Opis kursu: Cele: Zadania

advertisement
Przedmiot: Chemistry HL
Poziom: rozszerzony
Opis kursu:
Chemia jest podstawową nauką doświadczalną. Cele nauczania chemii są podporządkowane
założeniom IBO Learner Profile. Kurs rozszerzony chemii stwarza możliwości rozwoju
umiejętności eksperymentalnych na poziomie zaawansowanym. Uczniowie poznają naukowe
metody i techniki, zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane w praktyce. Powinni swoją wiedzę
wykorzystywać do rozpoznawania problemów o globalnym znaczeniu i poszukiwać naukowych
rozwiązań i odpowiedzi na fundamentalne pytania. Uczniowie będą mieli możliwości używania
technologii komputerowych i komunikacyjnych do zdobywania informacji oraz przetwarzania
danych w pracy laboratoryjnej. Szczególnie ważne jest, aby uczniowie rozwinęli zdolności analizy,
ewaluacji i syntezy informacji naukowych.
Nauczanie chemii związane jest z TOK, czyli teorią wiedzy. Razem z innymi przedmiotami
zachęca uczniów do rozważnego i krytycznego korzystania z wiedzy oraz dostrzegania związków
między nauką i codziennym życiem.
Nauka chemii szczególnie podkreśla potrzebę posiadania wiedzy, bycia dociekliwym, myślącym i
podejmującym wyzwania człowiekiem o otwartym umyśle – obywatelem współczesnego świata.
Uczniowie powinni być świadomi, w jaki sposób chemicy pracują i komunikują się między sobą.
Cele:
Głównym założeniem kursu jest wykształcenie w uczniu potrzeby zdobywania informacji i
szukania odpowiedzi na pytania dotyczące zjawisk i przemian chemicznych z naciskiem na
interkulturowość i współpracę międzynarodową, otwartość i krytyczne myślenie.
Nasze priorytety to:
 Wykorzystanie metody naukowej z naciskiem na eksperymenty biologiczne,
 Rozwijanie w uczniach kreatywności, stawianie im wyzwań,
 Dostarczanie im wiedzy, zaznajamianie z metodami i technikami niezbędnymi w dobie
wysokiego rozwoju nauki i techniki nowoczesnych społeczeństw,
 Uczenie ich stosowania wiedzy i umiejętności w praktyce,
 Wykorzystanie pracy zespołowej, wykształcenie umiejętności efektywnej współpracy i
komunikacji w grupach,
 Uświadomienie im związku pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi,
 Podkreślanie potrzeby międzynarodowej współpracy przy gromadzeniu i wymianie
informacji,
 Zachęcanie do wykorzystania technologii informacyjnej na wszystkich etapach pracy.
Zadania:
 Prezentowanie i zrozumienie: naukowych faktów, metod badawczych, technik, terminologii,
metod prezentowania informacji
 Stosowanie i używanie: naukowych faktów, koncepcji, metod i technik, terminologii w celu
efektywnej komunikacji, właściwych metod prezentowania naukowych informacji
 Konstruowanie, analizowanie i ewaluacja: hipotez, problemów badawczych,
przewidywanych wyników, naukowych wyjaśnień
 Prezentowanie umiejętności współpracy, odpowiedzialności potrzebnej do efektywnych
badań naukowych
 Prezentowanie umiejętności manualnych potrzebnych do precyzyjnego i bezpiecznego
przeprowadzenia badań naukowych
Tematyka zajęć:
Dział 1. Stechiometria
 Podstawowe stany materii
 Przemiany chemiczne
 Mol, masa molowa
 Wzory rzeczywiste i empiryczne
 Równania reakcji chemicznych
 Stechiometria reakcji chemicznych
 Równanie gazu doskonałego pV=nRT
 Stężenie molowe i wagowe roztworu
Dział 2. Budowa atomu
 Cząstki budujące atom
 Izotopy
 Konfiguracja elektronowa na powłokach i podpowłokach
 Energie jonizacji pierwiastków
Dział 3. Budowa układu okresowego pierwiastków
 Budowa układu okresowego
 Zależność pomiędzy budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym
 Właściwości pierwiastków bloku d – metale przejściowe
 Związki kompleksowe
 Spektometria masowa
Dział 4. Wiązania chemiczne
 Wiązanie jonowe
 Wiązania kowalencyjne
 Odziaływania międzycząsteczkowe
 Wiązanie metaliczne
 Właściwości związków chemicznych w kontekście wiązań chemicznych
 Metoda VSEPR
 Struktury geometryczne cząsteczek i jonów
 Hybrydyzacja
Dział 5. Termochemia
 Entalpia reakcji chemicznej
 Reakcje egzotermiczne i endotermiczne
 Prawo Hessa
 Cykl Borna-Habera
 Energia wiązań
 Entalpia tworzenia i spalania
 Entropia i spontaniczność reakcji
Dział 6. Kinetyka
 Szybkość reakcji
 Energia aktywacji
 Teoria zderzeń
 Krzywe przebiegu reakcji
 Stała szybkości reakcji
 Rząd reakcji
 Mechanizmy przebiegu reakcji
 Energia aktywacji
Dział 7. Równowaga reakcji
 Reakcje przebiegające z ustaleniem stanu równowagi – reakcje odwracalne
 Stała równowagi reakcji
 Reguła przekory
 Równowaga ciecz – gaz
 Prawo działania mas
 Entalpia swobodna
Dział 8. Kwasy i zasady
 Teorie kwasowo-zasadowe: Brønsteda-Lowry’ego, Lewisa
 Reakcje pomiędzy kwasami i zasadami
 Skala pH roztworu
 Mocne i słabe kwasy i zasady
 Stała dysocjacji
 Miareczkowanie i wskaźniki
 Krzywe miareczkowania
 Hydroliza soli
 Roztwory buforowe
Dział 9. Reakcje utleniania i redukcji
 Stopnie utlenienia pierwiastków
 Utleniacze i reduktory
 Bilans elektronowy reakcji redoks
 Ogniwa galwaniczne
 Siła elektromotoryczna ogniw
 Elektroliza związków stopionych i ich roztworów
Dział 10. Chemia organiczna
 Alkany
 Alkeny
 Alkohole
 Aldehydy
 Ketony
 Kwasy karboksylowe
 Estry
 Fluorowcopochodne węglowodorów
 Aminy i amidy
 Nitryle
 Izomery i homologi
 Reakcje eliminacji, substytucji i kondensacji
 Drogi syntezy organicznej
 Stereoizomeria
Dział 11. Niepewność i błąd pomiaru
 Błąd pomiaru
 Niepewność pomiaru
 Wykresy dla wybranych reakcji chemicznych
 Spektroskopowa identyfikacja związków organicznych
Opcja B. Biochemia
 Aminokwasy i białka
 Tłuszcze
 Mikro i makroskładniki
 Hormony i enzymy
 Witaminy
 Kwasy nukleinowe
 Oddychanie
 Stereochemia biomolekuł
Wymagania i egzaminy:
Ocenianie zewnętrzne
Składniki oceniania
Arkusz 1
Arkusz 2
Arkusz 3
Ocenianie na poziomie HL
40 pytań wielokrotnego wyboru (około 15 wspólnych z
poziomu SL plus 5 innych z materiału podstawowego oraz
około 20 z materiału dodatkowego AHL)
Krótkie odpowiedzi oraz dłuższe wypowiedzi dotyczące
materiału podstawowego oraz materiału dodatkowego AHL
Pytania będą dotyczyły materiału podstawowego,
dodatkowego AHL oraz części opcjonalnej.
Część A: jedno pytanie oparte na bazie danych oraz kilka
krótkich odpowiedzi dotyczących pracy doświadczalnej.
Część B: Krótkie odpowiedzi oraz dłuższe wypowiedzi
dotyczące części opcjonalnej.
Czas
1 godz.
2 godz.
15 min.
1godz.
15 min.
Ocenianie wewnętrzne
Wymagania wewnętrznego oceniania koncentrują się głównie na ocenie zajęć praktycznych –
badań i projektu międzyprzedmiotowego. Aspekty oceniania wewnętrznego to:
 D -Projektowanie (planowanie) – zdefiniowanie problemu, podział zmiennych,
doskonalenie metod gromadzenia danych
 DCP - Gromadzenie i przetwarzanie danych – zapis i przetwarzanie danych bezpośrednich,
prezentacja przetworzonych danych
 CE – Wnioskowanie i ewaluacja – wnioskowanie z przeprowadzonych badań i ewaluacja
wyników badań, poprawa jakości badań
 MS – Umiejętności manipulacyjne – postępowanie zgodnie z instrukcją, stosowanie technik
badawczych, bezpieczeństwo pracy
 PS - Umiejętności personalne
 D, DCP oraz CE są oceniane dwukrotnie, umiejętności manipulacyjne tylko raz na koniec
nauki, a umiejętności personalne również raz, ale podczas pracy nad projektem 4 grupy.
Download