tutaj

advertisement
Fragment indywidualnego/grupowego programu
do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii w gimnazjum
Cel ogólny: rozwijanie i usprawnianie tych umiejętności z podstawy programowej, które
stanowią szczególną trudność dla Ucznia.
Cele szczegółowe: (z podstawy programowej)
………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Trudność Ucznia wyrażona
treściami (wymaganiami
szczegółowymi) z podstawy
programowej
Ćwiczenia/zadania do
wykonania
Proponowana
liczba godzin
Uwagi
2. Wewnętrzna budowa materii.
Uczeń:
1) odczytuje z układu
okresowego podstawowe
informacje o pierwiastkach
(symbol, nazwę, liczbę atomową,
masę atomową, rodzaj
pierwiastka – metal lub
niemetal);
ćwiczenia z układem
okresowym dużym (na
planszy) i małym dla
ucznia (wykorzystanie z
podręcznika)
3h
2) opisuje i charakteryzuje skład
atomu (jądro: protony i
neutrony, elektrony); definiuje
elektrony walencyjne;
ćwiczenia z
przestrzennym modelem
budowy atomu;
wykorzystanie
kolorowych kulek
czekoladowych do
samodzielnej budowy
atomu przez ucznia
2h
3) ustala liczbę protonów,
elektronów i neutronów w
atomie danego pierwiastka, gdy
dana jest liczba atomowa i
masowa;
proste ćwiczenia
rachunkowe z
podręcznika i zbioru
zadań
4h + 1h
1 godzina dodana
na realizację zajęć
z wymagania 4)
4) wyjaśnia związek pomiędzy
podobieństwem właściwości
pierwiastków zapisanych w tej
samej grupie układu okresowego
a budową atomów i liczbą
elektronów walencyjnych;
ćwiczenia na dobieranie i
przyporządkowanie treści
6h – 1h
1 godzina odjęta
na realizację zajęć
do wymagania 3)
Wzór dokumentu pochodzi z portalu Doradca Dyrektora (www.dyrektor.librus.pl)
pod red. Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus
utworzono: 04.03.2013r.
Download