Wewnętrzna budowa materii

advertisement
Wewnętrzna budowa materii - zadania
Poniższe zadania rozwiąż na podstawie układu okresowego.
Zadanie 1
Oceń poprawność poniższych zdań, wpisując P, gdy zdanie jest prawdziwe
oraz F kiedy ono jest fałszywe.
Stwierdzenie
Atom potasu posiada cztery elektrony walencyjne.
Atom fosforu i krzemu mają rozmieszczone elektrony na trzech
powłokach.
Atom wapnia posiada tyle elektronów walencyjnych, na ilu powłokach
są rozmieszczone elektrony dla atomu węgla
Wszystkie helowce posiadają osiem elektronów walencyjnych.
P/F
Zadanie 2
Wybierz właściwy zestaw charakterystyczny dla atomu siarki.
Liczba elektronów
walencyjnych
A
B
C
D
6
3
6
3
Liczba zajętych
powłok
elektronowych
3
6
3
6
Liczba
protonów
Liczba
elektronów
16
32
16
32
32
16
16
32
Zadanie 3
Wybierz właściwy zestaw cząstek elementarnych dla kationu wapnia.
A
B
C
D
Liczba protonów Liczba elektronów Liczba neutronów
20
20
20
20
18
18
20
18
20
40
40
20
Zadanie 4
Wskaż zestaw cząsteczek, w których występuje tylko wiązanie jonowe.
a.
b.
c.
d.
NaCl, H2S, KOH, H2O
K2S, CaCl2, MgSo4
Cl2, HCl, F2
HF, HCl, H2O
Wewnętrzna budowa materii - zadania
Zadanie 5
Uzupełnij zdania, podkreślając właściwe odpowiedzi, tak aby poniższe zdania
były prawdziwe.
Pierwiastek leżący w trzecim okresie, którego atom posiada siedem
elektronów walencyjnych to sód/chlor. Atomy pierwiastka mogą się łączyć
ze sobą tworząc cząsteczki dwuatomowe za pomocą wiązania
kowalencyjnego/wiązania jonowego. Atomy tego pierwiastka łącząc się
z atomami pierwiastków z pierwszej grupy układu okresowego tworzą
sole/tlenki,
w
których
występuje
wiązanie
kowalencyjne
spolaryzowane/jonowe. Atomy tego pierwiastka również mogą łączyć się
z atomami tlenu, gdzie atom opisywanego metalu/niemetalu posiada
maksymalną wartościowość równą 3/7.
Zadanie 6
Dobierz odpowiednią charakterystykę atomu dla podanych pierwiastków.
Pierwiastek
1. Sód
2. Fosfor
3. Glin
4. Chlor
Charakterystyka atomu danego pierwiastka
a. Atom tego pierwiastka posiada elektrony
rozmieszczone na 3 powłokach, natomiast na
ostatniej znajduje się pięć elektronów.
b. Atom tego pierwiastka posiada elektrony
rozmieszczone na 3 powłokach, natomiast na
ostatniej znajduje się jeden elektron
c. Atom tego pierwiastka posiada 17 elektronów i na
ostatniej powłoce znajduje się 7 elektronów
d. Atom tego pierwiastka posiada 13 protonów,
natomiast na ostatniej powłoce znajduje się 3
elektrony
5. Hel
Zadanie 7
Sód i rubid są pierwiastkami leżącymi w pierwszej grupie układu
okresowego. Elektrony atomu sodu są rozmieszczone na trzech powłokach
elektronowych natomiast elektrony atomu rubidu zlokalizowane są na pięciu
powłokach.
Na podstawie powyższej informacji wybierz prawidłowe
a następnie odpowiednie uzasadnienie odpowiedzi.
Stwierdzenie
1. Sód jest bardziej
aktywnym metalem
niż rubid
2. Rubid jest bardziej
aktywnym metalem
niż sód
ponieważ
stwierdzenie,
Uzasadnienie
a. Aktywność metali rośnie w
dół grupy układu
okresowego
b. Aktywność metali maleje w
dół grupy układu
okresowego
Wewnętrzna budowa materii - zadania
Zadanie 8
Poniżej
przedstawiono
charakterystykę
cząstek
elementarnych,
przyporządkuj do odpowiedniego opisu dany symbol: P dla protonu, E dla
elektronu i N dla neutronu.
Charakterystyka
Symbol
Posiada masę około 1/1240u
Posiada elementarny ładunek dodatni
Posiada elementarny ładunek ujemny
Krąży wokół jądra atomowego
Buduje jądro atomowe i nie posiada ładunku elementarnego
O ich liczbie informuje liczba atomowa
Izotopy różnią się ich liczbą
Zadanie 9
Jądro atomowe pewnego pierwiastka ma masę 34u i zawiera 16 elektronów.
Omawianym pierwiastkiem jest:
a.
b.
c.
d.
Krypton
Argon
Siarka
Cyna
Zadanie 10
Zaznacz prawidłową definicję elektronów walencyjnych.
a. Są to elektrony zlokalizowane najbliżej jądra atomowego,
b. Są to elektrony, które leżą na tej samej powłoce elektronowej
c. Są to elektrony, które leżą na powłoce najbardziej oddalonej od jądra
atomowego
d. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Wewnętrzna budowa materii - zadania
Zadanie 11
Korzystając z układu okresowego pierwiastków, uzupełnij tabelę.
Symbol
pierwiastka
Konfiguracja
elektronowa
Liczba
atomowa
8
Numer
okresu
Numer
grupy
4
1
Ca
K2 L4
Zadanie 12
Przyporządkuj pojęciom z poniższej tabeli odpowiednie definicje.
Pojęcie
1. Jon
2. Wartościowość
pierwiastka
3. Związek chemiczny
Definicja
a. Zbiór cząsteczek, które powstają z
połączenia różnych atomów
b. Liczba wiązań, który może wytworzyć
atom danego pierwiastka, łącząc się z
innymi atomami
c. Zbiór cząsteczek powstałych z
połączenia dwóch różnych atomów.
d. Zbiór atomów tego samego rodzaju
1. …., 2. …., 3. ….
Zadanie 13
Pierwiastek X tworzy z wodorem związek, w którym występują trzy atomy
wodoru. Określ, w której grupie układu okresowego powinien się znajdować
pierwiastek X
a.
b.
c.
d.
1.
3.
13.
Na podstawie tych informacji nie da się tego określić
Zadanie 14
Jon M2+ posiada 20 neutronów, natomiast ładunek jądra atomowego wynosi
+20. Na podstawie poniższych informacji uzupełnij tabelę, znajdującą się
poniżej.
Symbol
pierwiastka
Liczba
protonów
Liczba
elektronów
Liczba
nukleonów
Wewnętrzna budowa materii - zadania
Zadanie 15
Podaj maksymalną liczbę elektronów, które mogą znajdować się na powłoce
M
a.
b.
c.
d.
2
8
18
32
Zadanie 16
Podaj liczbę elektronów dla trójdodatniego kationu glinu.
a.
b.
c.
d.
13
16
10
24
Zadanie 17
Napisz ile zajętych powłok elektronowych posiada anion chlorkowy.
a.
b.
c.
d.
3
7
17
Nie ma możliwości określenia tej wartości
Zadanie 18
Podaj wzór kationu mający taką samą konfigurację elektronową jak atom
argonu.
a.
b.
c.
d.
Na+
Al3+
Ca2+
Sr2+
Zadanie 19
Wiedząc, że chlorek sodu jest substancją o budowie jonowe, podkreśl
charakterystyczne cechy substancji o takiej budowie.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Substancje
Substancję
Substancje
Substancje
Substancje
Substancje
łatwo rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych,
mają dużą temperaturę topnienia
te ulegają procesowi dysocjacji jonowej,
te posiadają przeważnie stały stan skupienia,
wykazują wysoką wytrzymałość mechaniczną i twardość
te nie przewodzą prądu elektrycznego po stopieniu.
Download