1. Znając maksymalną wartościowość pierwiastków

advertisement
1. Znając maksymalną wartościowość pierwiastków względem tlenu podaj wzory ich tlenków:
B (III) C (IV) Na (I) Ga (III) Al (III) Ca (II) As (V) I (VII) Te (VI).
2. Który pierwiastek jest bardziej aktywny i dlaczego ?
 siarka czy chlor
 lit czy potas
 fluor czy chlor
3. Napisz konfigurację elektronową poszczególnych atomów (zaznacz elektrony walencyjne),
wzór elektronowy oraz wzór strukturalny cząsteczki, a także zaznacz tworzące się ładunki
dla następujących związków: CaBr2 CaO CCl4
4. Ile protonów i elektronów znajduje się w podanych jonach ?
Podaj wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych zbudowanych z tych jonów.
Ułóż równania elektronowe wyjaśniające w jaki sposób z atomów powstają te jony.

 Ca2+ i Br–
 Fe3+ i Br–
 Ba2+ i Cl–
Sn4+ i S2–
5. Trzy pierwiastki: X, Y, Z znajdują się w tym samym okresie układu okresowego.
Rozmieszczenie elektronów na powłokach atomu pierwiastka X jest następujące: K2L8M1.
Pierwiastek Y leży w 16 grupie układu.
Pierwiastek Z należy do fluorowców.
Ustal:
 Nazwy i symbole pierwiastków X, Y, Z
 Który z tych pierwiastków jest najbardziej elektroujemny
 Które z wiązań: X–Y czy X–Z będzie wiązaniem o większej przewadze
charakteru jonowego ?
6. Wskaż związek chemiczny, którego budowa wskazuje na to, że:
 Po rozpuszczeniu w wodzie przewodzi prąd elektryczny: Cl2O czy MgCl2
 Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie: Na2S czy Cu2S
 Ma wyższą temperaturę topnienia: Rb2O czy Ag2O
7. Wskaż wzór związku, w którym wiązanie jest najbardziej zbliżone do modelu wiązania
jonowego. Uszereguj je w kolejności wzrostu udziału wiązania jonowego
 LiI
 NaBr
 HCl
 CsF
8. Jon pierwiastka A i pierwiastka B zbudowany jest z:
A:[10 e–, 13 p+ i 14 n0 ]
B:[36 e–, 33 p+ i 42 n0 ]
 Podaj liczbę atomową i masową pierwiastków A i B
 Ustal ładunek tych jonów i zapisz ich symbole chemiczne
9. Przedstaw za pomocą odpowiednich równań elektronowych przemiany:
 Br  Br–
 Ba  Ba2+
 S  S2–
 Sn  Sn4+
10. Ustal, ile elektronów muszą zyskać (lub ile stracić) atomy: potasu, glinu, jodu, tlenu aby
uzyskać takie rozmieszczenie, jak atomy najbliższego helowca.
Podaj nazwy odpowiednich helowców
11.
Określ kierunek polaryzacji wiązania kowalencyjnego w cząsteczkach:
HBr
12.
CCl4
NH3
HI
Suma cząstek składowych pewnego atomu wynosi 40, w tym jest 14 neutronów.
Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym
Podaj jego nazwę i rozmieszczenie elektronów na powłokach jego atomu
Download