Wymagania programowe dla działu: Atom – budowa i

advertisement
Wymagania programowe dla działu: Budowa atomu.
(kurs dla klas I realizujących chemię w zakresie podstawowym)
Wymagania na ocenę dopuszczającą:
Uczeń powinien:
 wykazać się znajomością pojęć zawiązanych z budową atomu ( jądro atomowe, powłoki elektronowe,
elektrony walencyjne), izotopy, izotopy promieniotwórcze, nuklid, liczba atomowa, liczba masowa, cząstka
elementarna, pierwiastek unit, masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczby kwantowe: główna, poboczna,
magnetyczna, spinowa i magnetyczna spinowa liczba kwantowa, powłoka i podpowłoka, poziom orbitalny,
orbital, konfiguracja elektronowa, rdzeń (zrąb) atomowy, elektrony sparowane;
 znać podstawy rozwoju koncepcji budowy atomu i przyczyn wprowadzania zmian w tej koncepcji,
 zapisywać informacje o pierwiastku w postaci nuklidowej,
 obliczyć masę cząsteczkową związku chemicznego;
Wymagania na ocenę dostateczną;
Uczeń powinien wykazać się znajomością zagadnień na ocenę dopuszczającą a ponadto:






wymienić i scharakteryzować cząstki wchodzące w skład atomu,
obliczać masę atomu lub cząsteczki w kilogramach lub w gramach,
na podstawie zapisu nuklidowego określić skład jądra atomowego oraz liczbę elektronów,
wyjaśnić:
czym są stany kwantowe elektronów,
na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej (promienie , , ),
na czym polegają zagrożenia związane z promieniotwórczością,
praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości,
zastosować zakaz Pauliego i regułę Hunda do rozmieszczenia elektronów w podpowłoce
elektronowej,
przedstawić rozmieszczenie elektronów pierwiastków o Z = 1- 40 z zaznaczeniem powłok i
podpowłok (zapis pełny i skrócony).
Wymagania na ocenę dobrą:
Uczeń powinien wykazać się znajomością zagadnień na ocenę dostateczną a ponadto:
Uczeń potrafi:





podawać przykłady izotopów i rozpoznawać izotopy w grupie nuklidów,
zapisywać równania naturalnych przemian jądrowych ,
podać zakresy zmienności poszczególnych liczb kwantowych,
obliczyć średnią masę atomową pierwiastka na podstawie procentowego składu izotopowego;
przedstawić rozmieszczenie elektronów pierwiastków o Z = 1-40 w zapisie graficznym („kratkowo”) i
określać elektrony niesparowane.
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:
Uczeń powinien wykazać się znajomością zagadnień na ocenę dobrą a ponadto:
Uczeń potrafi:





obliczyć procentowy skład izotopowy pierwiastków występujących w postaci dwóch naturalnych
izotopów,
przewidzieć kombinację liczb kwantowych dla elektronów z powłok 1, 2, 3,
przewidzieć produkty naturalnych przemian promieniotwórczych na podstawie cyklu przemian lub
wyznaczać ilość przemian na podstawie znajomości składu początkowego i końcowego izotopu,
zanalizować problem, dlaczego z reguły masa atomowa pierwiastka nie jest liczbą całkowitą,
dokonać analizy szeregów promieniotwórczych.
Download