Pytania z chemii ogólnej

advertisement
1. Definicje i prawa chemiczne (np. pierwiastek, związek chemiczny, atom,
cząsteczka, wartościowość, mol, chemiczna jednostka masy, itp.)
2. Atom, cząstki elementarne, masa, wymiary, izotopy. Budowa atomu
(teoria Bohra, podstawy teorii kwantowo – mechanicznej, falowa natura
elektronu, liczby kwantowe).
3. Budowa atomu, a układ okresowy pierwiastków (związek pomiędzy
liczbami kwantowymi, a położeniem w układzie okresowym - nr okresu,
nr grupy).
4. Układ okresowy pierwiastków. Położenie pierwiastków w układzie
okresowym, ich właściwości, klasyfikacja, systematyka.
5. Cząsteczka, rodzaje wiązań, elektroujemność, (wiązania jonowe,
kowalencyjne, donorowo – akceptorowe, polarność wiązań, wiązanie
cząsteczkowe, metaliczne).
6. Klasyfikacja związków nieorganicznych i ich właściwości.
7. Typy reakcji chemicznych, reakcje utleniająco – redukujące.
8. Szybkość reakcji, podstawy kinetyki, statyka chemiczna, równowaga
chemiczna.
9. Roztwory, stężenia.
10. Elektrolity, dysocjacja, stopień, stała dysocjacji, reakcje w elektrolitach.
11. Elektroliza, prawa, przykłady, zastosowanie.
12. Szereg napięciowy metali, elektrody, ogniwa.
13. Systematyka pierwiastków, właściwości pierwiastków bloku s, bloku p i
bloku d, ogólne właściwości bloku f- lantanowców i aktynowców)
14. Chemia węgla, klasyfikacja związków organicznych, węglowodorów i
ich pochodnych, wzory, właściwości związków (rodnik, grupy
funkcyjne), związki wielkocząsteczkowe, polimeryzacja, typy, przykłady.
15.Otrzymywanie pierwiastków, sposoby otrzymywania metali.
Uwaga!
Pierwszym pytaniem (warunkiem egzaminowania) jest znajomość
układu okresowego, wzorów chemicznych i nazewnictwo związków
chemicznych, pisanie reakcji chemicznych i prostych obliczeń
stechiometrycznych
Download