Zagadnienia obowiązujące do egzaminu z chemii

advertisement
Zagadnienia obowiązujące do egzaminu z chemii
Studia zaoczne (inżynierskie) I rok (Wydz. Towaroznawstwa)
1. Podstawowe prawa chemiczne (zachowania masy, stałych stosunków wagowych i stosunków
wielokrotnych).
2. Budowa atomu, liczba masowa i atomowa, izotopy.
3. Podstawowe cząstki elementarne i ich właściwości.
4. Klasyfikacja okresowa pierwiastków, okresy i grupy w układzie okresowym.
5. Jak zmieniają się właściwości pierwiastków wraz ze zmianą numeru grupy w układzie okresowym?
6. Charakterystyka i właściwości metali.
7. Charakterystyka i właściwości niemetali.
8. Pojęcie amfoteryczności i wybrane pierwiastki oraz związki amfoteryczne.
9. Wiązania chemiczne (kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, metaliczne).
10. Tlenki różnych pierwiastków układu okresowego.
11. Podział wodorotlenków oraz reakcje, jakim ulegają.
12. Sole obojętne, kwaśne, zasadowe.
13. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli.
14. Reakcje utleniania i redukcji ze wskazaniem utleniacza i reduktora.
15. Co to są roztwory rzeczywiste, roztwór nasycony, nienasycony?
16. Sposoby wyrażania stężeń roztworów, definicje stężeń i rozpuszczalności.
17. Stany skupienia materii.
18. Oddziaływania międzycząsteczkowe (siły van der Waalsa).
19. Układy koloidalne, ogólna charakterystyka.
20. Koloidy liofobowe i liofilowe.
21 Kinetyka chemiczna, szybkość reakcji, wpływ stężenia, katalizatora.
22. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas.
23. Reguła Le Chateliera, wpływ stężenia, temperatury i ciśnienia.
24. Podział związków organicznych (jedno- i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów) wyjaśnić
na przykładach.
25. Typy reakcji (podstawienia, przyłączenia, eliminacja, polimeryzacja).
26. Podział węglowodorów (nasycone, nienasycone).
27. Izomeria łańcuchowa i położenia; przykłady związków.
28. Właściwości chemiczne węglowodorów nienasyconych.
29. Reakcje fluorowców z węglowodorami.
30. Właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych.
31. Alkohole jedno- i wielowodorotlenowe; właściwości i zastosowanie.
32. Właściwości alkoholi i fenoli na przykładzie reakcji z sodem i wodorotlenkiem sodu.
33. Otrzymywanie alkoholi i fenoli.
34. Aldehydy i ketony; właściwości i zastosowanie.
35. Kwasy jedno- i wielokarboksylowe; właściwości i zastosowanie.
36. Pochodne kwasów karboksylowych (sole, estry, chlorki kwasowe, amidy) napisz odpowiednie
reakcje.
37. Rodzaje amin (rzędowość) i ich właściwości chemiczne.
38. Wielofunkcyjne związki organiczne.
39. Hydroksykwasy i aminokwasy.
40. Mono-, di- i polisacharydy (cukry proste, dwucukry i wielocukry).
Download