temat : układ okresowy pierwiastków

advertisement
TEMAT : UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
BUDOWA
Współczesny układ okresowy pierwiastków składa się z grup (kolumn)
i okresów ( szeregów). Pierwszy okres to tylko dwa pierwiastki chemiczne : H i He.
Okresy drugi i trzeci zawierają po osiem pierwiastków. W okresach czwartym piątym
znajduje się po18 pierwiastków, a w szóstym – 32 pierwiastki. W siódmym okresie
pierwiastków wciąż przybywa.
Poniżej głównej tabeli układu okresowego znajdują się 2 poziome szeregi
zawierające po 14 pierwiastków. W pierwszym umieszczono lantanowce, pierwiastki
o właściwościach podobnych do lantanu. Drugi rząd to aktynowce, podobne do
aktynu.
Okresy ponumerowano od 1 do 7.
Grupy : 1., 2. i od 13. do 18. są to grupy główne.
Grupy od 3. do 12. to grupy poboczne ( tzw. podgrupy )
Nazwy grup wywodzą się najczęściej od nazwy pierwszego pierwiastka w grupie.
Wyjątek stanowi grupa pierwsza, w której pierwsze miejsce zajmuje wodór.
Każdy okres ( oprócz pierwszego) rozpoczyna się bardzo aktywnym metalem,
a kończy niemetalem gazem szlachetnym.
CENNE INFORMACJE
Układ okresowy jest niezwykle cennym źródłem informacji na temat pierwiastków,
budowy ich atomów i właściwości z niej wynikających. Niektóre z nich podano
wprost, jak widać na poniżej.
Liczba atomowa - 1
Temp. Topnienia ( K) – 14,0
Temperatura wrzenia ( K) – 20,28
1, 0079 – masa atomowa
I - wartościowość
H
Gęstość ( g/ dm3 ) - 0,0899
Nazwa
Wodór
G – gaz
Kto i w jaki sposób utworzył układ okresowy pierwiastków ?
Wielu uczonych w XIX wieku próbowało usystematyzować pierwiastki na podstawie
ich właściwości. Za twórcę układu okresowego uważ się rosyjskiego uczonego
Dmitrija I. Mendelejewa, który zauważył, że istnieje periodyczne powtarzanie się
właściwości pierwiastków. W 1869 roku podał tabelę z uporządkowanymi znanymi
pierwiastkami pozostawiając wolne miejsca. Było to jedno z największych osiągnięć
w dziedzinie chemii.
Definicja Prawa Okresowości :
Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków uporządkowanych według
wrastającej liczby atomowej powtarzają się okresowo.
ZADANIA :
1. Których z wymienionych substancji nie znajdziesz w układzie okresowym :
miedzi , wody , wodoru, dwutlenku węgla, amoniaku, wolframu ? Uzasadnij swój
wybór.
2.Jakie pierwiastki znajdują się w grupie trzynastej ?
3. Jak nazywa się pierwiastek znajdujący się w okresie piątym i w tej samej grupie co
wapń ?
4. Jaki symbol ma pierwiastek znajdujący się w grupie tlenowców i w okresie
czwartym ?
5. Jak nazywa się grupa czternasta a jak grupa czwarta ?
Download