Konspekt lekcji chemii w klasie I gimnazjum. Temat

advertisement
Konspekt lekcji chemii w klasie I gimnazjum.
Temat: WIĄZANIE KOWALENCYJNE /ATOMOWE / JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW
ŁĄCZENIA SIĘ ATOMÓW.
Cele operacyjne.
Uczeń wie - czym się różni atom od cząsteczki,
- jaką rolę spełniają elektrony walencyjne w tworzeniu cząsteczek,
- oktet i dublet elektronowy jest trwałym stanem atomu.
- jak tworzy się cząsteczki pierwiastków,
- na czym polega tworzenie się wiązania kowalencyjnego.
Uczeń umie - zapisać cząsteczki pierwiastków gazowych,
- napisać wzór elektronowy, kreskowy i sumaryczny cząsteczek pierwiastków
gazowych / O2, N2, Ci2, H2, F2 /,
- budować modele tych cząsteczek,
- wyjaśnić istotę wiązania kowalencyjnego,
Metody pracy - praktyczna – ćwiczenia uczniowskie,
- aktywizująca – dyskusja, zaangażowanie każdego ucznia, modelowanie,
- słowna – praca z podręcznikiem,
Formy pracy - praca w grupach / grupy 5-osobowe, każda grupa otrzymuje inne zadanie /,
Materiały dydaktyczne: - układ okresowy pierwiastków,
- podręcznik,
- zeszyt przedmiotowy,
- przygotowane ćwiczenie dla zespołów, /Zał. Nr 1/
- zestawy do modelowania cząsteczek.
Wymagania konieczne: uczeń potrafi wyjaśnić, co to jest wiązanie kowalencyjne/atomowe/.
Wymagania podstawowe: uczeń potrafi wyjaśnić jaką rolę spełniają elektrony walencyjne.
Wymagania rozszerzające: uczeń potrafi zapisać wzór elektronowy, kreskowy i sumaryczny
cząsteczek: O2, H2, N2, Cl2, F2.
Wymagania dopełniające: uczeń wie, że oktet i dublet elektronowy jest trwałym stanem
atomu,
umie budować modele tych cząsteczek.
Przebieg lekcji.
1. CZĘŚĆ WSTĘPNA – sprawdzenie obecności, podział uczniów na grupy,
/5min/
/ każdy uczeń w grupie otrzymuje numer 1,2,3,4,5 /,
- przypomnienie wiadomości o budowie atomu ze szczególnym
podkreśleniem elektronów walencyjnych,
- przypomnienie pojęcia powłoka walencyjna,
- co nas informuje o ilości elektronów walencyjnych,
- rozdanie zadań dla każdego ucznia w grupie i wyjaśnienie pracy,
- rozdanie zestawów do modelowania cząsteczek,
- praca z książką str. 64 podręcznik dla Gimnazjum część 1-Nowa
Era autorów: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin.
- podanie tematu lekcji.
2. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA – nauczyciel wyjaśnia uczniom podane ćwiczenie,
/15min/
informuje, że za pomocą krzyżyków przedstawiono
elektrony walencyjne,
- nauczyciel podaje informację : aby wykonać wiązanie tych
atomów musimy połączyć atomy tak, aby obowiązywała
zasada:
►Atomy z okresu I łączą się ze sobą za pomocą elektronów
walencyjnych i dążą do uzyskania dubletu /dwa /
elektronowego czyli do 2 elektronów walencyjnych gdyż
jest to trwały stan elektronowy w atomie.
►Atomy z okresu II i III łączą się ze sobą za pomocą
elektronów walencyjnych i dążą do uzyskania oktetu
elektronowego czyli do 8 elektronów walencyjnych, gdyż
jest to trwały stan elektronowy w atomie.
- nauczyciel informuje, aby uczniowie wykonali ćwiczenie
na kartkach zgodnie z poleceniami i sformułować wnioski,
określić wzór elektronowy, kreskowy i sumaryczny,
- uczniowie wykonują /każdy uczeń w zespole/ modele tych
cząsteczek,
/ 15min/
- nauczyciel informuje o wymianie grup /uczniowie z
numerem 1,2,3,4,5 tworzą zespoły i przekazują zadanie
wykonane przez zespół, pokazują model cząsteczki.
3. PODSUMOWANIE. – nauczyciel zadaje pytania:
- co to jest wiązanie kowalencyjne /atomowe/,
/10min/
- kiedy występuje to wiązanie /między jakimi atomami/,
- jaką rolę spełniają elektrony walencyjne,
- ocena uczniów za pracę zgodnie z PSO,
- zadanie pracy domowej.
Zad 1. /dla wszystkich uczniów/
Wykonaj wiązanie cząsteczki dla Br2.
Zad 2. / dla chętnych/
Wykonaj wiązanie cząsteczki P4.
Opracowała
mgr Ewa Ehlert
Załącznik Nr 1
xx
x
x
O
xx
x
x
Wzór elektronowy
x
x
O
x
x
Hx
x
Wzór elektronowy
Wzór kreskowy
Wzór kreskowy
Wzór sumaryczny
Wzór sumaryczny
H
xx
x
x
Cl x
xx
Wzór elektronowy
xx
x
Cl
xx
x
x
x
x
N
x
x
x
Wzór elektronowy
Wzór kreskowy
Wzór kreskowy
Wzór sumaryczny
Wzór sumaryczny
x
x
x
N xx
x x
x
x
F
x
xx
Wzór elektronowy
Wzór kreskowy
Wzór sumaryczny
x x
x
F
xx
x
x
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards