Nazwa przedmiotu:

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Struktura nauczania:
Punkty kredytowe, AGH:
Punkty kredytowe, ECTS:
Oceny, AGH:
Oceny, ECTS:
Obowiązkowy dla:
Wybieralny dla:
Język:
Strona WWW przedmiotu
P07 – Chemia ogólna i nieorganiczna II
Semestr 2, wykłady 30h, ćwiczenia 30h
5
5
2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6
A–F
Technologia chemiczna
Polski
Program:
Wykład (30 godzin):
Systematyka pierwiastków chemicznych. Charakterystyka pierwiastków chemicznych wg
przynależności do poszczególnych grup układu okresowego. Najważniejsze właściwości
fizyczne i chemiczne pierwiastków. Związki kompleksowe, budowa i nazewnictwo wg IUPAC.
Ćwiczenia audytoryjne (30 godzin):
Iloczyn jonowy wody, pH, iloczyn rozpuszczalności. Hydroliza, Kh, pH soli hydrolizującej.
Bufory, pH mieszanin buforowych. Reaktywność metali i ich rozpuszczanie w kwasach
utleniających i nie utleniających. Ogniwa, elektroliza, prawa Faraday’a. Entalpia reakcji
chemicznych.
Bibliografia:
1. F. Albert Cotton, Geofrey Wilkinson, Paul L. Gaus: „Chemia nieorganiczna-podstawy”,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
2. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganiczne”, PWN, Warszawa 1997
Sposób zaliczenia przedmiotu:
Egzamin
Download