Elektroujemność pierwiastków

advertisement
Elektroujemność
pierwiastków
Skala Paulinga
Wiadomości wstępne

Nieliczne pierwiastki występują w przyrodzie w
stanie atomowym. Większość wiąże się z innymi
atomami, tworząc cząsteczki. Mogą to być
cząsteczki pierwiastków:
- zbudowane z tych samych atomów
- tworzone z różnych pierwiastków ( związki
chemiczne)
Cd.


Warunek taki jest spełniony, gdy zewnętrzne
orbitale atomowe osiągają konfigurację
elektronową pierwiastków gr.18 (helowców)
Pożądaną konfigurację atomy uzyskują,
wchodząc w kontakt z innymi atomami.
Dochodzi wówczas do wzajemnego
oddziaływania elektronów walencyjnych, a
oddziaływania te noszą nazwę wiązania
chemicznego
Elektronowa teoria wiązań chemicznych

została sformułowana przez Walthera Kossela i
Gilberta Newtona Lewisa w 1916 roku

mówi ona, że reagujące ze sobą atomy dążą do
uzupełnienia walencyjnej (zewnętrznej) powłoki
elektronowej lub jej zredukowania do najbliższej
powłoki helowca
Cd.

Pierwiastki grupy 18 maja na powłoce
walencyjnej:
- 8 elektronów, stanowiących tzw. oktet
elektronowy
- 2 elektrony, stanowiące tzw. dublet
elektronowy
Elektroujemność (1)

jest miarą zdolności przyciągania elektronów
przez atomy danego pierwiastka (w związku
kowalencyjnym)

ilościowo określa się ją w liczbach według skali
ułożonej przez Linusa Carla Paulinga na
podstawie energii wiązań pomiędzy atomami
Elektroujemność (2)



od niej zależy w jaki sposób następuje
uzupełnienie lub redukcja elektronów
walencyjnych
Niska elektroujemność cechuje pierwiastki
metaliczne zwane pierwiastkami
elektrododatnimi, czyli łatwo oddającymi
elektrony
Wysoka elektroujemność cechuje niemetale
Wartość elektroujemności w skali
Paulinga
Download