Chemia ogólna – pytania egzaminacyjne:

advertisement
Chemia ogólna – pytania egzaminacyjne:
1. Jednostka masy atomowej, mol, liczba Avogadro
2. Typy reakcji chemicznych
3. obliczanie stopnie utlenienia atomów w cząsteczkach i jonach złożonych*
4. wzory i nazwy związków chemicznych i jonów*
5. konfiguracja elektronowa atomu *
6. wiązania w cząsteczkach i sieci krystalicznej
7. wzory strukturalne (elektronowe)*
8. hybrydyzacja orbitali atomowych: typy hybrydyzacji, kształt cząsteczek
9. defekty punktowe sieci jonowej
10. izotermy gazu rzeczywistego
11. typy komórek elementarnych sieci krystalicznej
12. typy sieci krystalicznej metali: stopień upakowania przestrzeni
13. stężenia roztworów*
14. wyrażenia na stałe równowagi *
15. układanie i bilansowanie reakcji dysocjacji elektronowej*
16. teorie kwasów i zasad
17. iloczyn jonowy wody i pojęcie pH roztworu
18. roztwory buforowe
19. reakcje hydrolizy i określanie odczynu roztworów soli*
20. iloczyn rozpuszczalności
21. krzywe miareczkowania alkacymetrycznego
22. omówić pracę wybranego ogniwa galwanicznego
23. przewidywanie produktów elektrolizy roztworów wodnych kwasów, zasad i soli*
24. jakie informacje czerpiemy z układu okresowego pierwiastków
25. typy materiałów i rozpowszechnienie pierwiastków w przyrodzie
26. metody otrzymywania i rafinacji metali
Uwaga: gwiazdką opatrzono pytania, które zostaną uszczegółowione. Np. pyt. 5: podaj
konfigurację elektronową atomu manganu.
Download