Rozkład materiału nauczania chemii

advertisement
Rozkład materiału nauczania chemii
dla Liceum Zaocznego
na rok szkolny 2011/2012
wymiar godzin : 32 + 8
Klasa 1
Nauczyciel : mgr Dorota Zubek
L.p.
Temat zajęć
1-2 Chemia jako nauka
Zakres treści
Rozwój współczesnej chemii.
Historia alchemii. Chemia jako
dziedzina nauki. Współczesne
działy chemii.
3-4 Atom jako cząstka materii
Budowa materii. Podział
związków chemicznych. Układ
okresowy. Budowa atomu.
Cząstki elementarne.
5-6 Symbole pierwiastków i wzory Wiadomości płynące z układu
związków.
okresowego. Wzory sumaryczne
i strukturalne. Wartościowość
pierwiastków. Ustalanie wzoru
na podstawie wartościowości.
7-8 Reakcje chemiczne
Typy reakcji chemicznych. Zapis
reakcji i uzgadnianie
współczynników
stechiometrycznych.. Prawo
zachowania masy.
9-10 Obliczenia chemiczne
Masa atomowa i masa molowa.
Obliczanie mas molowych.
Obliczanie procentowej
zawartości pierwiastków w
związku chemicznym. Prawo
stałości składu. Stosunek
wagowy pierwiastków.
11- Klasyfikacja związków
Podział na tlenki, kwasy,
12
chemicznych
wodorotlenki i sole. Wzór ogólny
kwasów, ich podział, przykłady.
Właściwości kwasów. Budowa
cząsteczek.
13- Wodorotlenki i zasady
Otrzymywanie, budowa
14
cząsteczek, właściwości,
zastosowanie. Ługi i ługowanie.
15- Dysocjacja elektrolityczna
Mechanizm dysocjacji. Rodzaje
16
jonów. Pisanie równań dysocjacji
17- Sole
Budowa cząsteczek soli. Podział
18
soli. Wzory i nazwy soli.
Właściwości i zastosowanie soli.
Równania dysocjacji. Elektroliza.
Uwagi
1920
Roztwory i ich właściwości
2122
Właściwości wybranych
pierwiastków i związków
chemicznych.
2324
Surowce mineralne
2526
Węgiel i jego związki
2728
Chemia organiczna jako
chemia związków węgla
2930
Alkany i ich właściwości
3132
Węglowodory nienasycone
3334
Węglowodory pierścieniowe
3536
Jednofunkcyjne pochodne
węglowodorów.
3738
Pochodne kwasów
karboksylowych.
3940
Związki chemiczne w życiu
codziennym
Powstawanie roztworów. Podział
r-rów ze względu na wielkość
ziaren substancji rozpuszczonej.
Stężenie roztworów. Obliczanie
stężenia procentowego.
Tlen – najbardziej
rozpowszechniony na Ziemi
pierwiastek. Wodór we
wszechświecie. Woda –
najważniejszy związek
chemiczny.
Budowa chemiczna skorupy
ziemskiej. Podział surowców ze
względu na zastosowanie.
Surowce energetyczne
Węgiel jako pierwiastek. Związki
nieorganiczne węgla. Efekt
cieplarniany. Odmiany
alotropowe węgla.
Rozwój chemii organicznej.
Skład pierwiastkowy związków
organicznych. Węglowodory i ich
podział. Najważniejsze cechy
charakterystyczne szeregów
homologicznych
Budowa cząsteczek alkanów.
Reakcje spalania. Izomeria
alkanów i chlorowcopochodnych.
Budowa cząsteczek. Wiązania
wielokrotne. Addycja do wiązania
wielokrotnego. Reakcje spalania.
Izomeria i nazewnictwo
Benzen jako przedstawiciel
węglowodorów aromatycznych.
Budowa pierścienia.
Węglowodory cykloalifatyczne
Grupy funkcyjne i ich nazwy.
Alkohole. Aldehydy i ketony.
Kwasy karboksylowe.
Estry. Reakcja estryfikacji.
Właściwości i zastosowanie
estrów. Sole kwasów
karboksylowych
Aminy jako pochodne amoniaku.
Tworzenie wiązania
peptydowego. Budowa białek.
Cukry proste i złożone. Tłuszcze.
Podsumowanie wiadomości.
Podręczniki :
Michał M. Pomniczek, Zofia Kluz
Chemia
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
Liceum profilowanego i technikum
WSiP
Nr dopuszczenia 79/02
Krzysztof M. Pazdro
Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich
Download