Uploaded by natalia_damaszk

sprawdzian wiedzy - budowa atomu

advertisement
Sopot 14.12.2020r.
BUDOWA ATOMU
Zadanie 1. Korzystając z układu okresowego uzupełnij tabelę:
Lp Nazwa
1.
2.
Symbol
Liczba atomowa
Masa atomowa
Metal/niemetal
wodór
N
Zadanie 2. Wyjaśnij jaki jest związek między podobieństwem właściwości pierwiastków należących do tej samej grupy
układu okresowego. Zwróć uwagę na budowę atomu.
Zadanie 3. Wyjaśnij dlaczego następuje stopniowa zmianą właściwości pierwiastków leżących w tym samym okresie.
Zwróć uwagę na budowę atomu.
Zadanie 4. Utwórz nazwy drugiej i siódmej grupy głównej układu okresowego.
- Grupa 2 - ……………………………………….
- Grupa 7 - ………………………………………..
Zadanie 5. Narysuj schematycznie jak zbudowany jest atom litu. Na rysunku zaznacz powłokę walencyjną i elektrony
walencyjne. Zapisz konfigurację elektronową atomu litu. Określ liczbę elektronów, protonów, neutronów i nukleonów
oraz ładunek atomu.
Zadanie 6. Podaj dwa argumenty świadczące o tym że wodór jest pierwiastkiem wyjątkowym
Zadanie 7 Który pierwiastek jest bardziej aktywny:
a) potas czy wapń?
b) fluor czy brom?
Zadanie 8. Na schemacie układu okresowego pierwiastków chemicznych zaznaczono położenie kilku pierwiastków i
oznaczono je cyframi od 1 do 8.
Wiedząc, że pierwiastki w układzie okresowym ułożone są według wzrastającej masy atomowej, wypisz cyfry
oznaczające niemetale i uszereguj je od niemetalu o najmniejszej masie atomowej do niemetalu o największej masie
atomowej .
………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 9. Wyjaśnij dlaczego masa atomowa pierwiastka ma wartość ułamkową? W jakich jednostkach wyrażamy
masę atomową?
Zadanie 10. Izotopy różnią się między sobą liczbą A czy Z? Odpowiedź uzasadnij.
Zadanie 11. Na podstawie poniższego tekstu odpowiedz na pytanie: Jak można podzielić izotopy pierwiastków?
Chlor ma 9 izotopów, ale tylko dwa (35Cl oraz 37Cl) to trwałe izotopy, pozostałe ulegają rozpadowi
promieniotwórczemu. Izotopy wodoru czy węgiel-12 występują w przyrodzie, natomiast węgiel-14 tworzy się w
reakcji neutronu (powstałego w wyniku reakcji protonów promieniowania kosmicznego z jądrami składników
atmosfery) z jądrem azotu14N tylko w warunkach laboratoryjnych.
Zadanie 12 Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego fosforu P wynosi 14 dni. Oblicz, ile gramów tego
pierwiastka chemicznego pozostanie z próbki o masie 100 g po upływie 70 dni.
Zadanie 13. Uzupełnij zapisy schematów przemian promieniotwórczych
Zadanie 14. Podaj 3 przykłady wykorzystania pierwiastków promieniotwórczych.
Zadanie 15. Napisz z ilu i jakich cząsteczek i atomów składają się następujące cząsteczki/atomy. Skorzystaj z
przykładu:
Przykład: 5H2SO4 -5 cząsteczek kwasu siarkowego składa się z 10 atomów wodoru, 5 atomów siarki i 20 atomów tlenu.
C – jeden atom węgla
8Na
CO2
2 H2O
4 F2
Download