiastka E ma mały promień atomowy (najmniejszy w grupie, do której należy) i 7 elektronów
walencyjnych.
Zadanie 13. (1 pkt)
Zadanie 14. (1 pkt)
Podaj nazwę pierwiastka E.
………………
Napisz równanie najbardziej prawdopodobnego procesu jonizacji atomu tego pierwiastka
…………………………………………………
Zadanie 15. (1 pkt)
Podaj nazwę pierwiastka, którego jon E3+ zawiera 39 elektronów. …………………
Zadanie 16. (1 pkt)
Pierwiastek, którego atom w stanie podstawowym ma konfigurację elektronową
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
należy do
A) 11. grupy IV okresu.
C) 10. grupy IV okresu.
Zadanie 17. (1 pkt)
A) wanadowców.
B) 1. grupy IV okresu.
D) Nie istnieje atom w stanie podstawowym o takiej konfiguracji elektronowej.
Konfiguracja elektronowa powłoki walencyjnej ns2 np3 jest charakterystyczna dla
B) azotowców.
C) berylowców.
D) borowców.
Download
Study collections