Fakultet CHEMIA BEATA MENDAK Temat: Atom i cząsteczka

advertisement
Fakultet CHEMIA BEATA MENDAK
Temat: Atom i cząsteczka.
Zagadnienia:
•
Budowa atomu.
•
Liczba atomowa i liczba masowa.
•
Masa atomowa i masa cząsteczkowa.
•
Czego można się dowiedzieć z układu okresowego pierwiastków chemicznych?
•
Konfiguracja elektronowa.
•
Odczytywanie zapisanych ilości atomów i cząsteczek.
•
Wiązania chemiczne.
Zadania utrwalające wiadomości:
Zadanie 1
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz literę P jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F jeśli zdanie
jest fałszywe.
•
Masy atomów są bardzo małe i wyrażamy je zawsze w gramach ………………….
•
Elektrony znajdują się na powłokach ……………………
•
Najbliżej jądra leży powłoka n = 2 ………………..
•
Mamy sześć powłok elektronowych …………………
•
Powłoki elektronowe mogą zawsze pomieścić więcej niż cztery elektrony ………………
•
Atom jako całość jest elektrycznie obojętny ………………….
Zadanie 2
Połącz w pary typy wiązań chemicznych(1 – 3) z mechanizmami ich tworzenia (A- C).
1
Wiązanie
(atomowe)
2
Wiązanie jonowe
3
Wiązanie
kowalencyjne C
spolaryzowane(atomowe
spolaryzowane)
Zadanie 3
kowalencyjne A
B
Powstaje w wyniku uwspólnienia pary elektronowej, która
jest przesunięta w stronę atomu o większej zdolności do
przyciągania elektronów.
Powstaje w wyniku uwspólnienia pary elektronowej, która
nie jest przesunięta w kierunku żadnego jądra atomu.
Powstaje w wyniku przeskoku elektronów z
wytworzeniem ładunków dodatnich i ujemnych, które
oddziaływają ze sobą w sposób elektrostatyczny.
Na podstawie układu okresowego pierwiastków oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.
Atomy pierwiastków umieszczonych w pierwszej grupie układu okresowego
pierwiastków mają zawsze taką samą liczbę elektronów.
Atomy pierwiastków umieszczonych w 17 grupie układu okresowego
pierwiastków mają zawsze taką samą liczbę elektronów walencyjnych.
Atomy pierwiastków okresu trzeciego posiadają taką samą liczbę powłok
elektronowych.
Układ okresowy pierwiastków zbudowany jest z okresów (kolumn pionowych) i
grup (wierszy poziomych).
P
F
P
F
P
F
P
F
Zadanie 4
Zaznacz zestawienie zawierające tylko pierwiastki z trzeciego okresu układu okresowego.
•
Sód, glin, wapń, fluor, fosfor, siarka
•
Sód, neon, magnez, chlor, fosfor, siarka
•
Sód, glin, magnez, chlor, fosfor, siarka
•
Sód, selen, wapń, krzem, fosfor, siarka
Zadanie 5
Połącz w pary pojęcia (1 – 3) z odpowiadającymi im definicjami (A – C).
1
Liczba atomowa Z
A
2
Masa atomowa
B
3
Liczba masowa A
C
Suma protonów i neutronów w jądrze
atomowym
Masa atomu wyrażona w jednostkach
masy atomowej
Liczba protonów w jądrze atomowym
Zadanie 5
Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Cztery pierwsze powłoki elektronowe w atomie oznaczane są symbolami:
•
a, b, c, d
•
K, L, M, N
•
N1, N2, N3, N4
•
O, P, Q, Z
Zadanie 6
Napisz słownie co oznaczają podane symbole i wzory:
2 H - .........................................................
3 CO2 - …...…………….........………………………....
5 H2O - ………………………………………………………
4 P - …………………………………………………………..
MgO - ………………………………………………………..
Zadanie 7
Odczytaj z układu okresowego zaokrągloną masę atomową dla:
•
siarki …………………………..
•
azotu ………………………….
•
potasu ………………………….
Zadanie 8
Maksymalną liczbę elektronów na danej powłoce można obliczyć korzystając ze wzoru: 2n2
Gdzie n to numer okresu, w którym umieszczony jest atom danego pierwiastka. Na
podstawie powyższej informacji oblicz maksymalną liczbę elektronów, jaka znajdować się może na
powłoce oznaczonej symbolem M. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
•
81
•
18
•
12
•
21
Download