x miedzygimnazjalny turniej wiedzy przyrodniczej

advertisement
XII MIEDZYGIMNAZJALNY
TURNIEJ WIEDZY
PRZYRODNICZEJ
organizowany w Gimnazjum
im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie
5.06.2014r.
Od zarania dziejów zjawiska przyrodnicze budziły zainteresowanie
człowieka. Ludzka ciekawość poznania otaczającego świata była motorem
rozwoju nauki. Konsekwencją rozwoju biologii i chemii jest wzrost
informacji
i
specjalizacja
z
poszczególnych
ich
dyscyplin.
Opracowanie
przez
D.I.
Mendelejewa
układu
okresowego
pierwiastków jest jednym z najważniejszych osiągnięć w chemii.
Zastosowanie tablicy D.I. Mendelejewa pozwoliło uporządkować obfity
materiał doświadczalny i właściwie sformułować wnioski co do istoty
budowy materii i zachodzących przemian chemicznych.
Cele turnieju:




Zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi;
Rozwijanie zdolności uczniów;
Stwarzanie możliwości do wykazania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami;
Wpajanie uczniom zasad zdrowej konkurencji.
Organizacja i przebieg Turnieju:
 Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:
Dorota Kita, Barbara Świetlik, Jadwiga Synowiec, Bogusława Jankowicz,
Justyna Sikora, Edyta Linek
 W turnieju biorą udział uczniowie klas I i II gimnazjum.
 Uczniowie będą rozwiązywać zadania z podanego zakresu materiału
podzielonego na część chemiczną i biologiczną.
 Uczestnicy rozwiązują test wyboru oraz zadania otwarte.
 Turniej trwa 90 minut.
 Dla laureatów konkursów przewidziane są nagrody książkowe a dla
pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy.
1
I.
Zakres tematyczny Turnieju jest zgodny z nową
podstawą programową kształcenia ogólnego
z chemii dla gimnazjów:
1. Substancje i ich właściwości. Uczeń:
1. opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych
na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza;
wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji;
2. przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość;
3. obserwuje mieszanie się substancji; opisuje ziarnistą budowę materii;
tłumaczy, na czym polega zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, zmiany
stanu skupienia; planuje doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii;
4. wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym;
5. klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na
podstawie ich właściwości;
6. posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pierwiastków:
H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg;
7. opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych;
8. opisuje proste metody rozdziału mieszanin i wskazuje te różnice między
właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich
rozdzielenie; sporządza mieszaniny i rozdziela je na składniki (np. wody
i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza,
wody i oleju jadalnego, wody i atramentu).
2. Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:
1. odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach
(symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka - metal
lub niemetal);
2. opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony);
definiuje elektrony walencyjne;
3. ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka,
gdy dana jest liczba atomowa i masowa;
4. wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków
zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą
elektronów walencyjnych;
5. definiuje pojęcie izotopu, wymienia dziedziny życia, w których izotopy znalazły
zastosowanie; wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów wodoru;
6. definiuje pojęcie masy atomowej (średnia mas atomów danego pierwiastka,
z uwzględnieniem jego składu izotopowego);
2
3. Reakcje chemiczne. Uczeń:
1. opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej; podaje
przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu
człowieka; planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne
i reakcję chemiczną;
2. opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany; podaje przykłady
różnych typów reakcji; obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji
i formułuje wnioski;
3. definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy
wydzielanie się energii do otoczenia, np. procesy spalania) i reakcje
endoenergetyczne (do przebiegu których energia musi być dostarczona, np.
procesy rozkładu - pieczenie ciasta);
4. oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych; dokonuje
prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa
zachowania masy.
Zakres materiału:
Chemia:
Wiadomości teoretyczne zawarte w podstawie programowej
Zadania rachunkowe dotyczące:
- prawa stałości składu związku chemicznego,
- prawa zachowania masy,
- obliczania masy cząsteczkowej,
- składu procentowego związku chemicznego,
- budowy atomu – umiejętność odczytywania ilości cząstek elementarnych atomów
pierwiastków, nukleonów, zaznaczania rdzenia atomowego,
- okresu połowicznego rozpadu,
- promieniowania typu , .
Literatura:
1. „Chemia dla gimnazjum” J. Kulawik, M. Litwin, cz.1, wyd. Nowa Era
2. Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum, T. Kulawik, wyd. Nowa Era
3. Zadania testowe udostępnione na stronach: www.nowaera.pl,
www.operon.pl, www.zamkor.pl, www.eduqrsor.pl
3
II.
Zakres tematyczny Turnieju jest zgodny z nową
podstawą programową kształcenia ogólnego
z biologii dla gimnazjów punkt 5, 6, 7, 8.
Świat roślin
5. Rośliny lądowe.
6. Rośliny – budowa i funkcje tkanek i organów.
7. Rośliny – reakcja na bodźce.
8. Grzyby.
Literatura:
1. Praca zbiorowa pod redakcją A. Jerzmanowskiego „Biologia XXI” podr. część
1 i 2 WSiP Warszawa.
2. Zadania testowe udostępnione na stronach: www.nowaera.pl,
www.operon.pl, www.zamkor.pl, www.eduqrsor.pl
4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards