V Międzyszkolny Konkurs Chemiczny „CHEMICZNA

advertisement
V Międzyszkolny Konkurs Chemiczny „CHEMICZNA GŁOWA”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. Odbędzie się 10.03.2016r
w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu o godzinie 1000. Chęć udziału proszę zgłaszać do nauczycieli
chemii do 25.02.2016r (sala 116, 117).
REGULAMIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3-osobowe zespoły uczniowskie, maksymalnie 1 zespół wydelegowany z każdej szkoły.
I etap (30 minut): część pisemna, zadania otwarte i zamknięte, materiały dodatkowe dołączone do zestawu pytań,
kalkulator (prywatny), praca indywidualna, wynik zespołu - suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków.
II etap (45 minut): zadania laboratoryjne, 10 zespołów z największą liczbą punktów z części I, praca zespołowa.
Zapewniona odzież ochronna i sprzęt laboratoryjny.
Uczestnicy otrzymują dyplomy, laureaci konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe.
5- osobowa grupa kibiców – konkurs z nagrodami.
Zakres treści:
 Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka. Metale i niemetale, mieszaniny, powietrze jako
mieszanina gazów, tlen i azot – właściwości, tlenki, zanieczyszczenia powietrza.
 Budowa atomu: jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i jej różnorodne konsekwencje.
Atomy, jony i cząsteczki, pierwiastki i związki chemiczne, symbole chemiczne, wartościowości pierwiastków.
Wiązania chemiczne, jonowe i atomowe.
 Teoria atomistyczno-cząsteczkowa – nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków chemicznych –
sposób usystematyzowania pierwiastków.
 Wagowe stosunki stechiometryczne w związkach chemicznych i reakcjach chemicznych – masa atomowa
i cząsteczkowa, prawo stałości składu, prawo zachowania masy.
 Reakcje chemiczne i równania reakcji chemicznych.
 Woda i roztwory wodne – zagrożenia cywilizacyjne wynikające z jej zanieczyszczeń.
 Roztwory, rozpuszczalność, stężenia procentowe – podstawowe obliczenia.
 Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu, pH – w ujęciu
jakościowym. Sole: reakcje substancji o właściwościach kwasowych z substancjami o właściwościach zasadowych,
podstawowe właściwości i zastosowania wybranych soli.
Wykaz najważniejszych umiejętności:
 Umiejętność korzystania z układu okresowego pierwiastków chemicznych.
 Znajomość aktualnego nazewnictwa związków chemicznych.
 Umiejętność pisania wzorów sumarycznych i strukturalnych.
 Umiejętność pisania równań reakcji cząsteczkowo i jonowo.
 Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych dotyczących: rozpuszczalności substancji, stężenia procentowego,
obliczeń stechiometrycznych
 Umiejętność opisu planowanych doświadczeń, przewidywania wyników i formułowania wniosków.
Download