Typy wiązań chemicznych. . .......................................................

advertisement
Typy wiązań chemicznych.
zadanie 1.
(5 pkt)
Pierwiastki drugiego okresu tworzą następujące połączenia z tlenem:
Li2O, BeO, CO, CO2, NO, NO2,OF2
Z podanego zbioru tlenków wypisz te, których pojedyncze cząsteczki nie istnieją w warunkach normalnych, gdyż
związki te istnieją w postaci jonów.
........................................................................................................................................
zadanie 2.
uzasadnij.
(3 pkt)
Podaj, który tlenek, Li2O czy OF2 ma wyższą temperaturę topnienia. Odpowiedź
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
zadanie 3.
(1 pkt)
Substancją charakteryzującą się obecnością wiązania jonowego jest:
a) tlenek jodu(V)
zadanie 4.
I. Br2
b) jod
(2 pkt)
c) jodek strontu
d) jodek arsenu(III)
Dane są następujące substancje:
II. NaBr
III. P4
IV. HBr
V. PBr5
VI. CaBr2
Podaj oznaczenia substancji, w których wiązania tworzą się w wyniku przeniesienia pojedynczych elektronów
z jednego atomu na drugi. ………………
zadanie 5.
(1 pkt)
elektronową argonu?
W której z wymienionych cząsteczek zarówno kation, jak i anion mają konfigurację
A) Na2S.
B) K2S.
C) NaCl.
D) KF.
zadanie 6.
(2pkt)
Podkreśl te wzory, które przedstawiają związki chemiczne występujące w postaci
kryształów jonowych (tak jak chlorek sodu), a nie zbiorów cząsteczek.
CCl4
Li2O
SO2
CS2
BaBr2
zadanie 7.
(2 pkt)
Dwa pierwiastki chemiczne X i Y leżą w dwóch sąsiadujących ze sobą okresach układu
okresowego i należą do dwóch różnych bloków konfiguracyjnych. Związek chemiczny tych pierwiastków jest
substancją o znacznym udziale wiązania jonowego.
Spośród następujących pierwiastków: wodór, tlen, magnez i glin wybierz parę, która spełnia warunki podane
w informacji i napisz wzór związku utworzonego przez te pierwiastki.
wybrana para:………………
wzór:………………
zadanie 8.
(3 pkt) Napisz równanie reakcji pierwiastka zawierającego w jądrze 19 protonów z
pierwiastkiem o konfiguracji elektronowej 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Podaj nazwę powstałego związku i określ typ
wiązania, które w nim występuje
. ............................................................................................................................................................................
zadanie 9.
(5 pkt)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i w wolne miejsca wpisz właściwe informacje.
Pierwiastki X, Y i Z znajdują się w tym samym okresie układu okresowego. Rozmieszczenie elektronów
na powłokach atomu pierwiastka X jest następujące: K2 L8 M1. Pierwiastek Y leży w szesnastej grupie
układu okresowego, natomiast pierwiastek Z należy do fluorowców.
Nazwa pierwiastka X: …………………
Nazwa pierwiastka Y: …………………
Nazwa pierwiastka Z: …………………
Symbol: …………………
Symbol: …………………
Symbol: …………………
Najwyższą elektroujemność ma pierwiastek: ………………… Wiązaniem o największym udziale
charakteru jonowego jest wiązanie pomiędzy jonami pierwiastków:
………………………………………………………
zadanie 10. (5 pkt)
Poniżej podano pierwiastki okresu drugiego wraz z wartościami elektroujemności. Na tej
podstawie wykonaj polecenia.
Wybierz dwa pierwiastki najbardziej różniące się elektroujemnością i podaj ich nazwy. Przedstaw ich
konfiguracje elektronowe i określ typ wiązania, jakie występuje w związku utworzonym przez te
pierwiastki.
.....................................................................................
zadanie 11. (1 pkt) Poniżej przedstawiono atomy i jony różnych pierwiastków pogrupowane w zbiory (A D). Zaznacz zbiór, którego wszystkie elementy mają jednakową konfigurację elektronową.
A. Ca2+, K+, Cl.
B. Na+, Cl–, Ar.
C. Ca2+, S2–, K.
D. Mg2+, Na+, Ne.
Download