zobacz spis treści

advertisement
Spis treści
FIZYKA
Podstawowe pojęcia
7
Działania na skalarach i wektorach
8
Kinematyka
11
Zasady dynamiki Newtona
16
Praca moc energia
17
Bryła sztywna
18
Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego
20
Statyka cieczy
21
Ciała stale
22
Drgania mechaniczne
22
Fale mechaniczne
25
Przemiany gazowe
26
Zasady termodynamiki
29
Prawo powszechnego ciążenia. Pole grawitacyjne
30
Elektrostatyka
31
Prąd stały
34
Pole magnetyczne
36
Indukcja elektromagnetyczna
39
Prąd przemienny
41
Prawa Maxwella. Fale elektromagnetyczne
42
Optyka geometryczna
44
Optyka fizyczna
50
Fizyka atomowa
51
Fizyka jądrowa
56
Półprzewodniki
60
Elementy fizyki relatywistycznej
62
CHEMIA
-Wad okresowy pierwiastków
67
JWad okresowy pierwiastków
68
^ r w i a s t k i chemiczne
69
Bodowa elektronowa pierwiastków chemicznych
Niektóre pierwiastki i związki nieorganiczne
71
73
Niektóre związki organiczne
76
=czpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 291-298 K
77
=iczpuszczaln0ść niektórych soli przy 20°C (293 K)
Niektóre wzory rachunkowe
78
78
Sraad izotopowy najważniejszych pierwiastków
79
3a»e dysocjacji niektórych kwasów
80
3sa»e dysocjacji niektórych zasad
Scate dysocjacji niektórych wodorotlenków
80
81
%5f!ości iloczynu jonowego wody w zależności od temperatury
* łrtości iloczynów rozpuszczalności niektórych związków (w temperaturze pokojowej)
81
81
Energia jonizacji kolejnych stopni (tj. energia związana z utratą 1, 2, 3 itp. elektronów)
dla szeregu pierwiastków
82
Powinowactwo elektronowe pierwiastków
82
Wartości momentów dipolowych oraz stałych dielektrycznych (względnych
przenikalności elektrycznych) kilku substancji
83
Szereg napięciowy metali
83
Potencjały standardowe niektórych półogniw redoks
84
Wartości energii niektórych wiązań kowalencyjnych [w kJ/mol]
84
Wartości standardowych entalpii tworzenia A H ^ 2 9 e , standardowych swobodnych
entapii 4G°298 oraz entalpii spalania AH^ pal298 (produktami spalania są:
C0 2 ( g ) ,H 2 0 ( c ) ,N 2 ( g ) ,S0 2 ( g ) )
Wartości standardowych entalpii A H 0 ^ ^ i swobodnych entalpii AG0^ ^
85
tworzenia
szeregu jonów w roztworach wodnych
Notatki
86
86
ASTRONOMIA
Materia we Wszechświecie
91
Ewolucja Wszechświata
91
Odległości w Galaktyce
92
Słońce
92
Planety Układu Słonecznego
93
Ziemia
93
Księżyc
94
Oświetlenie Ziemi w ciągu roku
94
Elementy Układu Słonecznego
95
Ziemia we Wszechświecie
96
Największe planetoidy
96
Największe znane planety
97
Typy gwiazd
97
Prawa Keplera
97
Prędkości kosmiczne
98
Gwiazdozbiory
98
Gwiazdy jaśniejsze od 2 m , 50
100
Jasne gwiazdy zmienne (max. <4 m ,5)
103
Niektóre jasne gwiazdy podwójne (odległość kątowa między składnikami >10", d >-40°) 103
4
Masy (M), promienie (R) i temperatury efektywne (Te) gwiazd różnych klas widmowych
104
Notatki
104
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards