Pierwiastki bloku d

advertisement
Pierwiastki bloku d
Test jednokrotnego wyboru
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.
1. Który zbiór zawiera wyłącznie pierwiastki poboczne:
a)
b)
c)
V, Hf, Co
Pt, Cd, Er
Zn, Ce, Mn
2. Pierwiastek o konfiguracji 1s22s22p63s23p63d64s2 to:
a)
b)
c)
żelazo
chrom
osm
3. Dla pierwiastków bloku d łączna liczba elektronów na orbitalach d powłoki (n-1) i s powłoki n jest
zawsze równa:
a)
b)
c)
numerowi okresu
numerowi grupy
numerowi grupy według starej nomenklatury (I A, IIA, III B ??)
4. W której z probówek nie zajdzie reakcja:
a)
b)
c)
I
II
III
5. Wśród pierwiastków pobocznych czwartego okresu:
a) Energia jonizacji jest większa niż dla pierwiastków bloku s, a mniejsza niż dla pierwiastków
bloku p
b) Różnorodność stopni utlenienia związana jest z ich strukturą elektronową
c) Oba stwierdzenia są prawdziwe
6. W wyniku której z reakcji nie można otrzymać chlorku srebra?
a)
b)
c)
2Ag +2HCl = 2AgCl +H2
2Ag +Cl2 = 2 AgCl
AgNO3 +NaCl = AgCl + NaNO3
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
7. Konfiguracja elektronowa (n-2)f(n-1)dns jest charakterystyczna dla pierwiastków :
a)
b)
c)
zewnątrzprzejściowych
pobocznych
wewnątrzprzejściowych
8. Najmniejszą aktywność chemiczną wykazuje:
a)
b)
c)
chrom
żelazo
kobalt
9. Prawdziwą reakcję otrzymywania wodorotlenku miedzi (II) przedstawia równanie:
a)
b)
c)
CuO + H2O = Cu(OH)2
Cu(NO3)2 + 2 KOH = Cu(OH)2 + 2KNO3
Cu +2KOH = Cu(OH)2 +2K
10. Szczególnie trwałą konfigurację wśród pierwiastków bloku d przedstawia zapis
a)
b)
c)
4s13d5
4s23d5
4s23d8
11. Wzór azotanu(V) ołowiu (IV) ma postać
a)
b)
c)
Pb(NO3)4
A.Pb(NO3)5
A.Pb4(NO3)5
12. Powstanie jonu żelaza o barwie ciemno żółtej polega na:
a)
b)
c)
Dwóch elektronów z podpowłoki 4s
Dwóch elektronów z podpowłoki 4s i jednego elektronu z podpowłoki 3d
Jednego elektronu z podpowłoki 4s i jednego z podpowłoki 3d
13. Srebro wchodzi w reakcję z zawartym w powietrzu atmosferycznym:
a)
b)
c)
tlenem
ditlenkiem węgla
siarkowodorem
14. Wskaż prawidłowo zapisaną konfigurację elektronową atomu miedzi
a)
b)
[Ar] 4s13d10
[Ar] 4s23d9
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
c)
[Ar] 3s23p63d1
15. Stop miedzi z cynkiem nosi nazwę:
a)
b)
c)
brązu
mosiądzu
alpaki
16. W którym przypadku prawidłowo przypisano barwy następującym związkom? Cu2O ---- CuO
---Cu(OH)2 ---- CuSO4( bezwodny)
a)
b)
c)
Ceglasta --- czarna ----niebieska ----brak
Czarna ---- ceglasta -------niebieska --------brak
Ceglasta ----- czarna --------niebieska ---------niebieska
17. Które poniższych informacji nie można przypisać cynkowi
a)
b)
c)
W swych związkach jest zawsze dwuwartościowy.
Na powietrzu ulega pasywacji, pokrywając się cienką warstewką zasadowego węglanu.
Jest metalem słabo reaktywnym
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
Download