Wymagania programowe dla działu: Budowa atomu

advertisement
Wymagania programowe dla działu: Budowa atomu. –dla klasy I.
(kurs o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym)
Wymagania na ocenę dopuszczającą:
Uczeń powinien:

wykazać się znajomością pojęć zawiązanych z budową atomu ( jądro atomowe, powłoki elektronowe,
elektrony walencyjne), izotopy, izotopy promieniotwórcze, nuklid, liczba atomowa,
liczba masowa, cząstka elementarna, pierwiastek, unit, masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczby kwantowe: główna,
poboczna, magnetyczna, spinowa i magnetyczna spinowa liczba kwantowa,
powłoka, podpowłoka, poziom orbitalny, orbital atomowy s, p i d, konfiguracja elektronowa, rdzeń
(zrąb) atomowy, elektrony sparowane;
 znać podstawy rozwoju koncepcji budowy atomu i przyczyn wprowadzania zmian w tej koncepcji,
 zapisywać informacje o pierwiastku w postaci nuklidowej,
 obliczyć masę cząsteczkową związku chemicznego;
Wymagania na ocenę dostateczną;
Uczeń powinien wykazać się znajomością zagadnień na ocenę dopuszczającą a ponadto:







wymienić i scharakteryzować cząstki wchodzące w skład atomu,
obliczać masę atomu lub cząsteczki w kilogramach lub w gramach,
obliczać masy cząsteczek w kilogramach i unitach,
na podstawie zapisu nuklidowego określić skład jądra atomowego oraz liczbę elektronów,
wyjaśnić:
czym są stany kwantowe elektronów,
na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej (promienie , , ),
na czym polega promieniotwórczość sztuczna;
przebieg reakcji jądrowej i zapisać równania naturalnych przemian promieniotwórczych ( ,  +, )
na czym polegają zagrożenia związane z promieniotwórczością,
praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości,
dualizm korpuskularno-falowy elektronu,
zastosować zakaz Pauliego i regułę Hunda do rozmieszczenia elektronów w podpowłoce elektronowej,
przedstawić rozmieszczenie elektronów pierwiastków o Z = 1- 40 z zaznaczeniem powłok i
podpowłok (zapis pełny i skrócony).
Wymagania na ocenę dobrą:
Uczeń powinien wykazać się znajomością zagadnień na ocenę dostateczną a ponadto:
Uczeń potrafi:










podawać przykłady izotopów i rozpoznawać izotopy w grupie nuklidów,
obliczyć średnią masę atomową pierwiastka na podstawie procentowego składu izotopowego;
porównać trwałość izotopów promieniotwórczych na podstawie „okresu półtrwania” ;
stosować pojęcie „okres półtrwania” do sporządzania wykresów rozpadu pierwiastków promieniotwórczych i szacowania
ilości materiału promieniotwórczego;
określić budowę atomu według modelu Bohra,
podać zakresy zmienności poszczególnych liczb kwantowych,
przedstawić związek wartości poszczególnych liczb kwantowych z wielkością, kształtem i orientacją przestrzenną obszaru
orbitalnego,
na podstawie zapisu konfiguracji elektronowej rozpoznawać elektrony walencyjne i rdzeń atomowy,
przedstawić rozmieszczenie elektronów pierwiastków o Z = 1-40 w zapisie graficznym („kratkowo”) i określać elektrony
niesparowane,
zapisywać równania sztucznych przemian jądrowych oraz podać ich zapis uproszczony.
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:
Uczeń powinien wykazać się znajomością zagadnień na ocenę dobrą a ponadto:
Uczeń potrafi:






obliczyć procentowy skład izotopowy pierwiastków występujących w postaci dwóch naturalnych izotopów,
przewidzieć produkty naturalnych i sztucznych przemian promieniotwórczych;
dokonać analizy szeregów promieniotwórczych,
wykonywać obliczenia dotyczące datowania promieniotwórczego oraz analizować otrzymane wyniki,
zanalizować problem, dlaczego z reguły masa atomowa pierwiastka nie jest liczbą całkowitą,
przewidzieć kombinację liczb kwantowych dla elektronów z powłok 1, 2, 3.
Wymagania na ocenę celującą:
Uczeń powinien wykazać się znajomością zagadnień na ocenę bardzo dobrą a ponadto:
Zapisać matematyczną postać równania Schrödingera i dokonać interpretacji jego rozwiązania.
Download